Tal av republikens president Sauli Niinistö vid en lunch som Danmarks statsminister Helle Thorning-Schmidt stod värdinna för den 5 april 2013

(med reservation för ändringar)

Jag vill börja med att tacka för det varma mottagande som min hustru och jag fått under vårt besök här i Danmark, och statsministern för de inspirerande diskussioner vi fört i dag. Det är en ära att få äta lunch med er här i det historiskt intressanta Christiansborgs slott.

I mitt tal kommer jag att ta upp tre ämnen som förenar våra länder: ekonomin, det nordiska samarbetet och det arktiska området.

Danmark och Finland har samma grundläggande värderingar och synpunkter på utvecklandet av våra samhällen. Eftersom våra små exportdrivna ekonomier är beroende av den globala utvecklingen är det viktigt att Danmark och Finland ständigt lär sig av varandra. Danskar är kända för att vara effektiva, men kan samtidigt njuta av livet och "hygge sig". Danmark är ett land som finner rationella lösningar på komplicerade problem. Enligt resultaten från Pisa-undersökningen kan finländare undervisa, men ännu viktigare är lärande. Det är min fasta övertygelse att vi har mycket att lära av danskarna. Under gårdagens seminarium på Dansk Industri konstaterades det bland annat att Danmark och Finland har kompletterande kompetens när det gäller utvecklandet av ren teknologi. På denna grund kan vi skapa handelssamarbete och ekonomiskt samarbete också på marknaden i tredjeländer.

* * *

Vår nordiska familj har alltid varit ytterst viktig för oss. Vi finländare har en stark nordisk identitet. Den grundar sig på en gemensam historia, gemensamma värden, en gemensam kultur och världsåskådning. Det nordiska samarbetet har fått nytt liv. Det har ett starkt stöd bland finländarna och vi vill aktivt bidra till dess utveckling. Det nordiska varumärket har nått stor internationell popularitet, och vi bör tillsammans främja våra ekonomier och vår export med hjälp av det. Samarbetet är till ömsesidig nytta för oss, bland annat inom sektorn för grön tillväxt.

Det nordiska samarbetet har tagit ny fart, i synnerhet inom utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken. Finland vill främja det nordiska försvarspolitiska samarbetet som ordförandeland för NORDEFCO i år. Vårt mål är att finna en gemensam vision för försvarssamarbetet före utgången av detta år. Vi är öppna för nya förslag som främjar det samarbete som för närvarande omfattar anskaffningar, utbildning, försvarsberedskap och operationer.

Också det arktiska området erbjuder utmärkta möjligheter för ett utvidgat samarbete mellan Danmark och Finland. Finland är ett arktiskt land. Klimatet, naturen, det geografiska läget och våra erfarenheter har tillsammans format vår nordiska identitet. Var tredje människa som bor norr om den sextionde breddgraden är faktiskt finländare. I Finland finns arktiskt toppkunnande och vi har långa traditioner när det gäller sjöfart i det arktiska området och arktisk skeppsbyggnadsteknik. Ungefär sextio procent av alla isbrytare i världen är byggda i Finland. Det finska toppkunnandet utnyttjas också i gruvindustrin. På grund av de snabba förändringarna i det arktiska området utarbetar vi som bäst en ny arktisk strategi som offentliggörs i vår. Vår vision är att vara en aktiv arktisk aktör, som på ett hållbart sätt kan förena de krav som det sårbara arktiska området ställer med de ekonomiska möjligheter området erbjuder.

Danmark är en viktigt arktisk partner för oss, såväl bilateralt som i internationella organisationer. Våra länder är medlemmar i Arktiska rådet, och vi strävar bägge efter att utveckla dess arbete. Arktiska rådets ministermöte ordnas i Kiruna i maj, och avsikten är att då fatta beslut om att godkänna EU som observatörsmedlem.

* * *

Avslutningsvis vill jag ännu lyfta fram en mycket viktig fråga. Danmark och Finland är eniga om hur EU-samarbetet ska utvecklas och hur Europeiska unionen ska stärkas. I den nuvarande situationen bör vårt främsta mål vara att återställa förtroendet för Europa. De olika beslut vi fattat om euron gör att vi har olika utgångspunkter, men utvecklandet av euroområdet ligger i vårt gemensamma intresse. Det är förenligt med bägge länders intressen att föra en intensiv dialog om dessa och alla andra frågor på EU:s agenda.

* * *

Den internationella omvärlden förändras snabbt. Vi står inför många utmaningar när det gäller ekonomi, miljö och säkerhet. Våra länder har alltid lyckats vända utmaningarna till möjligheter. Vi kommer säkert att göra det igen. Min förhoppning är att vi kan lära oss av våra gemensamma erfarenheter och stärka vårt samarbete dels i Europeiska unionen, dels i det nordiska och arktiska samarbetet och dels globalt.