Uttalande av Republiken Finlands president Sauli Niinistö vid Förenta nationernas generalförsamlings 73:e session tisdagen den 25 september 2018

Jag gratulerar er, fru talman, till valet av er som ordförande för generalförsamlingens 73:e session. Jag vill också hylla generalsekreterare António Guterres för hans visionära ledarskap av Förenta nationerna. Finland stöder helhjärtat er båda i era viktiga uppdrag.

* * *

Mitt land har alltid varit en stark förespråkare för det multilaterala samarbetet. För Finland är den reglerbaserade internationella ordningen av grundläggande betydelse. Att på hemmaplan kunna lita på gemensamt överenskomna regler är en hörnsten i vår egen nationella säkerhet och välfärd. På global nivå behövs gemensamma lösningar och regler för att ta itu med de mest brådskande utmaningarna i vår tid.

Tyvärr finns det nu anledning till oro för oss alla som tror på fördelarna med multilateralism. Det internationella system vi har byggt tillsammans är utsatt för tryck. Dess förmåga och trovärdighet ifrågasätts. Vi kan inte längre ta den reglerbaserade ordningen för givet. Det är vårt gemensamma ansvar att aktivt försvara och utveckla den.

Finland ser Förenta nationerna som kärnan i det multilaterala systemet. Därför måste försvaret av multilateralism börja just här. Förenta nationerna och dess medlemmar måste visa sin vilja att agera tillsammans, inte förbi varandra. Vi stöder fullt ut generalsekreterarens ambitiösa och omfattande reformagenda. Nu är det dags att genomföra dessa reformer. Vi måste se till att framtidens Förenta nationer är mer transparent, ansvarigt och effektivt.

För att Förenta nationerna ska kunna vara trovärdig måste organisationen själv iaktta vad den predikar. För varje organisation är varje enskilt fall av sexuellt utnyttjande i de egna leden ett fall för mycket. Detta gäller i synnerhet för en organisation som betonar vikten av jämlikhet och mänskliga rättigheter. Jag är stolt över att vara medlem i ledarskapskretsen för strategin mot våld och jag välkomnar de ansträngningar som vidtagits för att förebygga och bekämpa alla former av våld i hela FN-systemet.

* * *

De tre pelarna för FN – fred och säkerhet, mänskliga rättigheter och utveckling – har stått sig genom tiderna. Men vi har också fått se att många av de nuvarande globala utmaningarna inte respekterar gränserna mellan dem. Pelarna är alltmer sammanlänkade, liksom själva utmaningarna.

De viktigaste framgångarna inom FN-systemet de senaste åren vittnar om detta. Jag tänker på Agenda 2030, klimatavtalet från Paris och Global Compact-initiativet om migration och flyktingar. Frågor som hållbarhet, klimatförändring och migration handlar inte bara om utveckling och mänskliga rättigheter. De är också viktiga frågor om fred och säkerhet.

Klimatförändringen är det främsta exemplet på behovet av snabba globala åtgärder. Den rapport som FN:s klimatpanel ska ge ut kommer ytterligare att understryka hur brådskande behovet av att vi reagerar är. Den kommer också att visa hur mycket som återstår att göra. Hittills är de frivilliga bidragen från de stater som är parter i Parisavtalet inte tillräckliga för att hålla den globala temperaturhöjningen ordentligt under två grader Celsius. Vi måste göra mycket mer, och snabbare.

I norr bevittnar vi hur den arktiska regionen värms i alarmerande takt. Detta är inte bara ett regionalt problem, eftersom det utgör ett hot mot hela det globala klimatsystemet. En viktig faktor som påskyndar smältningen av havsis i Arktis är sotutsläppen. Att minska de svarta sotpartiklarna som landar på den vita isen skulle ha omedelbara positiva effekter med tanke på att förhindra smältningen. Ett åtagande att minska sotutsläppen skulle vara ett huvudmål för ett toppmöte om Arktis som Finland i egenskap av nuvarande ordförande i Arktiska rådet är redo att stå värd för.

Om klimatförändringen inte begränsas kommer den också att leda till en ytterligare ökning av migrationsflödena. Redan nu har cirka 65 miljoner människor över hela världen varit tvungna att flytta – den högsta siffran sedan andra världskriget. Några hundra miljoner människor världen över har ett brådskande behov av grundläggande humanitärt bistånd, och antalet växer. Det finns inga snabba och enkla lösningar, men att göra ingenting är inte ett alternativ. Jag välkomnar därför Global Compact-initiativet och ser fram emot att delta i konferensen där det antas i Marrakech i december.

* * *

Fullskaliga krig, konflikter av varierande intensitet och brott mot internationell rätt fortsätter att hemsöka oss. De påminner oss ständigt om det enorma mänskliga lidande som dessa händelser ger upphov till. Vi, det internationella samfundet, måste vara ihärdiga i vår strävan att lösa pågående konflikter, oavsett hur djupt rotade och långvariga de kan vara.

På plussidan har vi uppmuntrats av de senaste strävandena att nå en genuin dialog mellan Demokratiska folkrepubliken Korea och det internationella samfundet. Ansatserna för att vidta åtgärder i riktning mot fred på Koreahalvön bör stödjas och underhållas. Ett framgångsrikt resultat i regionen skulle kunna utgöra ett kraftfullt exempel för icke-spridning av vapen och nedrustning också på andra håll.

Där fred har uppnåtts har FN:s fredsbevarande styrkor fortfarande haft en avgörande roll. Men FN:s blå hjälmar måste också anpassa sig till förändrade realiteter. Vi stöder generalsekreterarens uttalande om ett initiativ för att ge FN:s fredsbevarande verksamhet större genomslag.

Befintliga konflikter måste lösas. Samtidigt bör vår prioritet vara att förebygga framtida konflikter. Finland välkomnar insatserna för att stärka FN:s kapacitet i detta syfte.

När det gäller att förebygga konflikter är medling ett ovärderligt verktyg. Det är avgörande för medlingens framtid att tidigare erfarenheter lämnas vidare till framtida medlare. Det var en ära för mitt land att vara värd för mötet för generalsekreterarens rådgivande högnivågrupp för medling i juni i Finland.

Vi är hängivna anhängare av FN:s och andra aktörers medlingsverksamhet. Vid behov kommer Finland också framöver att erbjuda tjänster för att underlätta konkreta diskussioner mellan parter, från informella icke-mellanstatliga diplomatiska förhandlingar till möten på hög nivå.

* * *

Fred och säkerhet, mänskliga rättigheter och utveckling är inte hållbara om inte också kvinnor och ungdomar deltar. Kvinnornas röster och de ungas röster måste höras – och deras budskap måste leda till handlingar. Kvinnors, barns och ungas behov är fortfarande alltför ofta marginaliserade i fredsförhandlingar. Finland stöder insatser för att ge kvinnor en roll som aktiva deltagare i fredsprocesser genom det nordiska nätverket för kvinnliga medlare. Detta och andra liknande nätverk utgör en användbar plattform till stöd för kvinnors delaktighet och självutbildning. Som Impact Champion-ambassadör för HeForShe-initiativet uppskattar jag storligen dessa insatser.

När vi nu firar 70-årsdagen av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, är det skäl att ägna särskild uppmärksamhet åt dess betydelse för den internationella ordningen. Mänskliga rättigheter skyddar inte bara individen, de hjälper oss också att förebygga konflikter, bygga hållbar fred och påskynda utvecklingen. Om vi vill ta mänskliga rättigheter på allvar, behövs det ansvarsmekanismer i fråga om brott mot internationell rätt. Förövarna måste ställas inför rätta.

Finland uppmanar alla medlemsstater och generalsekreteraren att konsekvent behålla mänskliga rättigheter, icke-diskriminering och jämställdhet högst upp på FN:s agenda.

* * *

Det är med stor sorg jag tog del av budskapet om FN:s tidigare generalsekreterare Kofi Annans bortgång. Hans arv är till inspiration för oss alla.

Låt mig avsluta med att minnas följande ord av honom: ”Mer än någonsin tidigare i mänsklighetens historia delar vi ett gemensamt öde. Vi kan bemästra det bara om vi möter det tillsammans. Och därför, mina vänner, har vi Förenta nationerna.”