Republikens president Sauli Niinistös tal vid en middag under storhertigen av Luxemburgs statsbesök den 10 maj 2016

Det är en stor glädje och ära för mig och min maka att välkomna Er, Eders kungliga högheter, på statsbesök till Finland. Ert besök är ett bevis på våra nära relationer.

Som ni säkert vet har jag på grund av mina tidigare arbetsuppgifter bott flera år i Ert land. Jag är glad över att ha fått uppleva gästfriheten och livskraften i det luxemburgska samhället. Jag tror att detta statsbesök ger oss möjlighet att ytterligare utöka vårt samarbete.

Under Ert besök kommer vi att diskutera frågor som berör både Luxemburg och Finland. Jag har lagt märke till att det är mycket lätt för oss att nå samförstånd i de flesta frågor. Vi är två relativt små länder som tror på kraften i internationellt samarbete. Våra ekonomier är också beroende av den internationella ekonomiska utvecklingen och fungerande spelregler.

Luxemburg är en politisk och ekonomisk framgångssaga. Ert land är känt och uppskattat överallt i världen, vilket bland annat kom fram när landet valdes till icke-ständig medlem i FN:s säkerhetsråd. Ni har burit ert ansvar både i utvecklingssamabetet, det humanitära arbetet och krishanteringen. Ni har många goda vänner inom världssamfundet.

Luxemburg är också en föregångare inom ekonomi. Ni har lyckats skapa en mångsidig och tjänstedominerad ekonomi, som är till nytta för alla medborgare. Ni har också en central roll när det gäller att fastställa internationella spelregler för ekonomin.

* * *

Luxemburgs tolfte EU-ordförandeskap ifjol inföll under en synnerligen svår period för Europeiska unionen. Med kort varsel var ni tvungna att hantera en migrationskris som oroade hela Europa.

Ni tog itu med denna kris med en handlingskraft och omsorgsfullhet som alla i Europa berömmer er för. Vi vet mycket väl att krisen fortsätter, men jag anser att det var ytterst viktigt att EU reagerade på krisen omedelbart.

Jag är också glad över att vi har hanterat krisen på mycket likartat sätt. Vi understöder europeiska lösningar och att de verkställs på ett effektivt sätt i medlemsstaterna. Vi har också båda följt denna linje i praktiken.

Jag uppskattar möjligheten att diskutera med Er om andra utmaningar som vår världsdel står inför, bland annat säkerhetssituationen i våra närområden, den ekonomiska utvecklingen samt miljöfrågor och hållbar utveckling. Jag tror att vi under Ert besök kommer att hitta flera sätt att främja dessa mål.

* * *

Finland och Luxemburg ingick diplomatiska förbindelser 1921. De blev ännu starkare när Finland blev medlem i Europeiska unionen. Det senaste statsbesöket från Finland till Luxemburg avlades 2008. Även då förde vi intressanta diskussioner om gemensamma utmaningar. Jag är glad över att kunna fortsätta diskussionen i en ny situation, där vår starka relation ändå är oförändrad.

Europeiska unionens länder är klart likasinnade. Vi understöder gemensamma regler och tillämpningen av dem. Vi vill att EU svarar på både inre och yttre utmaningar och följer sina egna regler.

I den internationella politiken finner vi varandra oftast i den grupp som lyfter fram kravet på internationell rätt, mänskliga rättigheter och ekonomisk rättvisa. Vi godkänner inte den starkares rätt, inte heller att minoriteter eller de som är i utsatt i ställning blir föremål för maktpolitik.

Också våra handelsrelationer intensifieras. Efter en lindrig lågkonjunktur har handelns värde ökat, och handeln diversifieras snabbt. Jag är särskilt glad för samarbetet mellan de små företagen i våra länder. Detta kommer också till uttryck i programmet för Ert besök.

Jag har med tillfredsställelse också noterat att våra kulturrelationer fortsättningsvis är täta. Finländska dansare, musiker, kapellmästare, regissörer, bildkonstnärer och fotografer har funnit en inspirerande miljö och en intresserad publik i Luxemburg. Luxemburgska och finländska konstnärer verkar finna varandra naturligt.

* * *

Jag är särskilt glad över att Ert besök ger oss möjlighet att presentera vårt lands historia, kultur, utbildning, forskning och natur. Jag önskar att Ni och Er delegation får en samlad uppfattning av hur vi vill utveckla vårt land.

Jag är övertygad om att samarbetet mellan våra länder erbjuder många möjligheter som bägge parter har behållning av. Våra starka sidor både matchar och kompletterar varandra. Jag önskar att Ni och Er delegation under resans gång får upplevelser och insikter som vi kanske inte har kunnat uppfatta på förhand.

Eders kungliga högheter, jag vill ännu tacka Er för att Ni besöker Finland. Jag vill höja en skål för Storhertig Henri och Storhertiginnan Maria Teresa av Luxemburg för de utomordentligt goda relationerna mellan Finland och Luxemburg!

Tack – Merci!