Pohjoismaat–Ukraina-huippukokouksen yhteinen julkilausuma 13.12.2023

Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan pääministerit sekä Suomen ja Ukrainan presidentit antoivat Oslossa 13. joulukuuta pidetyssä järjestyksessään toisessa huippukokouksessa seuraavan julkilausuman.

I. Me, Pohjoismaiden päämiehet, vahvistamme uudelleen vankkumattoman tukemme Ukrainalle. Esitämme syvän kunnioituksemme ja tunnustuksemme Ukrainan kansan, sotilaiden ja johdon sinnikkyydelle ja sisukkuudelle. Oltuaan Venäjän hyökkäyksen kohteena lähes kymmenen vuoden ajan, mukaan lukien yli 650 päivää kestänyt täysimittainen sota, Ukraina osoittaa edelleen poikkeuksellista päättäväisyyttä käyttäessään sille kuuluvaa oikeutta puolustaa itseään.

Pohjoismaat tiedostavat, että Ukrainan vastarinta on taistelua myös yhteisen turvallisuutemme ja kansainvälisen oikeuden perusperiaatteiden puolesta, ja ovat antaneet Ukrainalle merkittävää sotilas- ja siviilialan tukea sekä humanitaarista apua. Venäjän helmikuussa 2022 aloittaman laittoman täysimittaisen hyökkäyksen jälkeen pohjoismaisen tuen yhteenlaskettu arvo on noin 11 miljardia euroa. Pohjoismaat jatkavat laajaa puolustusmateriaalitukeaan sekä taloudellista ja humanitaarista tukeaan Ukrainalle yksittäin ja yhdessä Pohjoismaina, sekä kansainvälisten ohjelmien ja järjestelmien kautta. Pohjoismaat seisovat Ukrainan rinnalla niin kauan kuin se on tarpeen.

II. Tuomitsemme mitä jyrkimmin Venäjän laittoman hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan. Seisomme lujasti yhdessä liittolaistemme ja kumppaneidemme kanssa vastauksena Venäjän sotaan Ukrainassa. Venäjän on lopetettava hyökkäyksensä ja vedettävä joukkonsa välittömästi ja ehdoitta pois Ukrainan alueelta sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä.

Pohjoismaat ovat edelleen sitoutuneet lisäämään kansainvälistä painetta, muun muassa pakotteiden avulla, heikentääkseen Venäjän kykyä jatkaa laitonta sotaansa. Jatkamme yhteistyötä maailmanlaajuisten kumppaneiden kanssa pakotteiden kiertämisen estämiseksi.

III. Venäjän täysimittaisen hyökkäyksen alkamisen jälkeen Pohjoismaat ovat antaneet Ukrainalle vankan ja tehokkaan sotilaallisen tuen, mukaan lukien ilmapuolustusjärjestelmät, tykistöjärjestelmät ja ammukset, Leopard-taistelupanssarivaunut, panssaroidut taisteluajoneuvot, kenttälääkintätuki ja miinanraivausvarusteet. Lisäksi olemme tukeneet Ukrainan asevoimien laajaa koulutusta. Pohjoismaat jatkavat puolustusmateriaalitukeaan Ukrainalle osana Yhdysvaltojen johtamaa Defence Contact Groupia eli niin kutsuttua Ramstein-ryhmää. Pohjoismaat tutkivat aktiivisesti mahdollisuuksia lisätä tukea muun muassa meriturvallisuuden, ilmapuolustuksen ja ilmavoimien aloilla, mukaan lukien taistelulentokoneet. Kiinnitämme erityistä huomiota pohjoismaisiin yhteistyömahdollisuuksiin puolustusalan valmiuksien kehittämisessä osana Naton CAP-rahastoa (Comprehensive Assistance Package for Ukraine). Pohjoismaat ja Ukraina pyrkivät myös syventämään yhteistyötä puolustusteollisuuden alalla.

IV. Pohjoismaat takaavat Ukrainalle pitkän aikavälin tuen. Tuemme yhtenäisesti Ukrainan resilienssiä ja kykyä puolustaa itseään, ja olemme valmiita tukemaan Ukrainaa tänään, huomenna ja tulevina vuosina.

Pohjoismaat toistavat tukevansa G7-maiden johtajien 12. heinäkuuta 2023 antamaa yhteistä julistusta tuesta Ukrainalle ja sopivat aloittavansa Ukrainan kanssa kahdenväliset neuvottelut turvallisuussitoumuksista, jotka on tarkoitus virallistaa tiiviissä yhteistyössä G7-maiden liittolaisten ja kumppaneiden kanssa.

V. Olemme järkyttyneitä lukuisista selvityksistä, muun muassa Ukrainaa käsittelevän riippumattoman kansainvälisen tutkintakomission raporteista, joissa on löydetty todisteita siitä, että Venäjän viranomaiset ovat syyllistyneet ja syyllistyvät edelleen mielivaltaisiin hyökkäyksiin siviilejä ja kriittistä infrastruktuuria vastaan sekä sotarikoksiin, kuten kidutukseen, tahalliseen tappamiseen, raiskauksiin ja muuhun seksuaaliseen väkivaltaan sekä lasten pakkosiirtoihin. Vaadimme Venäjää kunnioittamaan kansainvälistä oikeutta, mukaan lukien kansainvälistä humanitaarista oikeutta, myös väliaikaisesti miehitetyillä alueilla ja vapauttamaan välittömästi kaikki pidätetyt, pakkosiirretyt ja laittomasti karkotetut siviilit, lapset mukaan lukien, ja palauttamaan heidät turvallisesti Ukrainaan. Pohjoismaat auttavat osaltaan torjumaan Venäjän federaation propagandaa, disinformaatiota ja tuhoisaa informaatiovaikutusta.

