Pohjoismaiden ja Yhdysvaltojen huippukokouksen tiedote, Helsinki, 13. heinäkuuta 2023

Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 25/2023
13.7.2023

Suomen ja Yhdysvaltojen presidentit sekä Tanskan, Islannin, Norjan ja Ruotsin pääministerit kokoontuivat 13. heinäkuuta 2023 Helsingissä kolmanteen Yhdysvaltojen ja Pohjoismaiden päämiesten huippukokoukseen. Päämiehet vahvistivat aiempien samassa muodossa pidettyjen kokousten pohjalta uudelleen Yhdysvaltojen ja Pohjoismaiden vahvan kumppanuuden ja maiden tiivistyvän yhteistyön, keskittyen turvallisuuteen, ympäristöön, teknologiaan ja yhteiskuntaan.

Turvallisuuden osalta Pohjoismaat ja Yhdysvallat toistivat yksiselitteisesti tuomitsevansa Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan. Ne tukevat edelleen vankkumattomasti Ukrainan itsenäisyyttä, itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta maan kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä. Ne lupasivat jatkaa tukeaan Ukrainalle niin kauan kuin se on tarpeen, muun muassa antamalla jatkuvaa turvallisuuteen ja talouteen liittyvää apua sekä oikeudellista ja humanitaarista apua. Päämiehet sitoutuivat jatkamaan diplomaattista yhteydenpitoa, jotta saataisiin mahdollisimman laaja kansainvälinen tuki YK:n peruskirjan periaatteisiin perustuvalle oikeudenmukaiselle ja kestävälle rauhalle Ukrainassa. Tähän kuuluu myös lisääntynyt sitoutuminen ja vuoropuhelu maailmanlaajuisten kumppaneiden kanssa sodan aiheuttamista haasteista.

Välittömästi Vilnassa pidetyn Naton huippukokouksen jälkeen kokoontuneet päämiehet vahvistivat uudelleen liittokunnan merkityksen alueelliselle ja transatlanttiselle turvallisuudelle ja vakaudelle. Yhdysvaltojen ja Pohjoismaiden päämiehet pitävät Ruotsin, Turkin ja Naton pääsihteerin Stoltenbergin 10. heinäkuuta 2023 antamaa julkilausumaa tervetulleena ja odottavat Ruotsin liittyvän Natoon mahdollisimman pian. Päämiehet totesivat, että Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydet vahvistavat entisestään Pohjoismaiden kykyä edistää kaikkien Naton liittolaisten turvallisuutta. Pohjoismaat totesivat myös arvostavansa Yhdysvaltojen jatkuvaa sitoutumista transatlanttiseen, eurooppalaiseen ja pohjoiseurooppalaiseen turvallisuuteen ja ne ovat valmiita syventämään turvallisuus- ja puolustusyhteistyötään Yhdysvaltojen kanssa muun muassa pohjoismaisen puolustusyhteistyö Nordefcon kautta.

Ympäristön osalta päämiehet korostivat, että ilmastonmuutos ja luontokato ovat planeettamme kriittisimpiä haasteita. Tässä yhteydessä päämiehet painottivat, että on tärkeää suojella ja säilyttää arktista aluetta ja edistää sen kestävää taloudellista kehitystä yhteistyössä arktisen alueen alkuperäiskansojen kanssa. Yhdysvaltojen ja Pohjoismaiden päämiehet keskustelivat tavoista tiivistää yhteistyötä puhtaan teknologian, resurssi- ja energiatehokkuuden, energiaturvallisuuden, kriittisten mineraalivarojen ja kestävien huoltoketjujen aloilla. He totesivat, että yhteistyö näissä kysymyksissä on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan saavuttaa yhteiset tavoitteet, jotka koskevat ilmastokriisin torjuntaa, puhtaaseen energiaan siirtymisen nopeuttamista sekä korkeiden ympäristö-, sosiaali-, työ- ja hallintostandardien noudattamista. Päämiehet ovat sitoutuneet hyödyntämään siirtymän mahdollisuuksia, joilla luodaan uusia työpaikkoja ja kasvua. Yhdysvallat ja Pohjoismaat tekevät myös tiivistä yhteistyötä asiaankuuluvilla kansainvälisillä foorumeilla ilmastonmuutoksen, luontokadon, terveiden valtamerten ja kestävän kehityksen aloilla.

Teknologian osalta päämiehet tunnistivat kriittisten ja nousevien teknologioiden ratkaisevan merkityksen maailmanlaajuiselle vauraudelle ja turvallisuudelle – asianmukaisin suojatoimin ja riskinhallintatoimenpitein. Yhdysvallat ja Pohjoismaat sitoutuivat tehostamaan yhteistyötä 5G:n ja 6G:n, tekoälyn, kyberturvallisuuden ja kvanttiteknologian kaltaisten teknologioiden aloilla. He totesivat, että perustutkimusta ja soveltavaa tutkimusta koskeva yhteistyö antaa Yhdysvalloille ja sen pohjoismaisille kumppaneille mahdollisuuden pysyä teknologian eturintamassa ja kehittää teknologiaa ja standardeja, jotka ovat yhteisten arvojen ja etujen mukaisia ja joita sovelletaan tavoilla, joilla suojellaan demokratiaa ja vaalitaan ihmisoikeuksia ja perusvapauksia. Päämiehet korostivat kansainvälisten verkkoyhteyksien strategista merkitystä.

Yhteiskunnan osalta päämiehet vahvistivat edelleen demokratian, ihmisoikeuksien kunnioittamisen, sukupuolten tasa-arvon, kaikkien ihmisten suojelun ja yhdenvertaisen kohtelun, oikeusvaltioperiaatteen ja taloudellisen vapauden perusarvot Yhdysvaltojen ja Pohjoismaiden yhteistyön perustaksi. Nämä arvot ovat välttämättömiä yhteiskuntiemme kestävyyden kannalta. Tältä pohjalta Yhdysvaltojen ja Pohjoismaiden yhteistyön lisääminen auttaa vähentämään kriittisiä strategisia riippuvuuksia ja haavoittuvuuksia ja luomaan vauraamman ja turvallisemman tulevaisuuden kaikille kansalaisillemme. Päämiehet korostivat ihmisten välisten yhteyksien merkitystä kaikilla tasoilla maidensa välillä olennaisena osana Yhdysvaltojen ja Pohjoismaiden välisiä siteitä.