Republikens president Sauli Niinistös tal vid galamiddagen för deras majestäter konung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia på presidentens slott den 3 mars 2015

Det är en stor glädje och ära för mig och min maka att välkomna Eders Majestäter på statsbesök till Finland. Vi glömmer aldrig den värme med vilken vi togs emot i Stockholm vid vårt statsbesök för tre år sedan. Det var mer än naturligt att vårt första besök gick till Sverige. Dessa ömsesidiga statsbesök mellan våra länder manifesterar på ett officiellt och övergripande plan den närhet och unikt täta relation som råder mellan våra länder.

Under min presidentperiod har jag prioriterat det nordiska och i synnerhet det finsk-svenska samarbetet mycket högt. Jag har vid ett flertal tillfällen besökt Sverige. Jag sätter mycket stort värde på vår relation och min samlade bild är att vi nu står varandra närmare än någonsin. Det enda undantaget är kanske när vi drabbar samman i hockeyrinken.

Vårt samarbete är i ett internationellt perspektiv enastående både till sin nivå och omfattning. Finskt och svenskt näringsliv är sammanvävda. Den politiska ledningen träffar varandra frekvent. Samarbetet omfattar så gott som alla samhällsområden och vi lånar gärna goda modeller av varandra.

Det viktigaste samarbetet sker ändå i vardagen i kontakterna mellan våra medborgare, företag, föreningar, kulturliv, universitet, idrottsvärlden och så vidare. Det är summan av alla dessa dagliga möten som för vår relation framåt och skapar mervärde för våra båda länder och våra invånare.

Den finsk-svenska relationen bottnar i en geografisk, historisk, kulturell och värdemässig gemenskap. Denna täta relation är nu inne i en mycket positiv och intensiv fas. Men liksom alla andra relationer är den något som dagligen måste vårdas. Den är inget vi får ta för givet. För att vårt täta samarbete skall kunna fördjupas ytterligare behöver personliga nätverk och kontakter kontinuerligt odlas på alla nivåer. Här vill jag speciellt betona betydelsen av att de yngre generationerna involverar sig aktivt. Det har varit vår ömsesidiga strävan också i programmet för detta statsbesök.

Språken sammanbinder våra länder. För Finland har finlandssvenskarna och svenska språket alltid varit en helt central byggsten i vår nationella identitet och nordiska tillhörighet. I relationerna mellan Finland och Sverige utgör svenskan en ovärderlig tillgång.

Sverigefinländarnas insats i byggandet av det moderna Sverige har varit betydande. Vi är glada över att Sverige under senare år har valt att aktivt förstärka finska språkets ställning i Sverige. De finska kommunala förvaltningsområdena har efterhand blivit alltfler och är nu hela 59 till antalet. De insatser som hittills gjorts har visat att behovet av finsk service är ännu större än väntat. Vi hoppas på att detta arbete fortsätter och förstärks.

Det är till stor fördel för samarbetet mellan våra länder att det talas svenska i Finland och finska i Sverige. Denna språkkunskap är en tillgång som vi har all orsak att fortsätta värna om på bästa möjliga sätt. Våra länder har allt att vinna på detta.

Nästa vecka har det gått 75 år sedan vinterkrigets slut, ett krig som kanske mer än någon annan händelse har satt sin prägel på den finländska karaktären. Jag vill i det här sammanhanget framföra ett stort tack för Sveriges och de svenska frivilligas insats under vinterkriget. Sverige bidrog med vapenleveranser och annat materialstöd samt frivilliga till Finlands försvar. Detta i en omfattning och på ett sätt som från Finlands sida förtjänar en större uppskattning än vad som historiskt har varit fallet.

Inom säkerhetspolitiken står våra två länder inför likartade utmaningar. Båda länderna vill garantera och förbättra sina invånares säkerhet, frihet och välmående. Som varandras närmaste samarbetspartners är det därför naturligt att vi söker gemensamma lösningar också inom försvarssamarbetet.  Jag har med glädje noterat den dynamik med vilken samverkan på detta område har framskridit under de senaste åren.

När vi inom försvarssektorn nu utvecklar ett allt tätare samarbete är det samtidigt av högsta vikt att också det utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet ytterligare intensifieras. Detta gäller både på europeisk och internationell nivå. Här har vi en solid bas att bygga vidare på eftersom vi väldigt långt delar samma syn på omvärlden och internationella frågor.

När det gäller handeln och ekonomin har finskt och svenskt näringsliv blivit allt mer integrerade. Den svenska marknaden är det naturliga första valet när ett finländskt bolag bestämmer sig för att testa vingarna utomlands. Samtidigt är Sverige det land som står för överlägset mest investeringar i Finland. Men det finns fortfarande mycket outnyttjad potential. Jag vill uppmana alla involverade parter att göra sitt yttersta för att det ekonomiska samarbetet mellan våra länder skall bli ännu tätare. Det här gäller inte minst omställningen av våra ekonomier och utvecklandet av nya innovationer. Här har jag med glädje noterat det samarbete som har påbörjats mellan våra statliga innovationsorganisationer Tekes och Vinnova.

I den mer osäkra omvärldssituation vi nu lever står det finsk-svenska samarbetet på en stabil grund. Tillsammans kan vi bättre möta de framtida utmaningar vi står inför såväl nationellt som internationellt. Vi är inte identiska, men vi kompletterar varandra på ett utmärkt sätt.

Eders Majestäter, jag önskar er hjärtligt välkomna till Finland. Vi uppskattar ert stora intresse för vårt land. Jag ber att få utbringa en skål för de utmärkta relationerna mellan våra länder och för Eders Majestäters personliga lycka och välgång!