Tasavallan presidentin esittely 8.5.2020

Istunnon ajankohta 8.5.2020 11.00 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO


Ulkoministeriö

Ari Rouhe, Lainsäädäntöneuvos p.029 5350679

Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa annetun tasavallan presidentin asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Sari Mäkelä, Lainsäädäntöneuvos p.029 5351446

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan yleissopimukseen liittyvän vuoden 2005 pöytäkirjan ja mannerjalustalla sijaitsevien kiinteiden lauttojen turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan pöytäkirjaan liittyvän vuoden 2005 pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 100/2019 vp; EV 18/2020 vp)

Jyri Järviaho, Lähetystöneuvos p.029 5351449

Edustuston päällikön tehtävän päättyminen

Edustuston päällikön tehtävään määrääminen

Edustuston päällikön sivuakkreditointi


Oikeusministeriö

Antti Leinonen, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.029 5150264

Valtakunnanvoudin viran täyttäminen

Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150334

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavien kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: 1. Valtioneuvoston asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta RID 1/2020 2. Valtioneuvoston asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta RID 2/2020 3. Valtioneuvoston asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta RID 4/2020 4. Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M324 5. Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M325 6. Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M326 7. Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M327

Virpi Koivu, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150071

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi oikeusministeriön hallinnonalan eräiden henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta (HE 2/2020 vp; EV 24/2020 vp)

Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026

1) Turun hallinto-oikeuden ylituomarin viran (D 18) täyttäminen 2) Turun hovioikeuden kahden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 3) Turun hovioikeuden kahden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen

1) Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Lapin käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen


Puolustusministeriö

Antti Korkala, Neuvotteleva virkamies p.029 5140435

Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen

Petri Laurila, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5140437

Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen


Valtiovarainministeriö

Anders Colliander, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530289

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Saksan kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 97/2019 vp; EV 6/2020 vp)

Hannu Koivurinta, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530117

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain, julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 60 §:n sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 64 §:n muuttamisesta (HE 47/2019 vp; EV 10/2020 vp)

Jonna Kuparinen, Hallitussihteeri p.+35 8295530182

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi Finanssivalvonnasta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 7/2020 vp; EV 34/2020 vp)


Opetus- ja kulttuuriministeriö

Riitta Kaivosoja, Ylijohtaja p.+35 8295330129

Akateemikon arvonimen myöntäminen

Eerikki Nurmi, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295330234

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 53 §:n muuttamisesta (HE 21/2020 vp; EV 31/2020 vp)


Maa- ja metsätalousministeriö

Pekka Kemppainen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162456

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi hyljetuotteiden kaupasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 103/2019 vp; EV 19/2020 vp)


Liikenne- ja viestintäministeriö

Kimmo Kiiski, Liikenneneuvos p.029 5342304

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta (HE 109/2019 vp, EV 33/2020 vp)


Työ- ja elinkeinoministeriö

Arto Rajala, Hallitusneuvos p.+35 8295064828

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi maakaasumarkkinalain muuttamisesta ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 ja 16 §:n muuttamisesta (HE 104/2019 vp; EV 21/2020 vp)


Sosiaali- ja terveysministeriö

Marjaana Maisonlahti, Hallitusneuvos p.+35 8295163288

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi (HE 61/2020 vp; EV 44/2020 vp)

Juha Jokinen, Neuvotteleva virkamies p.029 5163594

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 108/2019 vp; EV 20/2020 vp)


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.