Tal av republikens president Sauli Niinistö vid öppnandet av Ålands lagtings arbetsår 2017–2018 den 3 november 2017

Finland firar sitt hundraårsjubileum som ett land där det bor jämlika och kreativa människor. Vi har öppen demokrati, yttrandefriheten gäller alla och den används också. Vi är den mest stabila staten i världen. Allt detta goda berättar internationella undersökningar om oss.

Men tyvärr är länder som Finland en minoritet bland världens länder. Allt för ofta vittnar globala händelser i världen om instabilitet och ovilja att bära ansvar för vår gemensamma framtid.

Konflikterna i Europas närområden i Ukraina och Syrien har kört fast. De gemensamma reglerna och värderingarna i Europa prövas av den okontrollerade invandringen. Den inre utvecklingen och verksamheten i Turkiet särskilt i fråga om yttrandefrihet, andra mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen är mycket oroväckande.

Den militära aktiviteten i området kring Östersjön har ökat, vilket alltid för med sig en eventuell fara, avsiktlig eller oavsiktlig. Det försvagade säkerhetsläget i Östersjön väcker diskussion också bland oss finländare. I diskussionen är det likväl viktigt att man bevarar lugnet.

Finland arbetar för att stöda stabiliteten i Nordeuropa. Ett exempel på detta är Finlands förslag om att förbättra flygsäkerheten i Östersjöområdet för drygt ett år sedan. Tack vare förslaget har medlemmarna i Internationella civila luftfartsorganisationen, ICAO, redan kommit överens om nya åtgärder för att förbättra flygsäkerheten över Östersjön. Ett viktigt resultat av förslaget är också att Nato och Ryssland för första gången på länge har kunnat föra konstruktiva diskussioner sinsemellan.

Det finns också andra konstruktiva tecken. Det ekonomiska uppsvinget har banat väg för ökad optimism såväl i Finland som på andra håll i Europa. Europeiska unionen håller på att få sin verksamhet tillbaka på rätt spår. Ur Finlands synvinkel är det viktigt att EU:s säkerhetspolitiska roll har stärkts, eftersom detta har en direkt inverkan på medborgarnas säkerhet. EU måste finna lösningar för att bemöta människornas rädsla till följd av terrorismen och den enorma immigrationen. Lösningarna skulle ta Europeiska unionen ett stort steg framåt och samtidigt stärka medborgarnas förtroende för unionen.

***

År 2022 blir det en ny fest när vi firar Ålands självstyrelse som fyller hundra år. Självstyret har dock en historia som är längre än så, den knyts samman med de stora omvälvningarna i Norden.

Åland har en genom internationella avtal befäst och etablerad folkrättslig ställning som demilitariserat och neutraliserat område, och den har inte ifrågasatts. Finland garanterar Ålands ställning.

En parlamentarisk kommitté har under ledning av president Tarja Halonen färdigställt sitt förslag till reform av Ålands självstyrelsesystem. De viktigaste, och säkert också de svåraste paragraferna i förslaget gäller behörighetsfördelningen och finansieringssystemet. Jag hoppas att arbetet framskrider med hjälp av en konstruktiv politisk dialog och en ömsesidig vilja att göra kompromisser.

Vårt gemensamma mål är att både riksdagen och lagtinget godkänner den nya själstyrelselagen så att den kan träda i kraft år 2022.

Självstyrelsesystemet fungerar i huvudsak bra, men det finns också rum för förbättring. Därför behöver vi förutom paragrafer praktiskt, smidigt och även informellt samarbete mellan riket och Åland. Jag är övertygad att om man i god tid för en öppen dialog så finner man lösningar som man också förbinder sig till. Det är utmärkt, att landskapet och försvarsministeriet grundar en samarbetsgrupp för aktuella säkerhets – och försvarspolitiska frågor och på det sättet ökar det samförstånd. På motsvarande sätt har man ju samarbetat med utrikesministeriet i snart tjugo år.

Jag diskuterar regelbundet aktuella Ålandsfrågor med företrädare för landskapet. Hur de stora strukturella reformerna i Fastlandsfinland kommer att påverka Åland har väckt oro. Ett annat orosmoment är de försämrade kunskaperna i svenska inom den statliga förvaltningen. Jag värdesätter vårt samarbete och hoppas att det bidrar till att stöda utvecklingen på Åland.

***

Jag inledde mitt tal med att ta upp Finlands många styrkor. Vi finländare är också ett av världens lyckligaste folk. Detta torde vara särskilt sant här på Åland, som i många avseenden är en av de bästa platserna att leva på i Finland. Ekonomin vilar på en stadig grund, sysselsättningen är hög och livet är tryggt. I fjol tog dessutom Grönvitt efter en tuff kamp Finlands mästerskap i fotboll till Mariehamn! Den unika skärgårdsnaturen och livet i skärgården kan vi läsa om i den åländska Finlandiaprisbelönta Ulla-Lena Lundbergs verk. Inte undra på att så många resenärer trivs som gäster hos er!

***

Jag önskar er alla all framgång och visdom i ert krävande arbete till förmån för Finland och Åland.

Jag förklarar härmed lagtingets arbetsår 2017–2018 öppnat.