Tasavallan presidentin esittely 30.12.2019

Istunnon ajankohta 30.12.2019 11.00 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO


Valtiovarainministeriö

Jari Salokoski, Hallitusneuvos p.+35 8295530437

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi vuoden 2020 tuloveroasteikosta sekä tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 3 ja 12 §:n muuttamisesta (HE 24/2019 vp; EV 68/2019 vp)

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen raportoitavia rajat ylittäviä järjestelyjä verotuksen alalla koskevaksi lainsäädännöksi (HE 69/2019 vp; EV 78/2019 vp)

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi eräiden tulotietojärjestelmää koskevien lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta sekä verotusmenettelystä annetun lain ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta (HE 62/2019 vp; EV 62/2019 vp)

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 68/2019; EV 61/2019 vp)

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020—2023 sekä laeiksi verontilityslain ja tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 85/2019 vp; EV 72/2019 vp)

Eduskunnan vastaukseen (HE 66/2019 vp; EV 69/2019 vp) liittyvän lain voimaantuloajankohdan korjaaminen siten, että lakia on mahdollista soveltaa suunnitellulla tavalla

Marja Isomäki, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530414

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kuntalain 142 ja 144 §:n ja pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen kuntaan annetun lain muuttamisesta (HE 61/2019 vp; EV 79/2019 vp)

Tarja Järvinen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530089

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 76/2019 vp; EV 77/2019 vp)

Jarmo Huotari, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530418

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain muuttamisesta (HE 63/2019 vp; EV 81/2019 vp)


Maa- ja metsätalousministeriö

Hannu Miettinen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162478

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rehulain muuttamisesta (HE 70/2019 vp; EV 66/2019 vp)


Liikenne- ja viestintäministeriö

Silja Ruokola, Lainsäädäntöjohtaja p.029 5342367

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 91/2019 vp; EV 75/2019 vp)


Työ- ja elinkeinoministeriö

Kari Parkkonen, Hallitusneuvos p.+35 8295064938

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain 4 ja 8 §:n, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a §:n ja valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta (HE 79/2019 vp; EV 76/2019 vp)


Sosiaali- ja terveysministeriö

Inka Hassinen, Hallitusneuvos p.029 5163187

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen työeläkelainsäädännön ja sairausvakuutuslain muuttamiseksi (HE 64/2019 vp; EV 47/2019 vp)

Susanna Hoikkala, Neuvotteleva virkamies p.029 5163482

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi lastensuojelulain ja lastensuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 71/2019 vp; EV 80/2019 vp)

Joni Komulainen, Neuvotteleva virkamies p.029 5163453

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain 50 §:n muuttamisesta (HE 95/2019 vp; EV 73/2019 vp)

Liisa Holopainen, Hallitussihteeri p.029 5163593

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden terveysteknologiaan liittyvien tehtävien siirtämistä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukseen koskevaksi lainsäädännöksi (HE 81/2019 vp; EV 40/2019 vp)