Republikens president Sauli Niinistös tal vid diplomatmiddagen på Presidentens slott den 25 april 2017

Vädret är ännu kallt, men detta årliga möte med diplomatkåren i Finland är ett säkert vårtecken. Det är alltid en glädje att stå värd för dessa middagar, och detta år är inget undantag.

Och kanske stämningen i dag är lite mer speciell än vanligt. Som ni vet firar vi i år hundra år av Finlands självständighet. Om vi mäter i år är Finland fortfarande en ung nation, men i själva verket hör vårt land till den äldsta tredjedelen av alla självständiga stater i världen.

Er närvaro här i dag är ett bevis på att Finlands utrikesrelationer har en lång historia. Jag är glad över att vi får fira jubileumsåret av vår självständighet tillsammans med en aktiv och livskraftig internationell diplomatkår.

Såsom alltid vill jag tacka er för det värdefulla arbete ni gör för att bygga relationerna mellan Finland och era hemländer. Er närvaro och ert arbete uppskattas stort. Under det gångna året har jag och mitt kabinett haft tillfälle att få arbeta med många av er. Vi är alltid redo för samarbete och nya kontakter. Detsamma gäller Finlands utrikesministerium.

I dagens värld tycks det behövas snabba resultat och stora vinster. Likväl vet vi alla att hållbara resultat kan uppnås endast genom ihärdig och engagerad diplomati.

Precis som jag redan tidigare har konstaterat i detta sammanhang är dialog kärnan till diplomati. Det gäller inte bara att tala, utan också att lyssna: förutom att vi lägger fram vårt ärende måste vi också uppriktigt försöka förstå den andra partens synpunkter. Alltid behöver vi inte vara ense, men vi måste respektera den andra. Att vardera parten upprepade gånger bekräftar att den beaktar den andra partens synpunkter är inte bara tomma ord, utan visar prov på ett starkt engagemang i en öppen och uppriktig dialog. Framför allt är detta en av diplomatins hållbara visdomar. Denna princip ledsagar även Finlands utrikespolitik.

* * *

Det gångna året har åter varit ett flöde av skenbart oförutsägbara händelser. Sorgligt nog måste jag konstatera att alldeles för få av dem har varit positiva. Terrordåden har blivit ett återkommande fenomen även i Europa.

Finland avvaktar inte utvecklingen overksamt. Vi har antagit tre redogörelser som regeringen har lagt fram: en om utrikes- och säkerhetspolitiken, en om den inre säkerheten och den färskaste om försvarspolitiken.

I redogörelserna har vi försökt skapa en klar bild av den föränderliga säkerhetspolitiska miljön och införliva den med en attityd om att vi kan visa vårt land, och i själva verket hela Europa, en väg in i framtiden.

För mig är kärnbudskapet i den utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen följande: ”Finland främjar aktivt den säkerhetspolitiska stabiliteten i sitt närområde” och gör det genom att bedriva ”en aktiv stabilitetspolitik för att förebygga militära hot”.

En aktiv stabilitetspolitik kan förefalla som något motstridigt, men så är det inte: i en säkerhetspolitisk omgivning som förändras snabbt, och till stor del till det sämre, kan vi inte låta bli att göra någonting. Tvärtom. Vi måste alla godkänna det faktum att säkerheten börjar inom landet och säkerställa att vi har tillräcklig beredskap för alla eventualiteter. Det är säkerställandet av just detta som är det yttersta målet med redogörelserna om den inre säkerheten, utrikes- och säkerhetspolitiken och försvarspolitiken. Vi vill sända ett starkt budskap om att vi förhåller oss synnerligen allvarligt till den nationella säkerheten.

Samtidigt måste vi alla komma ihåg att en hållbar fred aldrig växer ut ur en gevärspipa. Vi bär alla ansvar för att vi upprätthåller säkerheten genom samarbete.

Finland bär sitt ansvar. Vi har orubbligt försvarat de grundläggande principerna om stabilitet och säkerhet i Europa och de strukturer som stöder dem. Finland har strävat och strävar fortfarande efter att lindra regionala spänningar. Vi fortsätter vår tradition av respektfull dialog. Vårt initiativ om flygsäkerheten i Östersjöregionen är ett bevis på detta. Jag vill tacka alla som har bidragit till att insatsen har varit lyckad.

* * *

Lyckligtvis finns det också annat än dysterhet i världen. Vi får aldrig förlora livets glädjeämnen ur sikte. Gemensamma möten, såsom denna middag, hör till det goda i livet. Låt oss höja en skål för diplomati, dialog och en framgångsrik skötsel av våra relationer också i framtiden.

Tack.