Republikens president Sauli Niinistös tal vid jubileumsmiddag i Presidentens slott till ära av de nordiska statschefernas besök den 1 juni 2017

Jag önskar våra gäster än en gång hjärtligt välkomna till Finland. Det är en stor glädje att få vara värd för en trevlig fest: en fest med de närmaste och käraste grannarna och vännerna. Ett varmt tack, å hela Finlands vägnar, att våra högärade gäster är här i kväll.

När vi nu firar Finlands hundra självständiga år är det på sin plats att uttrycka nationens yttersta tacksamhet för att de nordiska länderna stått vid vår sida både i vått och torrt. Det känns mycket värdefullt att kunna fira vår hundraåriga självständighet tillsammans med hela den nordiska familjen.

* * *

Östersjön förenar Finland och Danmark. Vår vänskap har redan i flera hundra år grundat sig på aktiv handel och fasta kulturella band. I dag fortsätter handeln mellan våra länder att öka. Miljövänlig teknik, sjöfart och hälsoteknik är exempel på områden där vi har ett fruktbart samarbete. När det kommer till arkitektur, design och musik är kontakterna våra länder emellan traditionsrika och starka.

Som grannar till stormakter har både Finland och Danmark under historiens gång ibland fått uppleva svåra tider. I likhet med de andra nordiska länderna deltar vi i byggandet av fred och stabilitet i en turbulent värld. I Europeiska unionen samarbetar Finland och Danmark för välfärd och stabilitet på vår kontinent. Tillsammans är vi synligare.

* * *
 
Förhållandet mellan Sverige och Finland är mycket intensivt – och då avser jag inte bara hockeymatcher. Samarbetet mellan Finland och Sverige karaktäriseras av omfattande kontaktnätverk på individnivå. Över en halv miljon sverigefinländare och Finlands svenskspråkiga minoritet har en viktig roll som brobyggare.

I dag är Finland och Sverige ekonomiskt djupare integrerade än någonsin. Vårt EU-medlemskap har ytterligare fördjupat integrationen. Vårt samarbete i EU-sammanhang bör nu med beslutsamhet ytterligare stärkas. I säkerhets- och försvarspolitiska frågor har Finland och Sverige närmat sig varandra mycket under de senaste åren. Numera är samarbetet intensivare och mer omfattande än någonsin tidigare. Tillsammans är vi starkare.

* * *

Det är något i den norska mentaliteten som får oss finländare att uppleva en särskild samhörighet med norrmännen. Kanske kommer det från vår gemensamma längtan till naturen. Där finner vi i sin renaste form den frihet som våra själar brinner för. Frihetslängtan och närhet till naturen innebär för oss en möjlighet att röra sig fritt, skapa handelskontakter och med nyfikenhet studera omvärlden.

Numera kommer våra gemensamma drag till uttryck speciellt i form av samarbete på det ekonomiska planet. Det finns goda exempel på aktuella nya initiativ till samarbete mellan Norge och Finland bland annat inom ramen för e-hälsa, digitala sjukhus samt vägbyggande och infrastruktur. En välutvecklad, gränsöverskridande infrastruktur och informationsutbyte är vår styrka. Tillsammans kan vi mer.

* * *

Finland och Island befinner sig i var sitt hörn av Norden, Finland i öst, Island i väst. Också på grund av detta är känslan för nordisk samhörighet mycket stark i båda länderna. I bägge länder talar vi våra egenartade språk, samtidigt som vi via de skandinaviska språken upprätthåller en språklig samhörighet till de övriga nordiska länderna.

Även det arktiska förenar våra länder. Jag hade möjlighet att delta i Arctic Circle konferensen hösten 2014 och var mycket imponerad över konferensen som har vuxit till världens största forum för dialog i frågor som berör Arktis. Island kommer att ta över ordförandeskapet i det Arktiska rådet efter Finland år 2019 och samarbetet i arktiska frågor mellan våra länder är mycket gott. Tillsammans påverkar vi mer.

* * *

Som alla säkert redan vet, är temat för Finlands jubileumsår ”tillsammans”. Det omfattar inte enbart den finländska nationen utan hela Norden. Varje nordiskt folk har gett sin oersättliga insats för Finlands självständighet. Vårt samarbete, vår vänskap och vårt djupa ömsesidiga förtroende skapar förutsättningar för ett välmående nordiskt samhälle. Må dessa värderingar också i framtiden visa oss vägen. Låt oss höja en skål för vänskapen.