VI. Vastuuvelvollisuuden toteutuminen on varmistettava. Kaikki kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksiin sekä ihmisoikeuksia koskeviin loukkauksiin ja rikkomuksiin syyllistyneet on saatettava vastuuseen. Pidämme myönteisinä meneillään olevia kansainvälisiä ponnisteluja vastuuvelvollisuuden toteutumisen varmistamiseksi ja toistamme tukemme Kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjän tutkimuksille ja kannustamme lisäponnisteluihin Venäjän johdon saattamiseksi vastuuseen Ukrainaan kohdistuneesta hyökkäysrikoksesta. Tältä osin annamme tunnustusta myös Ukrainaan perustetun vahinkorekisterin työlle askeleena kohti kansainvälistä korvausmekanismia Venäjän hyökkäyksen uhreille.

VII. Pohjoismaat tukevat vahvasti presidentti Zelenskyin aloitetta kattavan, oikeudenmukaisen ja kestävän rauhan aikaansaamiseksi. Ukrainan esittämällä rauhan aloitteella, joka perustuu Ukrainan suvereniteetin ja alueellisen koskemattomuuden kunnioittamiseen YK:n peruskirjan mukaisesti, pyritään saavuttamaan tämä. Pohjoismaat ovat aktiivisesti mukana Ukrainan kanssa tehtävän yhteistyön kaikilla nykyisillä tasoilla, myös yhteisjohtamisessa, rauhansuunnitelman kymmenen kohdan täytäntöönpanossa tiiviissä yhteistyössä maailman muiden alueiden maiden kanssa. Pohjoismaat jatkavat ponnistelujaan varmistaakseen mahdollisimman laajan alueiden välisen sitoutumisen Ukrainan rauhanaloitteeseen, mukaan lukien ensimmäiseen maailmanlaajuiseen rauhankokoukseen osallistuminen.

Mielestämme on vaikuttavaa, että puolustettuaan itseään vuosia Venäjän hyökkäystä vastaan Ukraina kykenee edelleen keskittymään Venäjän aloittaman sodan maailmanlaajuisiin seurauksiin. Venäjä jatkaa kyynistä suhtautumistaan maailmanlaajuiseen elintarviketurvaan yhdessä maailman tärkeimmistä ruoantuottajamaista, muun muassa hyökkäämällä Ukrainan satamiin ja uhkaamalla vapaata kauppaa Mustallamerellä. Tällä on seurauksia sekä Ukrainassa että maailmanlaajuisesti. Ukraina on ponnistellut sinnikkäästi maailmanlaajuisen elintarviketurvan haasteiden ratkaisemiseksi muun muassa humanitaarisen Viljaa Ukrainasta -aloitteen (Grain from Ukraine) avulla. Tämä ansaitsee täyden ja jatkuvan tukemme. Kannatamme Ukrainan sinnikkäitä ponnisteluja turvallisen vaihtoehtoisen meriväylän luomiseksi Mustanmeren kautta ja siten maailmanlaajuisen elintarviketurvan merkittäväksi edistämiseksi. Tuemme voimakkaasti Ukrainan pyrkimyksiä palauttaa toimintakykynsä merenkulun valtana.

VIII. Ukrainan ja sen kansan tulevaisuus on euroatlanttisessa perheessä. Kuten painotimme Helsingissä pidetyssä huippukokouksessa antamassamme yhteisessä julkilausumassamme, tuemme edelleen Ukrainaa sen tiellä kohti tulevaa Nato-jäsenyyttä. Ukrainalla on oikeus valita itsenäisesti omat turvallisuusjärjestelynsä. Jo ennen jäsenyyttä Ukrainan turvallisuus on liittoumalle erittäin tärkeää, mikä käy ilmi tehostetusta poliittisesta ja käytännön yhteistyöstämme.

IX. Pohjoismaat kiittävät Ukrainaa sen selkeästä sitoutumisesta uudistuksiin siitäkin huolimatta, että maa samalla puolustautuu Venäjän hyökkäystä vastaan. Ukraina on ryhtynyt merkittäviin toimiin korruption torjumiseksi sekä hajautetun, avoimen ja läpinäkyvän talouden luomiseksi, mitkä ovat olennaisia askeleita kohti vaurasta ja jälleenrakennettua Ukrainaa. Huomattava osa pohjoismaisesta siviiliavusta on kanavoitu luotettavien kansainvälisten kumppaneiden, kuten Maailmanpankin, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin ja YK:n järjestöjen, kautta. Kiitämme näiden järjestöjen työtä ja sitä, että ne keskittyvät kestävyyteen, avoimuuteen, hyvään hallintotapaan ja korruption torjuntaan. Pohjoismaiset EU-maat toistavat tukevansa liittymisneuvottelujen aloittamista Ukrainan kanssa ja odottavat tältä osin 14.–15. joulukuuta 2023 pidettävää Eurooppa-neuvoston kokousta. Pohjoismaat jatkavat yhdessä EU:n ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa Ukrainan nykyisille uudistuspyrkimyksille ja antamansa tuen koordinointia ja yhdenmukaistamista ja tukee Ukrainaa sen tiellä kohti Eurooppaa.