Tal av republikens president Sauli Niinistö vid det finsk-polska seminariet i Gdansk den 1 april 2015

Det är en stor glädje att få tala här i dag vid det finsk-polska seminariet för Östersjösamarbete i Gdánsk. Detta är sannerligen en historisk stad. Den hade en nyckelroll i omvälvningen i vår region och i hela Europa för 25 år sedan. I denna stad föddes den första självständiga fackföreningsrörelsen i de socialistiska länderna, Solidaritet, som började verka för frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. 

Det kalla kriget som skilt Östersjöstaterna från varandra upphörde. De baltiska länderna återfick sin självständighet, gränserna öppnades och utvecklingen mot ett öppet samhälle, stabil demokrati och ekonomisk tillväxt började. Den var en tid av stort hopp.

De stora förändringarna gjorde att Östersjöstaterna kunde inleda ett fruktbart samarbete. Snart grundades ett samarbetsnätverk, och än en gång hade Gdánsk en viktig roll: Östersjöländernas första stats- och premiärministermöte hölls här 1990. 

Gdánsks stadsfullmäktige, som samma år valts för första gången genom fria och demokratiska val, antog genast en resolution om sin avsikt att uppmuntra till samarbete mellan städerna kring Östersjön, vilket ni säkert har i gott minne, herr borgmästare – ni var ju själv ledamot av stadsfullmäktige. Östersjöstädernas förbund grundades här 1991, och Gdánsk har med stor gästfrihet varit värd för förbundets sekretariatet sedan dess.

I denna anda av samarbete antog Europeiska unionen för fem år sedan en Östersjöstrategi, som är EU:s första makroregionala strategi. Syftet med strategin var och är att söka lösningar på gemensamma utmaningar, framför allt för att rädda Östersjön och jämna ut ekonomiska skillnader i regionen. Dessa utmaningar ska vi diskutera även här i dag.

Att rädda vårt hav är en fråga där medborgarna i våra länder har våra handlingar som måttstock. Behandlingen av avloppsvatten har under de senaste åren förbättrats avsevärt, men mycket återstår att göra för att Östersjön ska uppnå god ekologisk status före 2021, enligt vad som avtalats inom skyddskommissionen för Östersjön. Finland och Polen har tillsammans genomfört framgångsrika projekt för behandling av avloppsvatten. Under detta seminarium kommer nya gemensamma planer att presenteras.

Finland och Polen har också en särskild gemensam uppgift, eftersom våra miljöministrar samordnar prioritetsområdet Nutri, som syftar till att minska övergödning i enlighet med EU:s strategi. Utlakning via älvar och floder är ett enormt slöseri med värdefulla resurser. Det kommer snart att uppstå brist på fosfor i världen. Våra samhällsekonomier skulle dra verklig nytta av att återvinna näringsämnen. Vi måste sluta slösa värdefullt avfall!

På grund av ökat utbyte och nya marknader har Östersjöregionen varit en av de snabbast växande regionerna i Europa. Östersjöregionen producerar elva procent av EU:s nationalprodukt, och dess tillväxttakt är bättre än genomsnittet i EU. Regionen har förhållandevis god konkurrenskraft, produktivitet och sysselsättningsnivå, och den höga utbildningsnivån och investeringarna i forskning och utveckling skapar en stabil grund för vår framtid. 

Finland och Polen är grannar via Östersjön. Våra länder är mycket beroende av handeln och sjötransporterna i regionen. Finland måste få upp ögonen för det polska näringslivets dynamiska utveckling och söka affärsmöjligheter i Polen. Vice versa önskar jag att polska företag ska intressera sig för Östersjöns nordliga stränder. Våra länder har kunskap, färdigheter och resurser som kan komplettera varandra när det gäller att främja välfärden i våra samhällen. 

Vi önskar det polska ordförandeskapet i Östersjöstaternas råd all framgång när det inleds i juli. Vi värdesätter Polens insatser när det gäller samarbetet i Östersjöregionen och är av samma åsikt om att Östersjöstaternas råd måste stärkas som det viktigaste mellanstatliga organet i regionen.  

Det finns en existerande samarbetsram i vår region; många nätverk har skapats, många projekt har genomförts och mycket har uppnåtts. Alla nätverk och kanaler måste upprätthållas också i situationer när det internationella läget i övrigt blir kärvare. Därför bör Finland och Polen även i fortsättningen sträva efter att Östersjöregionen ska vara en förebild för samarbete.

Tack. Dziękuję bardzo!