Tal av republikens president Sauli Niinistö vid befordringen av kadetter den 25 augusti 2017

Ärade kadetter!

Jag gratulerar er till den med framgång avlagda kandidatexamen i militärvetenskaper. Jag befordrar kadetterna med militärgraden fänrik och underlöjtnant till löjtnanter och utnämner kadetterna till officerstjänst eller till visstidstjänst som yngre officer.

Ni har säkert sett fram emot denna dag. Era studier vid Försvarshögskolan har nått sitt slut och i era första uppdrag som officerare får ni i praktiken tillämpa de kunskaper och färdigheter som ni har förvärvat.

Ni utexamineras till officeraryrket vid en tidpunkt som säkert väcker frågor hos er. Världen ter sig inte längre lika stabil som vi vant oss vid sedan länge. Efter attacken i Åbo har även många finländares känsla av säkerhet satts på prov. Det viktigaste vi har att värna om i vårt samhälle är just säkerheten och känslan av säkerhet. I detta har ni en viktig roll.

Det internationella läget har skärpts. Kriserna i Syrien och i större utsträckning i Mellanöstern samt krisen i Ukraina pågår fortfarande trots att man i många olika forum har försökt lösa konflikterna. Situationen i Nordkorea är också mycket oroväckande. Dessa kriser har betydande återverkningar utanför krisområdena.

Jag tror ändå att man genom beslutsamma åtgärder, öppen diskussion och växelverkan kan svara på dessa utmaningar. 

* * *

I utvecklingen av Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet måste vi kontinuerligt följa med vad som sker både i den interna och i den externa säkerhetsmiljön. Vi måste ständigt stå i beredskap att handla på det sätt som situationen kräver. 

Vid sidan av de så kallade konventionella militära hoten har det dykt upp nya metoder för krigföring. Cyberhot och informationspåverkan har blivit en del av vår vardag och berör redan alla medborgare. En hög utbildningsnivå i samhället och insikten om rätt och fel är effektiva försvarsmetoder när det gäller informationspåverkan. Även Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet har utvecklat sin beredskap att svara på nya hot vid sidan av de traditionella hoten.

Under det gångna året har vi lagstiftningsvägen utvecklat Försvarsmaktens beredskap att reagera på plötsliga förändringar i säkerhetsmiljön. Lagändringarna gör det bland annat möjligt att ge och att ta emot internationell hjälp och att höja Försvarsmaktens beredskap för snabba insatser. Det internationella samarbetet är viktigt för Finland, men vi kan inte stödja oss enbart på detta, utan vi måste värna om vår egen försvarsförmåga. Därför är insatserna i syfte att utveckla egen snabb beredskap nödvändiga framöver.

* * *

Den allmänna värnplikten utgör basen för vårt försvarssystem. En bas som vilar på en stark och stabil grund. Många av er nyutexaminerade officerare kommer till en början att arbeta med uppgifter som hänför sig till just beväringsutbildningen. Kunniga och motiverade grupper skapas genom rätt ledarskap, sakligt bemötande och professionell utbildning. 

Enligt de förfrågningar som gjorts bland de senast hemförlovade beväringarna har vi lyckats bra i denna uppgift. Uppskattningen av och förtroendet för utbildarna och deras kompetens är på hög nivå. Genom era egna handlingar stärker ni ytterligare den finländska försvarsviljan och den allmänna värnplikten.

Försvarshögskolans rektor, chefer och lärare!

Jag tackar er för ett väl utfört arbete. Era insatser ger de unga officerarna en stadig grund att klara sig i ett krävande yrke. Det är er förtjänst att kompetensen hos de anställda vid Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet håller hög nivå även i framtiden.

Unga officerare!

Jag gratulerar er och era närmaste på denna högtidliga festdag och önskar er all framgång i era kommande uppgifter.