Pohjoismaiden ja Yhdysvaltojen yhteinen julkilausuma

Me, Tanskan kuningaskunta, Suomen tasavalta, Islannin tasavalta, Norjan kuningaskunta, Ruotsin kuningaskunta ja Amerikan yhdysvallat, vahvistamme lujan kumppanuutemme, joka perustuu yhteisiin perusarvoihimme, kuten demokratiaan, ihmisoikeuksiin ja oikeusvaltioon sekä talouden vapauteen. Syvennämme entisestään yhteistyötä meille kaikille tärkeissä globaaleissa kysymyksissä, joita ovat ilmastonmuutos ja puhdas energia, arktinen alue, vahva ja avoin monenvälinen kauppajärjestelmä, uudet turvallisuusuhat, maailmanlaajuinen kehitys ja humanitaarinen apu sekä Euroopan alueellinen talous- ja turvallisuusympäristö. Olemme kokoontuneet tänä iltana tässä transatlanttisten suhteidemme tärkeässä vaiheessa keskustelemaan pitkän aikavälin tavoitteistamme mainituilla aloilla ja sopimaan, että ryhdymme konkreettisiin toimiin näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Yhteistyö maailmanlaajuisissa kysymyksissä

Sekä Yhdysvalloilla että Pohjoismailla on tavoitteena vakaa Lähi-itä, jossa vallitsee rauha. Olemme samaa mieltä siitä, että asianomaisten osapuolten on toimittava kiireellisesti oikeudenmukaisen, kestävän ja kattavan rauhan saavuttamiseksi Lähi-idässä. Haluamme yhdessä edistää ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen toteutumista Egyptissä. Syyrian tapauksessa tuomitsemme jyrkästi kemiallisten aseiden käytön ja olemme vakuuttuneita voimakkaan kansainvälisen reaktion tarpeellisuudesta. Kemiallisten aseiden käyttäjien tulee joutua vastuuseen teoistaan.

Tunnustamme maidemme välisen yhteistyön tärkeyden laajan turvallisuuden rakentamisessa ja 2000-luvun turvallisuuskysymysten, kuten terrorismin, joukkotuhoaseiden leviämisen, kansainvälisen laittoman asekaupan sekä tietoverkon turvallisuusuhkien käsittelyssä. Ymmärrämme myös, että näihin haasteisiin on vastattava siten, että samalla kunnioitamme tärkeimpiä arvojamme ja suojelemme yleismaailmallisia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, jotka muodostavat kaikkien toimivien demokratioiden kulmakiven. Tiedostamme tarpeen vahvistaa edelleen maidemme panosta ja osallistumista alueellisilla, transatlanttisilla ja kansainvälisillä foorumeilla, kuten EU:ssa, Natossa ja Naton kumppanuusohjelmassa. Sitoudumme jatkamaan ja laajentamaan turvallisuuteen tähtääviä toimiamme tietäen, että yhteistyö Pohjoismaiden kanssa ja niiden kesken, muiden alueellisten kumppaneiden – erityisesti Baltian maiden – kanssa sekä transatlanttisilla ja kansainvälisillä foorumeilla on onnistumisen kannalta olennaisen tärkeää.

Täydentääksemme jo ennestään vankkaa kahdenkeskistä ja alueellista turvallisuusyhteistyötä sovimme Yhdysvaltojen ja Pohjoismaiden välisen turvallisuusdialogin käynnistämisestä. Sen puitteissa keskustelemme vuosittain yhteistyömahdollisuuksista maailmanlaajuisissa ja alueellisissa turvallisuuskysymyksissä. Keskiössä ovat ennen kaikkea Yhdistyneissä kansakunnissa esiin nousevat kysymykset, kuten ehkäisevää diplomatiaa, rauhanrakentamista ja -turvaamista sekä julmuuksien ehkäisemistä koskeva yhtenäinen lähestymistapa.  Pyrimme myös yhdessä vahvistamaan epävakaiden ja konflikteista kärsivien maiden valmiuksia edistää maidensa vakauttamista tuomalla yhteen turvallisuus- ja kehitysponnistelut sekä siviili- ja sotilastoimijat.

Tunnustamme, että lähempänäkin on vielä tehtävää ja sitoudumme syventämään alueellista yhteistyötä sekä jatkamaan pyrkimyksiä kohti yhteisen näkemyksemme mukaista eheää, vapaata ja rauhanomaista Eurooppaa.

