Republikens president Sauli Niinistös tal vid FN:s högnivåmöte om flykting- och migrantrörelser i New York den 19 september 2016

(Med reservation för ändringar)

Jag vill börja med att tacka generalsekreteraren för att ha ordnat detta möte. Temat är av största vikt, för mer än 30 000 personer tvingas dagligen lämna sina hem. Största delen av den påtvingade migrationen beror på konflikter som orsakats av människan. Det mänskliga lidandets omfattning är hjärtskärande. Behovet av humanitär hjälp bara växer samtidigt som FN:s finansieringsunderskott för humanitärt bistånd nu uppgår till 13,3 miljarder dollar.

Finland understöder till fullo Förenta nationernas initiativ och ledarskap. Jag sätter stort värde på det engagemang och den professionalitet som centrala organisationer, i synnerhet UNHCR och IOM, har visat i sina reaktioner på den pågående krisen.

Det finns skäl att behandla tre relaterade aspekter. För det första måste de som flyr för sina liv ges tillräckligt skydd. Jag vill betona rättigheterna för de kvinnor och barn som är flyktingar eller migranter. Främjandet av jämställdheten är något som Finland traditionellt har prioriterat högt. Kvinnor och barn orsakas oproportionerligt lidande i stora, okontrollerade migrationsströmmar. Allt för många av dem blir offer för våld och brott, såsom människohandel. Dessa utsatta gruppers rättigheter måste respekteras i alla situationer.

I en anda av ”ingen får lämnas utanför” främjar Finland inkluderandet av personer med funktionsnedsättning i utvecklingssamarbetet och i den humanitära verksamheten. Ett aktuellt exempel på detta är konventionen om inkluderande av personer med funktionsnedsättning i humanitära åtgärder som började utarbetas vid det internationella toppmötet om humanitärt bistånd i Istanbul. Finland ledde initiativet och uppmuntrar alla intressentgrupper att främja godkännandet av konventionen.

För det andra räcker det inte att vi reagerar på de nu aktuella flykting- och migrantströmmarna, för vi har bara sett de första skedena av fenomenet. Vi måste i brådskande ordning övergå från att enbart administrera flyktingströmmarna till att ingripa i de bakomliggande orsakerna till de okontrollerbara folkrörelserna vid deras ursprungskällor.

Vi måste öka åtgärderna för att förhindra och lösa konflikter, förebygga påtvingad migration samt göra det lättare för flyktingar att frivilligt och säkert återvända hem. Människor behöver hållbar fred, ekonomisk tillväxt och goda framtidsutsikter i sina hemländer. Främjandet av mänskliga rättigheter, rättsstaten och god förvaltning är centralt. Finland deltar i detta genom att exempelvis stödja det arbete som FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter utför.

För det tredje måste vi minnas att migrationen inte bara är ett problem. Tvärtom har den alltid haft stor betydelse för utvecklingen. Kontrollerad, säker, regelbunden och ansvarsfull migration är en resurs som vi inte har råd att förspilla. Trots att vi försöker förhindra påtvingad migration och ingripa i incitamenten till olaglig migration, förstår vi samtidigt att rörligheten kan effektivisera den ekonomiska tillväxten och minska fattigdomen. Vi uppmanar alla medlemsstater att till fullo genomföra de globala målen för hållbar utveckling till denna del.