Tasavallan presidentin esittely 27.11.2020

Istunnon ajankohta 27.11.2020 11.00 | Paikka: Helsinki


Valtioneuvoston kanslia

Heidi Alajoki, Hallitussihteeri p.+35 8295160441

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 127/2020 vp; EV 129/2020 vp)


Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, Henkilöstöjohtaja p.029 5350038

Edustuston päällikön tehtävän päättyminen

Edustuston päällikön tehtävään määrääminen

Ulkoministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään valtuutus


Oikeusministeriö

Tanja Innanen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150338

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroista tunnustamista Euroopan unionissa koskevan asetuksen soveltamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 102/2020 vp; EV 123/2020 vp)

Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150334

1. Landskapslag om ändring av landskapslagen om gymnasieutbildning 2. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för den offentliga sektorn 3. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare 4. Landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om privata säkerhetstjänster 5. Landskapslag om ändring av ordningslagen för landskapet Åland 6. Landskapslag om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om sammankomster 7. Landskapslag om tillämpning på Åland av vissa bestämmelser i lagen om transportservice 8. Landskapslag om ändring av 4 § landskapslagen om ordnande av kollektivtrafiktjänster 9. Landskapslag om proportionalitetsprövning före antagandet av nya eller ändrade krav för reglerade yrken 10. Landskapslag om ändring av landskapslagen om radio- och televisionsverksamhet 11. Landskapslag om temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare som har beviljats sysselsättningsstöd för anställning inom näringslivet 12. Landskapslag om temporärt tilläggsstöd till arbetslösa för start av företagsverksamhet 13. Landskapslag om ändring och temporär ändring av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet 14. Landskapslag om upphävande av affärstidslagen för landskapet Åland 15. Landskapslag om ändring av landskapslagen om stöd för hållbart skogsbruk 16.Landskapslag om ändring av landskapslagen om yrkesutbildade personer inom socialvården

Elina Nyholm, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150807

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi eräiden oikeusministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten tarkistamisesta (HE 109/2020 vp; EV 136/2020 vp)

Virpi Koivu, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150071

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laeiksi tietosuojalain ja henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain 1 ja 54 §:n muuttamisesta (HE 30/2020 vp; EV 125/2020 vp)

Anna Saarela, Hallitussihteeri p.029 5150106

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi puoluelain 3 §:n muuttamisesta (HE 118/2020 vp; EV 127/2020 vp)


Puolustusministeriö

Sinikka Vahvaselkä, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5140431

Sotilasedustajan vaihdos

Amiraalin ja kenraalin virkoihin nimittäminen ja tehtävään määrääminen Puolustusvoimissa


Valtiovarainministeriö

Mervi Kuittinen, Hallitusneuvos p.+35 8295530445

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 159/2020 vp; EV 152/2020 vp)

Marika Paavilainen, Hallitusneuvos p.+35 8295530302

Valtion virka-ansiomerkin myöntäminen

Merja Sandell, Hallitusneuvos p.+35 8295530191

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta (HE 144/2020 vp; EV 143/2020 vp)

Petri Syrjänen, Budjettineuvos p.+35 8295530065

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Ahvenanmaan itsehallintolaissa tarkoitetun tasoitusperusteen muuttamisesta (HE 19/2020 vp; EV 145/2020 vp)

Pia Kivimies, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530183

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta (HE 145/2020 vp; EV 141/2020 vp)

Matti Sillanmäki, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530444

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 §:n muuttamisesta (HE 207/2020 vp; EV 151/2020 vp)


Opetus- ja kulttuuriministeriö

Atte Jääskeläinen, Ylijohtaja p.+35 8295330309

Akateemikon arvonimen myöntäminen kahdelle suomalaiselle tieteenharjoittajalle *


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: kirjaamo@vnk.fi.
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.


Maa- ja metsätalousministeriö

Tiina Pullola, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5162108

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun lain muuttamisesta (HE 125/2020 vp; EV 130/2020 vp)


Liikenne- ja viestintäministeriö

Sabina Lindström, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.029 5342576

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi määräaikaisesta henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021 (HE 201/2020 vp; EV 153/2020 vp)

Eleonoora Eilittä, Neuvotteleva virkamies p.029 5342089

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain muuttamisesta (HE 186/2020 vp; EV 154/2020 vp)


Työ- ja elinkeinoministeriö

Tarja Virkkunen, Ylitarkastaja, esittelijä p.+35 8295048252

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi päästökauppalain muuttamisesta (HE 161/2020 vp; EV 147/2020 vp)


Sosiaali- ja terveysministeriö

Marko Leimio, Hallitussihteeri p.029 5163564

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 156/2020 vp; EV 135/2020 vp)

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta (HE 14/2020 vp; EV 133/2020 vp)

Pekka Paaermaa, Hallitussihteeri p.029 5163180

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi työttömyysturvalain ja yleisestä asumistuesta annetun lain 53 §:n muuttamisesta (HE 81/2020 vp; EV 134/2020 vp)


Ympäristöministeriö

Tia Laine-Ylijoki-Laakso, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295250150

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain 18 luvun 19 §:n muuttamisesta sekä ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta (HE 59/2020 vp; EV 124/2020 vp)

Sara Viljanen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295250315

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta (HE 130/2020 vp; EV 113/2020 vp)