Republikens president Sauli Niinistös tal vid mottagningen på den andra årsdagen för UN Womens HeForShe-kampanj på museet för modern konst MoMA i New York den 20 september 2016

Jag anslöt mig till kampanjen HeForShe våren 2015. Mitt beslut påverkades av en känsla av vanmakt: hur kan det vara möjligt att vi än i dag lever i en värld där man tvistar om en fullständigt självklar sak, alltså om att vi alla är jämlika?

På 2000-talet borde det inte längre finnas ett behov för en rörelse av detta slag. Men här är vi. Det står klart att det fortfarande behövs en ändring, och bästa åhörare, det är vi som ska se till att den blir verklighet.

I mitt hemland Finland har jämställdheten mellan könen varit en grundläggande värdering i över ett sekel. Kvinnorna i Finland var de första i världen som 1906 fick full rösträtt och kunde ställa upp som kandidater i riksdagsval. Denna lagstadgade revolution ledde till revolutionära resultat.

Under det förra århundradet blev Finland självständigt och tog sig ur fattigdomen för att bli ett av världens rikaste länder. Jämställdheten mellan kvinnor och män har på ett avgörande sätt banat väg för vår framgång. Att stärka kvinnors och flickors ställning är inte bara rätt, utan också ett recept för framgång. Och receptet är ingen hemlighet, utan jag delar det mer än gärna vidare!

* * *

Tillgänglighet på lika villkor till avgiftsfri och högklassig utbildning har på ett avgörande sätt bidragit till att främja de finländska kvinnornas ställning. Kvinnornas egenmakt har i sin tur hjälpt dem att delta i arbetslivet fullt ut. Tack vare vår nationella barn- och familjepolitik har föräldrar kunnat samordna arbetsliv och familjeliv.

Även attityderna har förändrats. Det finns inte längre någon tydlig indelning i manliga och kvinnliga jobb. Männen deltar i hushållsarbetet och är på så sätt förebilder för sina söner och döttrar.

Finländarna krossade vid millennieskiftet det sista glastaket inom politiken när de valde min föregångare Tarja Halonen till republikens president. Hon torde förresten vara på plats här i dag. Under hennes 12 år långa presidentperiod började barnen redan fråga sina föräldrar om också en man kan bli president i Finland.

Jag kan med stolthet berätta att de finländska kvinnorna krossade glastaket även i FN. År 1972 blev en känd finländare, Helvi Sipilä, den första kvinnliga biträdande generalsekreteraren för FN. I dag kan vi skönja sprickor i ett glastak ännu högre upp, när flera förtjänstfulla kvinnor kandiderar till posten som FN:s generalsekreterare.

* * *

Trots att Finland redan har uppnått mycket, återstår det än en hel del att göra. Precis som kvinnor på annat håll i världen möter även de finländska kvinnorna fortfarande utmaningar. Målet om lika lön för kvinnor och män återstår att uppnå, och vi behöver fler kvinnor på ledande positioner.

Även familjevåldet måste vi få ett slut på. I egenskap av överbefälhavare för Finlands försvarsmakt har jag glädjen att berätta att alla värnpliktiga, i huvudsak unga män, som en del av sin militärtjänst deltar i kurser om aggressionshantering och om förebyggande av våld i nära relationer. Jag har också förbundit mej att följa FN:s säkerhetsråds resolution 1325 Kvinnor, fred och säkerhet och att främja kvinnligt ledarskap särskilt genom att bryta könsstereotypa mönster.

* * *

Jag är stolt över mitt hedersnamn HeForShe Impact Champion, och det är fint att se att det finns så många likasinnade på plats. Jag vill tacka de unga förespråkare för kampanjen HeForShe som är närvarande här i dag. Jag uppmuntrar er att fortsätta med ert arbete. Jag har äran att vara en av er och att höra till den skara på över en miljard personer som deltar i kampanjen världen över.

Idag kan vi fira den succé och de resultat som kampanjen HeForShe har nått och samtidigt skapa en grund för kommande framsteg. Än har vi arbete kvar att utföra.

Slutligen vill jag återgå till den föregångare jag redan nämnde, Helvi Sipilä. När hon föddes år 1915 var lika möjligheter för kvinnor och män endast en önskedröm. Men hon förverkligade sina drömmar. Jag uppmanar alla unga att följa hennes exempel: dröm stort! För som Helvi sade: ”det omöjliga kan bli möjligt”.