Tasavallan presidentin esittely 5.7.2019

Istunnon ajankohta 5.7.2019 14.00 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO


Ulkoministeriö

Pirjo Tulokas, Henkilöstöjohtaja p.029 5351413

Edustuston päällikön sivuakkreditointi

Ulkoministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään valtuutus

Suomen edustajan valtuuttaminen kansainväliseen järjestöön

Kaija Suvanto, Oikeuspäällikkö p.029 5351159

Yhdistyneiden kansakuntien hankepalveluiden toimiston Suomen-toimistosta Suomen hallituksen ja Yhdistyneiden kansakuntien välillä tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen


Oikeusministeriö

Anne Hallavainio, Hallitusneuvos, yksikönpäällikö p.029 5150458

Korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen viran täyttäminen

Vakuutusoikeuden ylituomarin viran (D 19) täyttäminen

Arja Manner, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150450

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 29/2018 vp; EV 295/2018 vp)


Sisäministeriö

Elina Rydman, Neuvotteleva virkamies p.029 5488586

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle rahankeräyslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 214/2018 vp; EV 288/2018 vp)

Elina Rantakokko, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5488611

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 4/2019 vp; EV 4/2019)


Puolustusministeriö

Sinikka Vahvaselkä, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5140431

Pääesikunnan päällikön virkaan nimittäminen, tehtävään määrääminen ja kenraalin virkaan nimittäminen puolustusvoimissa

Apulaissotilasedustajan tehtävään määrääminen (NAE)

Kosti Honkanen, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5140607

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 254/2018 vp; EV 319/2018 vp)


Opetus- ja kulttuuriministeriö

Antti Randell, Hallitusneuvos p.+35 8295330173

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi opintotukilain muuttamisesta (HE 3/2019 vp; EV 3/2019 vp)


Maa- ja metsätalousministeriö

Hannu Miettinen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162478

Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisistä kuljetuksista ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävästä erityiskalustosta tehdyn sopimuksen (SopS 48/1981) liitteeseen 1 ehdotettujen muutosten hyväksyminen


Liikenne- ja viestintäministeriö

Risto Saari, Liikenneneuvos p.029 5342311

Valtioiden välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön 13. yleiskokouksessa 25 ja 26 päivänä syyskuuta 2018 kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevaan yleissopimukseen sovittujen muutosten hyväksyminen


Työ- ja elinkeinoministeriö

Tarja Kröger, Hallitusneuvos p.+35 8295048937

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen työaikalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 158/2018 vp; EV 306/2018 vp)

Johanna Ylitepsa, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295064207

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 6 luvun 7 §:n ja 14 luvun 1 §:n muuttamisesta (HE 2/2019 vp; EV 2/2019 vp)