Tasavallan presidentin esittely 27.3.2020

Istunnon ajankohta 27.3.2020 11.00 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO


Ulkoministeriö

Jyri Järviaho, Lähetystöneuvos p.029 5351449

Edustuston päällikön tehtävän päättyminen

Edustuston päällikön tehtävään määrääminen


Oikeusministeriö

Johanna Nyberg, Hallitussihteeri p.029 5150068

Armonanomusten hylkääminen *

Armonanomusten jättäminen varteen ottamatta *

Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026

1) Etelä-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin (T 13) viran täyttäminen 2) Etelä-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin (T 11) viran täyttäminen 3) Helsingin käräjäoikeuden kolmen käräjätuomarin (T 11) viran täyttäminen

1) Itä-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin (T 11) viran täyttäminen 2) Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin (T 13) viran täyttäminen 3) Vakuutusoikeuden kahden vakuutusoikeustuomarin (T 11) viran täyttäminen


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: info@vnk.fi.
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.


Puolustusministeriö

Antti Korkala, Neuvotteleva virkamies p.029 5140435

Sotilasedustajan ja apulaissotilasedustajien vaihdoksia

Petri Laurila, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5140437

Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen

Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen


Valtiovarainministeriö

Anders Colliander, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530289

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden säästötulojen verottamisesta tehtyjen sopimusten irtisanomisesta ja laeiksi sopimusten eräiden määräysten hyväksymisestä annettujen lakien kumoamisesta ja kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 4 §:n 4 momentin ja 5 §:n 2 momentin kumoamisesta (HE 98/2019 vp; EV 7/2020 vp)


Liikenne- ja viestintäministeriö

Laura Sarlin, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342063

Alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan (jäljempänä MARPOL-yleissopimus) I, II, V ja VI liitteisiin, typen oksidien tekniseen säännöstöön, nestemäisten vaarallisten kemikaalien merikuljetussäännöstöön ja kemikaalien irtolastikuljetussäännöstöön tehtyjen muutosten hyväksyminen


Työ- ja elinkeinoministeriö

Elli Nieminen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295048247

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työsopimuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 107/2019 vp; EV 8/2020 vp)