Tal av republikens president Sauli Niinistö vid paraden på försvarets fanfest i Helsingfors den 4 juni 2017

Det är en stor ära att få ta emot paraden på dagen för försvarets fanfest här på Senatstorget, en plats, som symboliserar Finlands statliga, kulturella och andliga centrum. Dagen är alltid högtidlig, men i år känns den extra högtidlig. Dagen för försvarets fanfest har av tradition alltid firats i vår huvudstad då det självständiga Finland har fyllt jämna fem eller tio år. I år stärks feststämningen ytterligare av att det i dag har förflutit 150 år sedan marskalk Mannerheim föddes.

Dagen för försvarets fanfest hör tillsammans med nationella veterandagen och självständighetsdagen till de särskilda fester som betonar värdet av ett självständigt Finland. I internationella undersökningar ligger Finland i topp så gott som i alla jämförelser, och budskapet är starkt: Vi är världens stabilaste stat. I dagsläget i världen är detta av stor betydelse.

Vår säkerhetssituation har jag ofta beskrivit i form av fyra pelare. De är aktuella även i dag. Våra pelare är det nationella försvaret och säkerheten, den västliga integrationen, relationerna med Ryssland samt det internationella systemet, särskilt dess struktur, regelbaserade system och kontrollerbarhet. Pelarna är inte statiska, utan de lever i tiden. De står också i kontinuerlig växelverkan med varandra. Och ju bättre de står i balans med varandra, desto stabilare är Finlands ställning.

Vi är ännu länge tvungna att tåla instabilitet i världen. Därför måste vi också värna om vår starkaste stöttepelare – ett trovärdigt nationellt försvar. Vår försvarsmakt har under de senaste åren med framgång genomfört betydande reformer. Driftsystemet går emellertid inte att uppdatera med en gång, utan vi måste ständigt arbeta på det. Detta kräver både resurser och en framtidssyn om hur vårt försvar ska utvecklas.

I allt vad vi gör är det bra att minnas att vår starka försvarsmakt utgör en hög tröskel för fienden, men samtidigt är den en orsak till samarbete för våra vänner.

* * *

Den allmänna värnplikten, som har existerat lika länge som det självständiga Finlands försvarsmakt, har alltid varit den solida grundstenen i vårt försvar. Systemet har ibland granskats med kritiska ögon, och många andra länder i Europa har kört ner sina system. Finland har däremot konsekvent hållit fast vid sitt system, och det är bra. Nu tänker många av de länder som har lagt ner sina system återinföra det som de redan en gång har avvecklat.

Styrkan i det finska försvaret ligger i konsekvens. Ett exempel på detta är att aktningen för den allmänna värnplikten står fast även efter ett flertal reformer av försvarsmakten. Grundstenen för vårt försvar står således stadigt kvar – och det kommer den också att göra.

Den allmänna värnpliktens roll är inte enbart att försvara, utan också att skapa en stark gemenskap. Värnplikten för samman olika typer av finländare – från olika håll i landet, med olika bakgrund, med olika tankar och idéer – som sedan sinsemellan lär sig att komma överens med varandra. Nationell enhetlighet är en stark framgångsfaktor. Ju bättre vi förstår varandra och håller alla med, desto större möjlighet till framgång har vi även under det andra århundradet av vår självständighet.

* * *

För nästan ett år sedan offentliggjordes en statistik över medborgarnas förtroende för respektive lands armé. I denna – eller rättare sagt också i denna – mätning var Finland etta. Hela 91 procent av finländarna har förtroende för försvarsmakten. Förtroendet är ingen självklarhet, utan det måste vinnas gång på gång genom eget handlande, och också en kontingent i taget.

Siffrorna i statistiken vittnar om hela landets stöd och om en vilja att försvara sitt land. Särskilt i en tid av en föränderliga hot är alla finländare försvarare av sitt land. Vi kan inte alltid veta vad som kommer att hända, och därför är det viktigt att vi har beredskap att svara på nya situationer och vilja att övervinna även de svåraste av stunder.

Jag vill tacka er alla som tjänstgör inom försvarsmakten för det värdefulla arbete ni gör för det hundraåriga Finland. Avslutningsvis önskar jag också er alla en fosterländsk högtidsdag med anledning av försvarets fanfest.