Tasavallan presidentin esittely 10.8.2018

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 358/2018
10.8.2018

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 10.8.2018 seuraavat lait:

Laki turvatoimista Maahanmuuttovirastossa ja laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 83 §:n muuttamisesta (HE 32/2018 vp). Lailla on tarkoitus suojata Maahanmuuttovirastossa työskenteleviä henkilöitä erilaisilta vaaratekijöiltä, turvata työskentelyolosuhteita sekä suojata viraston omaisuutta. Laissa säädetään Maahanmuuttoviraston käytössä olevissa tiloissa turvatehtävissä työskentelevien turvatarkastajien toimivaltuuksista. Toimivaltuudet liittyvät henkilöllisyyden tarkistamiseen, turvatarkastukseen, henkilöntarkastukseen, esineiden haltuunottoon, pääsyn estämiseen, henkilön poistamiseen ja henkilön kiinniottamiseen. Lait tulevat voimaan 20.8.2018. (SM johtava asiantuntija Jarmo Tiukkanen 0295 488 606)

Laki kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella, laki ulkomaalaislain muuttamisesta, laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 3 a ja 3 c §:n muuttamisesta, laki lapsilisälain 1 a §:n muuttamisesta, laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, laki kansanterveyslain 14 §:n muuttamisesta, laki erikoissairaanhoitolain 3 §:n muuttamisesta, laki aravarajoituslain 4 §:n muuttamisesta, laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta ja laki vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta (HE 21/2018 vp).  Uudella lailla pannaan täytäntöön tutkimusta, opiskelua, harjoittelua, vapaaehtoistyötä, oppilasvaihto-ohjelmaa tai koulutushanketta ja au pairina työskentelyä varten tapahtuvan kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksiä koskeva direktiivi. Direktiivi pannaan täytäntöön tutkijoiden, opiskelijoiden, työharjoittelijoiden ja vapaaehtoisten osalta. Uudessa laissa säädetään maahantulon ehdoista, myönnettävistä oleskeluluvista ja oikeuksista maassaolon aikana. Laissa säädetään lisäksi tutkijoiden ja heidän perheenjäsentensä sekä opiskelijoiden oikeudesta liikkua toisen jäsenvaltion myöntämällä oleskeluluvalla Suomeen. Ulkomaalaislaissa säädetään direktiivin täytäntöönpanoon liittymättä au pair -sijoituksen perusteella myönnettävästä oleskeluluvasta. Keskeisen sisällön muodostaa direktiivin tarkoittama kolmansien maiden kansalaisten yhdenvertainen kohtelu Suomen kansalaisten kanssa. Sen toteuttamiseksi tehdään useita muutoksia sosiaaliturvaa ja terveydenhoitoa koskevaan lainsäädäntöön. Samalla otetaan käyttöön direktiivissä sallitut poikkeukset yhdenvertaisesta kohtelusta. Lait tulevat voimaan 1.9.2018. (SM johtava asiaintuntija Jarmo Tiukkanen 0295 488 606)

