Republikens presidents julhälsning till finländska fredsbevarare

Ärade finländska fredsbevarande!

Ni, cirka 500 finländska soldater, som för närvarande tjänstgör i krishanteringsuppdrag i Europa, Afrika, Mellanöstern och Asien, ni är en del av en kedja av drygt 48 000 ärevördiga finländska soldater som allt sedan 1956 har bekämpat våldsammakonflikter i världen och lindrat nöden hos civila. Jag har träffat er, och jag vet att er yrkesskicklighet, pålitlighet och humana inställning i tjänstgöringen bidrar till att stärka Finlands goda ansende ute i världen.

Den senaste tidens händelser, såsomterrorattackerna i Paris och den migrationskris som fick sin början under sommaren, visar att konflikterna ute i världen inte bara har konsekvenser för Europa, utan även för Finland. Att avskärma sig från världen utanför är inte möjligt, och därför kan vi inte vända oss inåt. Vi bör sörja för Finlands säkerhet redan utanför vår stats gränser. Vår säkerhet är en gemensam utmaning och vi möter utmaningen i nära samarbete med våra internationella partner. Via Förenta Nationerna, OSSE, Europeiska unionen och Natos krishanteringsinsatser är det möjligt att begränsa effekterna av konflikterna och minska risken för att de ska spridas till ett större område, också till vårt hemland. För närvarande är den allmänna bedömningen att behovet av militär och civil krishantering och av våra finländska fredsbevarares kunnande kommer att kvarstå, och kanske rentav växa. Den yttersta fredliga lösningen finns i ett omfattande internationellt samarbete i vilket även Finland deltar aktivt.

Fredsbevarare, ert arbete är viktigt, och finländarna värdesätter det ni gör. Ni firar nu det finländska årets viktigaste fest, julen, långt borta från era familjer och vänner, i militärens anspråkslösa och tidvis till och med farliga förhållanden. De flesta fredsbevarare som har varit med om en jul under en krishanteringsinsats minns den länge efter det att tjänstgöringen har tagit slut. Den här festen som ni firar med era finländska och internationella kamrater i tjänstgöringen kommer ni förhoppningsvis att minnas med värme, medvetna om att ni har gjort er andel för att göra världen till en bättre plats att leva i.

Tack vare julstämningen kan julen kännas nära trots det långa avståndet. Utan de anhörigas stöd skulle även ert arbete vara en ännu större utmaning. Jag hoppas att även alla era anhöriga får en fridfull jul.

Jag önskar er, alla finländska fredsbevarare, en god jul och ett framgångsrikt nytt år!

Sauli Niinistö
Republikens president