Tasavallan presidentin esittely 19.6.2019

Istunnon ajankohta 19.6.2019 15.30 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO


Ulkoministeriö

Pirjo Tulokas, Henkilöstöjohtaja p.029 5351413

Edustuston päälliköiden tehtävään määrääminen

Edustuston päälliköiden sivuakkreditointeja

Ulkoministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään tehtävään määrääminen ja valtuutus


Oikeusministeriö

Kari Liede, Hallitusneuvos p.029 5150210

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ulosottokaaren muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 71/2018 vp; EV 296/2018 vp)

Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150334

1. Landskapslag om tillämpning på Åland av gasanordningslagen 2. Landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produktgrupper 3. Landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper 4. Landskapslag om vissa kompensationer till kommunerna finansåret 2019 5. Landskapslag om ändring av landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna 6. Landskapslag om ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavien kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: 1. Valtioneuvoston asetus maailman postiliiton yleissopimuksen lisäpöytäkirjasta, yleissopimuksen lisäpöytäkirjan päättöpöytäkirjasta, perussopimuksen kymmenennestä lisäpöytäkirjasta ja yleisohjesäännön toisesta lisäpöytäkirjasta 2. Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5.1 kohdan mukaisen monenkeskisen sopimuksen M313 voimaansaattamisesta

1. Landskapslag om fastighetsmäklarverksamhet 2. Landskapslag om ändring av jaktlagen för landskapet Åland 3. Landskapslag om ordnande av kollektivtrafiktjänster 4. Landskapslag om ändring av 3 § körkortslagen för Åland 5. Landskapslag om ändring av landskapslagen om yrkesmässig trafik 6. Landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare 7. Landskapslag om ändring av 4 och 6 § landskapslagen om avbytarstöd

Anu Koivuluoma, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150228

Kanta-Hämeen käräjäoikeuden laamannin viran (D 18) täyttäminen

Marja Reijonen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150032

1) Helsingin hovioikeuden kahden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 2) Lapin käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 5) Markkinaoikeuden markkinaoikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen


Puolustusministeriö

Jukka Juusti, Kansliapäällikkö p.160 88101

Puolustusvoimain komentajan viran täyttäminen

Sami Roikonen, Osastoesiupseeri p.029 5140442

Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos *

* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: info@vnk.fi.
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.


Valtiovarainministeriö

Martti Hetemäki, Valtiosihteeri kansliapäällikkönä p.+35 8295530292

Ahvenanmaan valtuuskunnan ylimääräistä määrärahaa koskevan päätöksen vahvistaminen


Liikenne- ja viestintäministeriö

Irja Vesanen-Nikitin, Hallitusneuvos p.029 5342544

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle vesiliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 197/2018 vp; EV 260/2018 vp)


Ympäristöministeriö

Sari Rapinoja, Lainsäädäntöneuvos p.050 4327320

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 269/2018 vp; EV 278/2018 vp)