Uttalande av republikens president Sauli Niinistö vid presskonferensen i Googles servercentral i Fredrikshamn den 2 augusti 2012

Det är ett stort nöje att få vara här i Fredrikshamn och bevittna tillkännagivandet av den andra fasen av Googles investeringar i servercentralen i det tidigare pappersbruket.
Detta investeringsbeslut är viktigt för Finland, och vi välkomnar det varmt. Jag anser att beslutet är betydande av två skäl:

Det är en signal från Google att den finländska affärsmiljön är attraktiv för världsledaren inom internettjänster. Vi tror naturligtvis på Finland och vår framtid som en plats där alla ambitiösa investerare bör befinna sig. Men för att kunna bevisa detta behöver vi dessa signaler.

För det andra är omvandlingen av det tidigare världsledande pappersbruket till världens ledande specialist på internettjänster ett konkret exempel på den pågående strukturomvandlingen. Före internetrevolutionen var dagstidningarna det dominerande mediet för global distribution och lagring av information. Nu har internet tagit över.

Internet står redan för nästan en tiondel av Finlands ekonomi. Internets bidrag till BNP är mellan 4 och 10 procent i de länder där detta bidrag är störst. Finland leder denna utveckling, följt av Sverige och Förenta staterna. Nettoexporten av internettjänster har vuxit snabbt i Finland.

Tjänster, särskilt internetbaserade tjänster, vinner i allt högre grad mark på bekostnad av den traditionella tillverkningsindustrin. Googles investeringsbeslut är ett stort steg i denna process.

Det är särskilt glädjande att Google betonar hållbarhet och miljöhänsyn. Vi är stolta över att vara värd för en av de mest energieffektiva servercentralerna i världen. Finland har engagerat sig starkt för förnybar energi. Vi ser gärna att Google fortsätter att arbeta med finländska parter för att finna ytterligare hållbara lösningar, till exempel inom vindkraft och annan förnybar energi, liksom för att utnyttja den värme som serverhallarna alstrar.

Googles investering för med sig behövlig ekonomisk aktivitet och sysselsättning. Den påverkar indirekt också det ekonomiska klimatet och ger nya möjligheter till entreprenörskap i Finland. Alla finländska statliga aktörer, vare sig de är nationella, regionala eller lokala, bör göra sitt bästa för att underlätta nya investeringar som denna. Jag ger i egenskap av Finlands president mitt fulla stöd för detta. Jag har de facto beslutat att bjuda in ett antal utländska företag som redan har investerat i Finland för en diskussion i Presidentens slott i höst. Jag vill lära mig mer av deras erfarenheter. Hur kan vi ytterligare förbättra vårt lands attraktionskraft?
Tack för denna möjlighet att delta i detta evenemang. Jag önskar er all framgång vid genomförandet av den andra fasen av er investering i Fredrikshamn.