Korostamme maailmantalouden elpymistä tukevien toimien tärkeyttä. Näihin kuuluvat mm. transatlanttinen vapaakauppa- ja investointisopimus (TTIP), josta Euroopan unioni ja Yhdysvallat parhaillaan neuvottelevat. Sopimuksen tavoitteena on piristää talouskasvua Yhdysvalloissa ja EU:ssa ja lisätä työpaikkoja transatlanttisen kaupan ja investointien parissa nykyisten yli 13 miljoonan työpaikan lisäksi. Haluamme myös pohtia keinoja tehostaa kauppaa ja investointeja Yhdysvaltojen, Norjan ja Islannin välillä. Olemme lisäksi sitoutuneet saavuttamaan merkittäviä ja konkreettisia tuloksia Maailman kauppajärjestön (WTO) yhdeksännessä ministerikokouksessa.

Olemme yhtä mieltä siitä, että veronkierron torjumisen tulee olla keskeinen tavoite kaikilla aiheeseen liittyvillä kansainvälisillä foorumeilla. Tuemme Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n työtä veropohjan kaventumisen ja voittojen siirtojen (base erosion and profit shifting, BEPS) alalla sekä automaattisen tietojenvaihdon aseman vakauttamista uutena maailmanlaajuisena standardina. G20-maiden sitoutuminen näihin kysymyksiin on tärkeää. Pöytälaatikkoyhtiöiden väärinkäyttö voi vakavasti haitata kestävää talouskasvua ja hyvää hallintotapaa. Pyrimme yhdessä sinnikkäästi ratkaisemaan tämän ongelman ja parantamaan yhtiöiden ja oikeudellisten järjestelyjen läpinäkyvyyttä.

Kumppanuus ilmastonmuutosta ja arktista aluetta koskevissa kysymyksissä

Ilmastonmuutos on yksi suurimmista haasteista tulevaisuuden talouskasvulle ja hyvinvoinnille. Korostamme innovatiivisiin keinoihin ja lähestymistapoihin kannustamisen merkitystä energiatehokkaiden ja puhtaan energian ratkaisujen edistämisessä, uusiutuvat energialähteet mukaan lukien, ja ryhtymistä toimenpiteisiin ilmastonmuutoksen osalta sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Tämä edellyttää ilmastoon liittyvän rahoituksen lisäämistä. Olemme yhtä mieltä kunnianhimoisen, kattavan, oikeudenmukaisen ja kokonaisvaltaisen ilmastosopimuksen saavuttamisen tärkeydestä YK:n ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen puitteissa vuonna 2015. Sopimuksen tulee nojautua tieteelliseen näyttöön, huomioida kahden asteen tavoite ja olla kaikkien maiden sovellettavissa.

Osana sitoumustamme vauhdittaa maailmanlaajuista vähähiilisiin energiajärjestelmiin siirtymistä, Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin johtajat lopettavatYhdysvaltojen tavoin julkisen rahoituksen myöntämisen uusille ulkomailla sijaitseville hiilivoimalaitoksille, poikkeustapauksia lukuun ottamatta. Toimimme yhdessä varmistaaksemme muiden maiden ja monenvälisten kehityspankkien tuen vastaavien menettelytapojen toteuttamiselle. Pohjoismaat ja Yhdysvallat sopivat jatkavansa työtään kaikissa asianmukaisissa yhteyksissä vähentääkseen fossiilisten polttoaineiden kansallisten tukien käyttöä maailmanlaajuisesti. Yhdysvallat lupautuu myös liittymään fossiilisten polttoaineiden tukijärjestelmistä luopumista ajavan Friends of Fossil Fuel Subsidy Reform -ryhmään Pohjoismaiden tavoin, jonka myötä Yhdysvallat sitoutuu fossiilisten polttoaineiden kansallisia tukia koskeviin vertaisarviointeihin.

Tunnustamme ilmastoa ja puhdasta ilmaa koskevan koalition nopean kasvun ensimmäisen 18 kuukauden aikana, ja näemme koalition mahdollisuudet saada aikaan merkittäviä vähennyksiä lyhytaikaisissa ilmastotekijöissä, millä on merkittävä vaikutus ilmastonmuutokseen ja kansanterveyteen. Yhdysvallat ja koalition pohjoismaiset jäsenet sopivat tehostavansa toimintaansa ja kutsuvat muut maat mukaan, jotta koalition vaikutusmahdollisuuksista saadaan kaikki irti.

