Republikens president Sauli Niinistös tal vid öppnandet av insamlingen Gemensamt Ansvar den 2 februari 2020

Bästa medmänniskor!

Genom insamlingen Gemensamt Ansvar har man redan i 70 års tid hjälpt de nödställda såväl hos oss i Finland som i världens krisområden.

Efter krigen hjälpte insamlingen dem som lidit av sviterna av kriget och missväxtåren och dem som återuppbyggde Finland.

Under årtiondenas lopp har vår välfärd stärkts. Samtidigt har vår medvetenhet om fattigdom och nöd i världen ökat. Därför hjälper insamlingen Gemensamt Ansvar numera både i hemlandet och dem som bor i världens katastrofområden och i utvecklingsländer. Varje människa är lika värdefull.

Den Gemensamt Ansvar-insamling som inleds i dag stöder föräldraskapet.

Av intäkterna från årets insamling stannar 40 procent i Finland. Av insamlingsintäkterna riktas 60 procent till olika åtgärder som stöder föräldraskapet i världens katastrofområden.

Bästa åhörare!

Att stödja föräldraskapet är ett verkningsfullt, förebyggande barnskyddsarbete.

När vi talar om föräldraskap måste vi komma ihåg att vi inte kan diskutera utan att höra vad barnen har att säga. När barn och unga har tillfrågats vad de själva önskar, är deras svar tydligt: mer gemensam tid som familj. En normal, lugn vardag. Föräldraskap är inte en prestation. Det är en vardag där tillvaron är bra och trygg.

De finländska familjernas vardag är mångfasetterad. Vår gemensamma uppgift är att bygga ett Finland där det är bra för familjerna att leva och de får det stöd och den uppmuntran de behöver. Den offentliga servicen, liksom även stödet från sammanslutningar och organisationer, är oersättlig.

Genom tjänster som erbjuds med låg tröskel stöds föräldraskapet om behovet av stöd förblir outtalat. Hur kan vi uppmuntra föräldrarna att ta upp behovet av hjälp i tillräckligt god tid? Vem som helst kan behöva stöd oberoende av bakgrund eller ekonomisk ställning.
Föräldraskapets grundläggande frågor och uppgifter är lika både i utvecklingsländerna och i Finland. Utmaningarna och svårigheterna är förstås olika.

Föräldrarnas största oro i de internationella länder som stöds genom Gemensamt Ansvar är ofta hur barnen ska få den mat och utbildning de behöver. Gemensamt Ansvar tillgodoser också dessa behov. Föräldraskapet är lika viktigt överallt.

Bästa åhörare!

I den finländska diskussionen har det under den senaste tiden talats om att många unga är rädda för att bli föräldrar. Föräldraskapets ansvar och skyldigheter upplevs som tunga.

Föräldraskapet är förknippat med många slags tryck och förväntningar. Att samordna arbetslivet och familjen är krävande i många barnfamiljer, men sällan oöverkomligt. I det land som bedöms vara det lyckligaste i världen ska osäkerheten om framtiden inte behöva få unga att avstå från att bilda familj.

Det är bra att varje förälder tidvis funderar på den trösterika kampanjsymbolen för årets Gemensamt Ansvar-insamling: Du räcker till!

Med dessa ord förklarar jag insamlingen Gemensamt Ansvar öppnad.