Republikens president Sauli Niinistös tal vid tillställningen för befordran av kadetter 25.8.2016

Ärade kadetter,

Jag gratulerar er till den med framgång avlagda kandidatexamen i militärvetenskaper. Jag befordrar de kadetter som har fänriks och underlöjtnants grad till löjtnanter och utnämner kadetterna till officerstjänst eller till visstidstjänst som yngre officer.

Ni har i dag avslutat era studier vid Försvarshögskolan och är klara att påbörja era första uppdrag efter en omfattande utbildning.

En del av er tycker säkert att tre år gick snabbt. När ni inledde era studier hösten 2013 kunde ni knappast ana vad allt de kommande åren skulle föra med sig och hur händelser både i Europa och i närområdena påverkar den värld vi lever i.

Händelserna i vår internationella omvärld påverkar oundvikligen också Finland. I och med Ukrainakrisen har spänningarna i stormaktspolitiken ökat. Krisen har också återspeglats i säkerhetsläget i Östersjöområdet, och först under den allra senaste tiden har det skett en vändning mot det bättre i den oroväckande utvecklingen. Radikalisering och terrorism medför kontinuerliga, djupgående och även oförutsägbara säkerhetsutmaningar som vi måste bemöta. Dessutom har kriget i Syrien gjort att Europa har fått uppleva en migrationsrörelse, som världsdelen inte alls var beredd på.

Alla tidigare nämnda fakta innebär att Finland aktivt måste granska både sitt närområde och sin beredskap. Dessutom måste vi vara initiativrika då det gäller att förbättra stabiliteten i Östersjöområdet.

I år har vi granskat den säkerhetspolitiska omgivningen i en utrikes- och säkerhetspolitisk redogörelse. Dessutom gjordes för första gången en redogörelse över den interna säkerheten under ledning av inrikesministeriet. Just nu bereds en försvarsredogörelse, vars uppgift är att definiera riktlinjerna för hur försvaret ska utvecklas. Ni officerare, som kommer att tjänstgöra vid Försvarsmakten, ni inleder er tjänstgöring i en organisation som nyligen har genomgått en omfattande reform. Försvarsmakten är i gott skick, men sin verksamhet bör man alltid granska också kritiskt och noga överväga vad man kan göra ännu bättre och effektivare.

Grunden för vår försvarslösning är allmän värnplikt. Finland är ett land som har varit fjärrsynt nog att upprätthålla ett system som mången stat har avstått från. Vårt beslut har visat sig vara klokt. Till exempel enligt en färsk Eurobarometer litar så mycket som 91 procent av finländarna på försvarsmakten. Talet är det klart högsta i Europa. Det är kanske inte så underligt att flera länder med saknad ser på den finska modellen och till och med strävar efter att återställa sina egna, avvecklade system.

Vårt försvar kan dock inte endast klamra sig fast vid ett gammalt och välbekant system.  Verksamheten måste utvecklas med tanke på säkerhetshot och kriser som uppkommer och förändras i allt snabbare takt. De nya hybridhoten kan vara synnerligen oberäkneliga. Det är mycket svårt att förutse dem. Också vår egen politiska debatt och den allmänna atmosfären kan bli föremål för verksamhet som skadar dem. Detta ställer nya krav på medborgarfärdigheterna och mediekunskaperna under 2010-talet. Följaktligen tänker jag mig att alla medborgare för sin egen del är med och försvarar landet.

En stor del av er kommer i sitt första uppdrag att utbilda beväringar. Just ert uppdrag både som utbildare och fostrare är ytterst viktigt. De kunskaper och färdigheter samt den inställning som ni med er egen attityd lyckas få att slå rot i truppen tryggar också i framtiden försvaret och viljan att försvara vårt land.

En finsk soldats uppskattning och tillit kan man endast få genom att visa eget exempel: genom en rättvis behandling som grundar sig på högt kunnande. Och det är inte endast fråga om militär verksamhet, utan om en mycket mera omfattande sak: De unga beväringarna och de kvinnor som fullgör frivillig militärtjänst har varierande bakgrund och utgångspunkter när de inleder sin tjänstgöring, men de har alla lika värde, samma rättigheter och samma ansvar. Beväringstjänsten är ett ypperligt tillfälle att förhindra marginalisering och sörja för en av det finska samhällets grundvalar – den nationella sammanhållningen.

Unga officerare!

Jag gratulerar er och era närmaste på denna högtidliga festdag och önskar er all framgång i era kommande uppgifter.