Republikens presidents julhälsning till finländska fredsbevarare

Fredsbevarande verksamhet och militär krishantering har i mer än sextio år varit en viktig del av Finlands insatser för den internationella säkerheten.

Kriser är komplexa helheter och de kan inte lösas på endast ett sätt eller med hjälp av en enda aktör. Det behövs samarbete. Finländska fredsbevarare är kända för sin förmåga till samarbete och sin konstruktiva inställning.

Era insatser i världens krishärdar är betydelsefulla både för de områden där ni arbetar och för Finland. Er verksamhet främjar säkerheten och stabiliteten i de områden där ni rycker in och minskar det mänskliga lidandet på många olika sätt. Er verksamhet ökar också säkerheten i Finland. De fredsbevarande insatserna erbjuder tillfällen att utveckla kompetensen hos dem som deltar i krishanteringen och att utveckla Försvarsmaktens internationella samverkansförmåga. Detta stärker även vår nationella försvarsförmåga.

De finländska fredsbevararnas kompetens och sinne för rättvisa väcker stor uppskattning i världens krisområden. En enskild fredsbevarares agerande präglas alltid av de värderingar och kunskaper man har med sig hemifrån – ett jämlikt samhälle, god allmänbildning och högklassig beväringsutbildning. Tack vare dessa faktorer har våra soldater kunnat agera effektivt i främmande länder.

Detta arv för ni just nu vidare på tre kontinenter i uppdrag som är ytterst krävande såväl fysiskt som psykiskt. Jag tackar er för ert värdefulla arbete för att trygga och bygga fred i världens krisområden.

Jag önskar er en fridfull jul och en trygg framtid i era krävande och viktiga uppdrag.

Sauli Niinistö
Republikens president