Tasavallan presidentin esittely 2.10.2020

Istunnon ajankohta 2.10.2020 11.00 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO


Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, Henkilöstöjohtaja p.029 5350038

Edustuston päällikön sivuakkreditointi

Ulkoministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään valtuutus

Katja Ahlfors, Lähetystöneuvos p.029 5350191

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä eteläisen Afrikan kehitysyhteisön (SADC) talouskumppanuussopimusvaltioiden välisen talouskumppanuussopimuksen hyväksyminen


Oikeusministeriö

Jyrki Jauhiainen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150074

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi (HE 117/2020 vp; EV 95/2020 vp)

Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150334

1. Landskapslag om förhindrande av diskriminering 2. Landskapslag om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagstiftning om kommunala tjänstemän 3. Landskapslag om ändring av 35 § landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet 4 .Landskapslag om ändring av 37 § landskapslagen om gymnasieutbildning 5. Landskapslag om ändring av 2 och 3 § landskapslagen om Ålands ombudsmannamyndighet 6. Landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om hälso- och sjukvård 7. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter 8. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tobak och relaterade produkter

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: Laki lapsen oikeuksien yleissopimuksen lasten osallistumisesta aseellisiin selkkauksiin tehdyn valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja tasavallan presidentin asetus lapsen oikeuksien yleissopimuksen lasten osallistumisesta aseellisiin selkkauksiin tehdyn valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026

1) Helsingin hovioikeuden presidentin viran (D 22) täyttäminen 2) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen


Sisäministeriö

Seppo Sivula, Poliisitarkastaja, esittelijä p.029 5488591

Kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla sopimuksella perustetun pysyvän komission (C.I.P.) päätösten XXXV-10 – XXXV-19 hyväksyminen


Puolustusministeriö

Petri Laurila, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5140437

Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen


Valtiovarainministeriö

Matti Sillanmäki, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530444

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 b §:n muuttamisesta (HE 123/2020 vp; EV 96/2020 vp)


Työ- ja elinkeinoministeriö

Marjaana Aarnikka, Kaupallinen neuvos p.+35 8295062122

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain muuttamisesta (HE 103/2020 vp; EV 97/2020 vp)