Tal av republikens president Sauli Niinistö vid näringslivsseminariet Innovasjon Norge i Gamla Hamnen den 7 september 2016

Det gläder mig att få framföra min hälsning vid detta näringslivsseminarium på hög nivå. Ers Majestäter – kung Harald och drottning Sonja – det är glädjande att ni har med er flera företrädare för den norska statsmakten och en stor delegation från företagslivet.

En del av er var på plats också för fyra år sedan, när jag besökte Oslo. Mycket har förändrats sedan dess: oljepriset har sjunkit drastiskt, EU:s sanktioner har påverkat handeln med Ryssland och klimatförändringen har fört med sig nya utmaningar.

Inom Finlands export och övriga affärsverksamhet med Norge har betoningen under de senaste åren legat på marin- och byggnadsindustrin. Norge å sin sida har exporterat energi och fiskprodukter till Finland. Dessa branscher kommer även i fortsättningen att vara viktiga för våra handelsrelationer.  

Vi bör dock kraftigt utvidga vårt samarbete också till andra sektorer och till ett samarbete som förutsätter expertis och teknologi på hög nivå.  Vi måste bygga ett nytt slags partnerskap som utöver handel även omfattar forskning, utveckling och innovationer. 

Därför betonas på detta seminarium nya ämnesområden som vi har ett gemensamt intresse för, såsom hälsotekniken, spelbranschen och utbildningen samt det lovande bilaterala industrisamarbetet på försvarsmaterielområdet. Det ska bli mycket intressant att få bekanta sig med seminariets olika teman tillsammans med Ers Majestäter. 

***

Jag vill i detta sammanhang även ta upp ett ämne som det talas mycket om nu för tiden. Det gäller den arktiska regionen. Vår arktiska region erbjuder betydande möjligheter till ekonomisk tillväxt och innovationer, men i regionen finns även särskilda miljöutmaningar. Den arktiska regionen och de övriga nordliga regionerna är ytterst viktiga för Finland – också därför att Finland är ordförande i Arktiska rådet från ingången av 2017.  

Det arktiska samarbetet förutsätter ett långsiktigt perspektiv.  I detta samarbete har vi gemensamma målsättningar: att främja stabiliteten i våra närområden, att stödja en hållbar ekonomisk utveckling och att öka handel och investeringar – för att nämna bara några.

För att betona den arktiska regionens betydelse har jag föreslagit att vi under Finlands ordförandeskap ska ordna ett arktiskt toppmöte.  Om den politiska situationen så tillåter skulle betydelsen av ett sådant möte i ”kyliga förhållanden” kunna sträcka sig också utanför den arktiska regionen, eftersom det skulle samla Ryssland, Förenta staterna och de övriga länderna i den arktiska regionen samt observatörsländerna runt samma bord.

Den arktiska regionens ekonomiska situation förändras hela tiden. Detta skapar nya möjligheter till affärsverksamhet som vi inte får missa. Istäcket på Norra ishavet fortsätter att krympa, vilket öppnar nya nordliga farleder. Företagen söker nya marknader. Det finns allt större efterfrågan på expertis när det gäller verksamhet i kallt klimat. Nu måste vi ta tillfället i akt och bygga framtidens arktiska ekonomi på ett hållbart sätt.

Innovationer och kommersiella tillämpningar avsedda för arktiska förhållanden utvecklas hela tiden. Tilläggsinvesteringar i till exempel kommunikationsnät och tjänster är dock centrala för utvecklandet av den arktiska regionen. Vi behöver mera samarbete och gränsöverskridande gemensamma åtgärder. 

Finland, Sverige och Norge, som alla hör till de nordligaste områdena, har en unik möjlighet att utöka sitt samarbete, få sina röster hörda och föra fram sin specialkompetens. Gemensamma satsningar på utvecklandet av norra Skandinavien är till nytta för alla länder i regionen.

Vi har redan fått en bra start. Erfarenheterna från det gränsöverskridande projektet för marknadsföring av turism är lovande. Projektet Visit Arctic Europe förstärker vår konkurrenskraft och vår synlighet globalt. Detta är ett utmärkt exempel på ett nytt slags samarbete, som jag skulle vilja se ännu mera av.

Ers Majestäter, bästa åhörare,

Finland och Norge är redan nu goda affärspartner. För att vårt partnerskap ska utvecklas och bli ännu bättre och framgångsrikare behövs det bara några enkla saker: 1) bättre kännedom om varandras starka sidor, 2) vilja att hitta nya möjligheter och förbinda sig till dem och 3) mycket praktiskt arbete. Jag är säker på att detta seminarium i stor utsträckning omfattar punkterna 1) och 2). Därför väntar jag redan på nummer tre, så låt oss sluta tala och börja jobba!