Tasavallan presidentin esittely 17.12.2020

Istunnon ajankohta 17.12.2020 13.45 | Paikka: Helsinki


Ulkoministeriö

Sari Annika Rautio, Lähetystöneuvos p.029 5351534

Suomen osallistumisen jatkaminen turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa

Tarja Kangaskorte, Lähetystöneuvos p.029 5350292

Eduskunnan kirjelmä Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2019 antaman kertomuksen johdosta EK 50/2020 vp – K 5/2020vp

Anu Vuori-Kiikeri, Lähetystöneuvos p.029 5350141

Kuuban tasavallan velan uudelleenjärjestämisestä Suomen tasavallan hallituksen ja Kuuban tasavallan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksyminen


Oikeusministeriö

Katri Kummoinen, Lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö p.029 5150266

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi saatavien perinnästä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 191/2020 vp; EV 168/2020 vp)

Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150334

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavien kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: 1. Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M330 2. Valtioneuvoston asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta RID 6/2020

Johanna Nyberg, Hallitussihteeri p.029 5150068

Armonanomusten hylkääminen *

Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026

Korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen viran täyttäminen

Korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

1) Päijät-Hämeen käräjäoikeuden laamannin viran (D 19) täyttäminen 2) Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ylituomarin viran (D 19) täyttäminen 3) Helsingin hovioikeuden neljän hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen

1) Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 2) Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden viiden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden kolmen käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Varsinais-Suomen käräjäoikeuden kolmen käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 5) Kanta-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

1) Helsingin hallinto-oikeuden kuuden hallinto-oikeustuomarin viran (T11) täyttäminen 2) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T11) täyttäminen


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: kirjaamo@vnk.fi.
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.


Valtiovarainministeriö

Minna-Marja Jokinen, Hallitusneuvos p.+35 8295530018

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kuntarakennelain muuttamisesta (HE 158/2020 vp; EV 203/2020 vp)

Tero Meltti, Finanssineuvos p.+35 8295530770

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 31/2020 vp; EV 194/2020 vp)

Leo Parkkonen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530372

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamisesta (HE 167/2020 vp; EV 196/2020 vp)

Jukka Vanhanen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530239

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain 3 §:n muuttamisesta (HE 169/2020 vp; EV 177/2020 vp)

Timo Annala, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530318

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle listaamattomien osakeyhtiöiden henkilöstöantien verotusta koskevaksi sääntelyksi (HE 73/2020 vp; EV 181/2020 vp)

Päivi Lanttola, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530120

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta (HE 193/2020 vp; EV 180/2020 vp)

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi koulutuksen korvaamisesta annetun lain sekä taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta (HE 160/2020 vp; EV 179/2020 vp)

Risto Sakki, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530294

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen covid-19-epidemian torjuntaan tarvittavien tavaroiden verovapauden voimassaolon jatkamisesta (HE 217/2020 vp; EV 183/2020 vp)

Merja Taipalus, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530052

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi verontilityslain 12 ja 12 f §:n sekä tuloverolain 124 ja 124 b §:n muuttamisesta (HE 194/2020 vp; EV 199/2020 vp)

Antti Sinkman, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295530817

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle Ahvenanmaan mediamaksun vähennyskelpoisuutta verotuksessa sekä eräiden luonnonsuojelussa sekä vesien- ja merenhoidossa käytettävien tukitoimenpiteiden verovapautta koskevaksi lainsäädännöksi (HE 197/2020 vp; EV 165/2020 vp)

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä verovuosina 2021 – 2025 (HE 196/2020 vp; EV 163/2020 vp)

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle elinkeinotulon, maatilatalouden tulon ja metsätalouden pääomatulon kertapoisto- ja menojäännösrajojen korotuksia koskevaksi lainsäädännöksi (HE 195/2020 vp; EV 167/2020 vp)


Opetus- ja kulttuuriministeriö

Virpi Hiltunen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295330110

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi opintotukilain muuttamisesta (HE 208/2020 vp; EV 190/2020 vp)

Satu Heikkinen, Kulttuuriasiainneuvos p.+35 8295330102

Euroopan neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen ja Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön (Unesco) kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteiden muutosten hyväksyminen

Joni Hiitola, Hallitusneuvos p.+35 8295330108

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi esittävän taiteen edistämisestä sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 132/2020 vp; EV 164/2020 vp)

Anne-Marie Brisson, Hallitusneuvos p.+35 8295330079

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta (HE 198/2020 vp; EV 193/2020 vp)

Anna Kankaanpää, Hallitusneuvos p.+35 8295330403

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 174/2020 vp; EV 186/2020 vp)

Marjaana Larpa, Hallitussihteeri p.+35 8295330350

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta (HE 149/2020 vp; EV 182/2020 vp)


Maa- ja metsätalousministeriö

Marja Kokkonen, Metsäneuvos p.029 5162444

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi metsityksen määräaikaisesta tukemisesta (HE 150/2020 vp; EV 171/2020 vp)

Johanna Wallius, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162244

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi poronhoitolain muuttamisesta (HE 152/2020 vp; EV 170/2020 vp)

Timo-Ville Nieminen, Hallitussihteeri p.029 5162379

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla covid-19 -epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta (HE 228/2020 vp; EV 200/2020 vp)


Liikenne- ja viestintäministeriö

Kimmo Kiiski, Liikenneneuvos p.029 5342304

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tieliikennelain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 17/2020 vp; EV 144/2020 vp)

Emmi Nykänen, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342397

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 209/2020 vp; EV 160/2020 vp)


Työ- ja elinkeinoministeriö

Meri Pensamo, Hallitussihteeri p.+35 8295047257

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 5 luvun väliaikaisesta muuttamisesta (HE 204/2020 vp; EV 176/2020 vp)

Eeva Vartio, Hallitussihteeri p.+35 8295047082

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 11 luvun 4 b §:n sekä eräiden työttömyysturvalain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 229/2020 vp; EV 192/2020 vp)

Inkeri Lilleberg, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295047092

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja eräistä muista hallinnollisista menettelyistä (HE 187/2020 vp; EV 178/2020 vp)


Sosiaali- ja terveysministeriö

Kirsi Terhemaa, Neuvotteleva virkamies p.029 5163546

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi potilasvakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 162/2020 vp; EV 158/2020 vp)

Liisa Holopainen, Hallitussihteeri p.029 5163593

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta (HE 188/2020 vp; EV 187/2020 vp)

Anu Kangasjärvi, Hallitussihteeri p.029 5163224

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 223/2020 vp; EV 173/2020 vp)

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sairausvakuutuslain 4 luvun ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 180/2020 vp; EV 175/2020 vp)

Mari Lauren-Häussler, Hallitussihteeri p.029 5163762

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kaupallisten rokotetutkimuspalvelujen yhtiöittämisestä (HE 224/2020 vp; EV 184/2020 vp)

Tiina Muinonen, Hallitussihteeri p.029 5163185

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 181/2020 vp; EV 162/2020 vp)

Saara Rahko, Hallitussihteeri p.029 5163126

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtiontakuusta covid-19-rokotteen vakuuttamiseksi (HE 214/2020 vp; EV 204/2020 vp)

Joni Rehunen, Erityisasiantuntija p.029 5163435

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 231/2020 vp; EV 174/2020 vp)


Ympäristöministeriö

Matleena Haapala, Hallitussihteeri p.+35 8295250332

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain ja rikoslain 48 luvun 6 §:n muuttamisesta (HE 182/2020 vp; EV 185/2020 vp)


Valtioneuvoston kanslia

Henrik Haapajärvi, Valtiosihteeri

Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta