Republikens president Sauli Niinistös tal vid öppnandet av insamlingen Gemensamt Ansvar 2014

Det är än en gång dags att starta insamlingen Gemensamt Ansvar, som har blivit en årlig tradition så här på vårvintern.  Med årets insamling stöder man i första hand det människorättsarbete som Kyrkans Utlandshjälp utför i Guatemala. I hemlandet stöder man ett projekt för vård i livets slutskede, som genomförs med hjälp av Terho-stiftelsen. 

Finland har under årtionden gjort ett långsiktigt arbete för att jämställdhet människorna emellan skulle förverkligas både i hemlandet och utomlands. I Guatemala är ojämlikheten mellan människorna fortfarande vardag. Speciellt urbefolkningen, maya, upplever diskriminering på många olika sätt.

Nästan varannan av Guatemalas cirka 15 miljoner invånare är till sitt ursprung maya. Med hjälp av de insamlade medlen stöder man det mångåriga människorättsarbete som Kyrkans Utlandshjälp utför bland mayabefolkningen. Målet är att öka urbefolkningens kännedom om sina rättigheter till eget språk, kultur, land och tjänster. Endast när man är medveten om sina egna rättigheter, kan man kräva att de uppfylls.

Insamlingen Gemensamt Ansvar är med om att förstärka ett mer demokratiskt, mer jämställt och tryggare samhälle i Guatemala.

* * *

Var och en av oss ställs inför och möter döden på många olika sätt under vårt eget, begränsade liv. Med oss följer hela tiden minnen av våra nära som gått bort. Dessa minnen känns trösterika särskilt om en närstående har mött döden lugnt, förberedd och utan onödigt lidande. Så vill säkert många av oss avsluta sin vandring genom livet.

I själva verket är det just detta som också terminalvården handlar om. Den döende patienten får individuell vård i slutskedet av sitt liv, vård som kan lindra plågorna och ge mentalt stöd att möta det som komma skall. Till god terminalvård hör också att de närstående får det stöd som de behöver i sin förlust.

Det finns årligen cirka 15 000 obotligt sjuka människor i Finland som behöver terminalvård. Genom insamlingen Gemensamt Ansvar stöder man utbildning och nätverksskapande som ökar tillgången till högklassig terminalvård, så nära den döendes hem som möjligt. Utbildning ordnas både för yrkesfolk och för frivilliga.

I Finland finns ett gediget och värdefullt kunnande i terminalvård vid fyra hospice samt flera verksamhetsställen inom primärvården. Men det finns också utrymme för utveckling. Speciellt riksomfattande tillgång till terminalvård kan förbättras.

Det är inte lätt att tala om döden och en döende patients vård. Men bara genom en öppen diskussion kan man utveckla terminalvården. En högklassig terminalvård betjänar både den döende patienten och dennes närstående. Det innebär också en lättnad för det yrkesfolk och de frivilliga som deltar i vården. Terminalvården avlägsnar onödigt lidande för alla.

* * *

Insamlingen Gemensamt Ansvar är en folkrörelse för kärlek till nästan som årligen samlar cirka 40 000 frivilliga i en gemensam insats för att insamla medel för dem som behöver hjälp. Ett annat viktigt mål för insamlingen är att väcka uppmärksamhet och diskussion om ämnen, som annars kunde bli utan allmänt intresse.

Det är fint att så många i Finland har hittat frivilligverksamheten, endera i form av en medborgarorganisation, fritidsförening eller i samband med något annat samfund.  Människorna har en stark vilja att hjälpa och delta i verksamheter som påverkar samhället. Alla kan bidra till en sak som upplevs som viktig. Frivilligverksamheten stärker solidariteten och samhörigheten.  De som utför frivilligarbete ger, men får också mycket.

Vi behöver folkrörelser som Gemensamt Ansvar. Samhällets olika aktörer, frivilliga föreningar och aktiva medborgare, vi alla, kan genom att samarbeta få mycket till stånd för våra närstående, för varandra.

Jag förklarar årets insamling Gemensamt Ansvar öppnad och önskar insamlingen all framgång.