Tasavallan presidentin esittely 2.11.2023

Istunnon ajankohta 2.11.2023 13.30

PÄÄTÖSLUETTELO

Ulkoministeriö

Eduskunnan kirjelmä Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2022 antaman kertomuksen johdosta EK 4/2023 vp – K 12/2023 vp


Oikeusministeriö


Sisäministeriö


Liikenne- ja viestintäministeriö

Maailman postiliiton yleissopimuksen päättöpöytäkirjan, perussopimuksen yhdennentoista lisäpöytäkirjan ja yleisohjesäännön kolmannen lisäpöytäkirjan hyväksyminen


Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen työttömyysturvaa, julkisia työvoima- ja yrityspalveluja sekä palkkaturvaa koskevien lakien muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 11/2023 vp; EV 11/2023 vp)


Sosiaali- ja terveysministeriö

Kansainvälisen terveyssäännöstön (2005) artikloihin 55, 59, 61, 62 ja 63 tehtyjen muutosten hyväksyminen


Ympäristöministeriö

Etelämannerta koskevan sopimuksen konsultatiivisessa kokouksessa 8 päivänä kesäkuuta 2023 hyväksyttyjen toimenpiteiden hyväksyminen