Yhdysvallat ja puhtaan energian ministerikokouksen (CEM) pohjoismaiset jäsenet jatkavat kokouksen aloitteiden tukemista. Näihin kuuluu 21st Century Power Partnership -hanke, jonka puitteissa hallitus ja yksityissektorin toimijat tunnistavat ja edistävät yhdessä tehokkaita tekniikan, politiikan ja talouden keinoja ottaa käyttöön puhtaampia ja tehokkaampia energiajärjestelmiä sekä kehittyneissä maissa että kehittyvissä maissa. Lisäksi Yhdysvallat ja Pohjoismaat ilmaisivat tukensa Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin ”kestävän energian” aloitteelle (Sustainable Energy for All).

Vahvistamme sitoumuksemme suojella arktista ympäristöä, parantaa sen elinoloja ja edistää kestävää kehitystä arktisilla alueilla, erityisesti alkuperäiskansojen kohdalla, varmistaen, että arktinen alue pysyy rauhanomaisena yhteistyön alueena. Pyrimme löytämään tulevissa Arktisen neuvoston kokouksissa ja muilla kansainvälisillä foorumeilla keinoja edistää arktisen alueen hyvinvointia ja tieteellistä yhteistyötä sekä vähentää mustan hiilen päästöjä Kiirunan julistuksessa sovitulla tavalla.

Maailmanlaajuisen kehityksen edistäminen

Johtavina kehitysavun tarjoajina olemme yhtä mieltä maailmanlaajuisen kehitysavun ja humanitaarisen avun strategisesta, taloudellisesta sekä moraalisesta välttämättömyydestä. Olemme sitoutuneet määrätietoisiin ponnistuksiin vauhdittaaksemme vuosituhattavoitteiden (MDG) saavuttamista. Vuosituhattavoitteet ovat edelleen osoitus yhteisestä humaanisuudestamme ja maailman sitoutumisesta äärimmäisen köyhyyden ja nälänhädän poistamiseen, sairauksien torjumiseen, sukupuolten välisen tasa-arvon toteuttamiseen, maksuttoman korkealaatuisen koulutuksen mahdollistamiseen kaikille sekä ympäristön kestävyyden saavuttamiseen. Ne antavat toivoa ja mahdollisuuksia miljardeille ihmisille ympäri maailman. Toteamme, että kaupankäynnillä voidaan vauhdittaa talouskasvua ja vähentää köyhyyttä kehitysmaissa, ja korostamme ihmisoikeuksien ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisen tärkeyttä. Olemme lisäksi yhtä mieltä siitä, että GAVI:n rokotusohjelma kuuluu kustannustehokkaimpiin tapoihin ehkäistä lapsikuolemia ja tehostetuin toimin myös polio voidaan selättää tällä vuosikymmenellä. Yhteinen näkemyksemme post-2015 -ohjelmasta on, että se keskittyy köyhyyden torjumiseen, osallistavaan kasvuun ja kestävään kehitykseen selkeiden, kunnianhimoisten ja mitattavien tavoitteiden muodossa.

Yhdysvallat ja Pohjoismaat ovat merkittäviä lahjoittajia maailmanlaajuisessa hivin/aidsin, tuberkuloosin ja malarian vastaisessa taistelussa. Kiitämme aidsin, tuberkuloosin ja malarian vastaista työtä tukevan maailmanlaajuisen GFATM-rahaston aikaansaamia uudistuksia ja tuloksia ja pyrimme yhdessä varmistamaan työn jatkumisen. Vahvan johtajuuden osoituksena useat Pohjoismaat lupautuvat antamaan yhdessä 750 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, eli yli 150 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria lisärahoitusta globaalille rahastolle. Tämä kuitenkin edellyttää vielä kansallista hyväksyntää. Rahoitus tuottaa 375 miljoonan dollarin lahjoituksen Yhdysvalloilta, joka haastoi lahjoittajia mukaan lupaamalla antaa itse dollarin kutakin lahjoitettua kahta dollaria kohti. Historialliset investoinnit auttavat tekemään käänteen näiden kolmen tuhoisan taudin voittamisessa. 

