Tasavallan presidentin esittely 12.1.2024

Istunnon ajankohta 12.1.2024 11.00

PÄÄTÖSLUETTELO

Ulkoministeriö

Edustuston päällikön sivuakkreditointi


Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Oikeushallinnon erityisviranomaiset -virastosta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 31/2023 vp; EV 47/2023 vp)


Opetus- ja kulttuuriministeriö

Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen Eurooppalaisen luonnontieteiden tutkimusinfrastruktuurin biologiselle tiedolle (ELIXIR) perustavaan konsortiosopimukseen tehtyjen muutosten hyväksymiseksi.


Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi verkon välityspalvelujen valvonnasta ja eräiksi muiksi laeiksi (HE 70/2023 vp; EV 73/2023 vp)


Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen nuorten liikkuvuudesta Kanadan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 83/2023 vp; EV 74/2023 vp)


Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan kirjelmä sen johdosta, että eduskunta on lakialoitteen pohjalta hyväksynyt lain rintamasotilaseläkelain 9 §:n muuttamisesta ja lain ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 3 §:n muuttamisesta (EK 19/2023 vp; LA 21/2023 vp)


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.