Republikens president Sauli Niinistös tal vid öppnandet av insamlingen Gemensamt Ansvar 2013

För drygt 60 år sedan, då Finland återhämtade sig från kriget, inledde Finlands folk insamlingen Gemensamt Ansvar för att hjälpa människor, som fått uthärda mycket. I dag är svårigheterna av ett annat slag, men behovet av hjälp har inte försvunnit. I vårt samhälle behövs fortfarande en anda av traditionellt gemensamt ansvar, att man bryr sig om varandra.

Med årets insamling Gemensamt Ansvar vill man hjälpa ensamma åldringar. Sedan år 1963 har man med insamlingen Gemensamt Ansvar även bistått utländska hjälpbehövande. Också en del av intäkterna från insamlingen som startar i dag kommer att överlämnas till den internationella diakonin via Kyrkans Utlandshjälp.

Det finns redan över en miljon finländare som är över 65 år. Enligt undersökningar upplever var tredje av dem att de är ensamma. Ensamhet är utanförskap och en känsla av att livet inte har någon mening.

Inom den offentliga debatten poängteras ofta de verkningar som den förändrade åldersstrukturen har på ekonomin. Man bör dock inte glömma, att åldrandet är en naturlig del av livet. Det kan inte vara ett problem.

De utmaningar som det snabba åldrandet ställer kan övervinnas. De krav som ekonomin och produktiviteten ställer måste naturligtvis beaktas, men inte på bekostnad av en människovärdig ålderdom.

Samhället arbetar för att säkerställa täckande välfärdstjänster. Man kan emellertid inte helt vältra över ansvaret för de äldres välfärd på den offentliga makten. Utöver offentliga tjänster behövs också det arbete som utförs av frivilligorganisationerna, liksom också att vi som individer tar ansvar för varandras välmåga.

Ett effektivt servicesystem har också sina nackdelar. I värsta fall kan det gå så att vi litar på att de offentliga tjänsterna tar hand om människorna så fullständigt, att vi fjärmas från våra nästa. Till en människovärdig ålderdom hör förutom en god omsorg och service, också andra människors sällskap – delaktighet i den omgivande gemenskapen och samhället.

Vilket ansvar har var och en av oss för åldringarna i vår närhet? Vad kan vi göra för de åldringar, vars telefon inte ringer eller som ingen har besökt på flera veckor? Vi kan alla ta ansvar för att åldringarna i vår närhet har en människovärdig ålderdom.

Med de medel som inflyter från årets insamling Gemensamt Ansvar inleder föreningen Kirkkopalvelut ry och församlingarnas diakoniarbete ett projekt för uppsökande äldreverksamhet, där man letar upp de ensamma åldringar som har det allra sämst ställt, reder ut deras situation och vägleder dem till den hjälp och det stöd som de behöver.

Gemensamt Ansvar är också global omsorg. I ett av årets internationella insamlingsmål i Kambodja vill man stärka förmågan för fattiga bygemenskaper på landsbygden att själva bygga upp sin utkomst. Starkare gemenskaper underlättar vardagen framför allt för ensamma åldringar, vars ställning i Kambodja är mycket svag.

Jag tackar alla, som via insamlingen Gemensamt Ansvar och på annat sätt gör ett betydande arbete för åldringarna. Som beskyddare för insamlingen kallar jag alla att delta i arbetet.

Jag förklarar den 64 insamlingen Gemensamt Ansvar öppnad.