Sähkönsaanti on edelleen yksi merkittävimmistä talouskasvun ja kehityksen esteistä. Pelkästään Saharan eteläpuolisen Afrikan väestöstä yli kaksi kolmannesta elää ilman sähköä. Tukeakseen sähkönsaannin kaksinkertaistamista Saharan eteläpuolisessa Afrikassa Yhdysvallat ja Pohjoismaat ovat ilmaisseet tukensa Power Africa -aloitteelle ja sopineet tarjoavansa yhdessä teknistä apua, rahoitusta ja muuta tukea mahdollistaakseen lisäinvestoinnit alueen energiahankkeisiin.

Tuemme kaivos- ja kaivannaisteollisuuden avoimuutta koskevaa aloitetta (EITI), ja edistämme avoimuutta ja vastuullisuutta menoista ja tuloista luonnonvarojen hyödyntämisessä muun muassa tukemalla EITI:n monenvälistä rahastoa tai EITI:n sihteeristöä. EU-maat Tanska, Suomi ja Ruotsi aikovat panna nopeasti täytäntöön EU:n tilinpäätös- ja avoimuusdirektiivin, joka edellyttää hallinnolle suoritettujen kaivos- ja hakkuuhankkeisiin liittyvien maksujen pakollista ilmoittamista.

Ihmisoikeuksien suojelu ja hallinnon vahvistaminen

Toimimme yhdessä poistaaksemme köyhyyden, edistääksemme hyvää hallintotapaa ja ihmisoikeuksia, taistellaksemme kaikenlaista ihmiskauppaa vastaan ja vahvistaaksemme sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä naisten ja tyttöjen oikeuksia, mukaan lukien seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja oikeuksia.  

Sovimme täyttävämme naisten ihmisoikeuksien ja perusvapauksien edistämistä ja suojelemista koskevat velvoitteemme ja sitoumuksemme. Nämä oikeudet ja vapaudet on määritelty kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevassa yleissopimuksessa (CEDAW), Pekingin toimintaohjelmassa, Yhdistyneiden kansakuntien naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevassa päätöslauselmassa sekä muissa kansainvälisissä naisten oikeuksia koskevissa asiakirjoissa ja sopimuksissa. Toteamme erityisesti, että on tärkeää lisätä naisten mahdollisuuksia toimia tasavertaisina kumppaneina konfliktien estämisessä ja rauhan saavuttamisessa sekä suojella naisia väkivallalta, ja noudatamme edelleen kahden- ja monenvälisiä sitoumuksiamme tämän saavuttamiseksi esimerkiksi Afganistanissa, Pakistanissa ja Lähi-idässä. Esimerkiksi Afganistanissa tuemme lippulaivahankkeita, kuten PROMOTE, UN Womenin naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamisen erikoisrahasto, Afganistanin jälleenrakennusrahaston EQUIP ja kansallisen solidaarisuusohjelman NSP:n kylien kehittämisneuvostot. Näillä kaikilla annetaan mahdollisimman monelle afgaaninaiselle mahdollisuus osallistua täysipainoisesti Afganistanin yhteiskuntaan.

Vahvistamme sitoumuksemme edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen eli HLBT-henkilöiden tasavertaisuutta ja omanarvontuntoa maailmanlaajuisen Global Equality Fund ‑rahaston avulla. Tämä sitoumus heijastaa yhä vahvemmin kasvavaa maailmanlaajuista ymmärrystä kaikkien ihmisten tasa-arvoisesta ja arvokkaasta kohtelusta riippumatta siitä, keitä he ovat tai keitä he rakastavat.

Yhdysvallat yhdessä hallitusten avoimuutta ja kansalaisten osallisuutta edistävän, korruptiota ehkäisevän ja hallintoa vahvistavan monenvälisen Open Government Partnership -hankkeen pohjoismaisten jäsenten kanssa sopivat pyrkivänsä entistä sinnikkäämmin laatimaan kunnianhimoiset ”Race to the Top” -sitoumukset 31. lokakuuta pidettävää Open Government Partnership ‑ministerikokousta varten.

Tekemällä yhteistyötä meillä on historiallinen tilaisuus edistää maailmanlaajuisesti tärkeitä asioita ja olemme vahvasti sitoutuneet näiden tavoitteiden saavuttamiseen.