Lukiolaki, laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta, laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 41/2018 vp). Uusi lukiolaki säädetään. Lukiokoulutus on edelleen kolmivuotinen koulutus, jota järjestetään erikseen nuorille ja aikuisille tarkoitettuina oppimäärinä. Oppimäärien ja niihin kuuluvien opintojen mitoituksen perusteena käytetään kurssien sijaan opintopisteitä. Opintojen rakenteesta ja laajuuksista säädettään valtioneuvoston asetuksella. Oppiaineita ja niihin kuuluvien opintojen määrää tai pakollisuutta ei muuteta nykytilaan nähden, mutta koulutuksen järjestäjä päättää pääosin minkä laajuisina opintojaksoina opinnot järjestetään. Opiskelijalla on oikeus saada säännöllisesti tarpeidensa mukaista henkilökohtaista ja muuta opintojen ja jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyvää ohjausta. Ohjausta annetaan myös opiskelijoille, joiden opiskeluoikeus on päättymässä tai jotka ovat eroamassa, sekä henkilöille, jotka lukiokoulutuksen oppimäärän suorittamisen jälkeen eivät ole saaneet jatko-opiskelupaikkaa. Laissa säädetään oppimisen tuesta lukiokoulutuksessa. Opiskelijalla, jolla on oppimisvaikeuksien vuoksi vaikeuksia suoriutua opinnoistaan, on oikeus saada erityisopetusta ja muuta oppimisen tukea. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisesta säädetään laissa. Osa lukiokoulutuksen oppimäärän opinnoista on järjestettävä yhteistyössä yhden tai useamman korkeakoulun kanssa. Opetus on lisäksi järjestettävä siten, että opiskelijalla on mahdollisuus kehittää kansainvälistä osaamistaan sekä työelämä- ja yrittäjyysosaamistaan. Lisäksi muutetaan ylioppilastutkinnon järjestämisestä annettua lakia. Ylioppilastutkinnon kokeiden uusimiskertoja koskevista rajoituksista luovutaan ja koulutuksen järjestäjille säädetään velvollisuus järjestää kokeet myös uusijoille ja tutkinnon täydentäjille. Voimassa olevaan lukiolakiin sisältyvät ylioppilastutkintoa ja ylioppilastutkintolautakuntaa koskevat säännökset siirretään ylioppilastutkinnon järjestämisestä annettuun lakiin. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia muutetaan ehdotetuista laeista koulutuksen järjestäjille aiheutuvien uusien kustannusten korvaamiseksi. Lait tulevat voimaan 1.8.2019. Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet uudistetaan vuosien 2019-2020 aikana ja niiden mukaan laaditut opetussuunnitelmat otetaan käyttöön syksyllä 2021 alkavassa lukiokoulutuksessa. Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa ylioppilastutkinnon kokeiden rajoituksettomien uusimisien vaikutuksia. (OKM hallitussihteeri Matti Sillanmäki 0295 330 193)

Tieliikennelaki, laki ajoneuvolain muuttamisesta, laki liikenteen palveluista annetun lain VI osan 2 luvun muuttamisesta, laki rikoslain 2 a luvun 3 §:n muuttamisesta, laki rikesakkorikkomuksista annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta, laki ajokorttilain muuttamisesta, laki pysäköinninvalvonnasta annetun lain 21 §:n kumoamisesta, laki rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen eräiden säännösten täytäntöönpanosta annetun lain kumoamisesta, laki tieliikenteen turvaamisesta liikennemerkein eräissä tapauksissa annetun lain kumoamisesta, laki ajoneuvoverolain 2 ja 35 §:n muuttamisesta, laki ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta, laki poliisin hallinnosta annetun lain 15 b §:n muuttamisesta, laki ratalain 18 ja 89 §:n muuttamisesta ja laki hallinto-oikeuslain 12 b §:n muuttamisesta (HE 180/2017 vp). Tieliikennelainsäädäntö uudistetaan kokonaisuudessaan. Laeilla poistetaan tieliikennelainsäädäntöä rasittavaa tulkinnanvaraisuutta ja puutteellisuuksia sekä saatetaan lainsäädäntö johdonmukaisemmaksi kokonaisuudeksi. Uusi tieliikennelaki kokoaa yhteen tieliikenteessä käyttäytymistä koskevan lainsäädännön. Laissa säädetään liikenteen yleisistä periaatteista, liikennesäännöistä ja ajoneuvojen käyttämisestä tiellä, liikenteenohjauksesta sekä liikenteenohjauksessa käytettävistä laitteista ja merkeistä. Sen lisäksi säädetään lain rikkomisesta määrättävästä liikennevirhemaksusta ja sen järjestelmästä. Toistuvien rikkomusten perusteella määrättäviä ajokieltoja ajokorttilaissa uudistetaan samalla kertaa. Lait tulevat voimaan 1.6.2020. Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lausumat: 1. Eduskunta edellyttää, että uuden tieliikennelain uudistuksista tiedotetaan tiellä liikkujia tehokkaasti ja kattavasti, ja että lain vaikutuksia seurataan ja arvioidaan erityisesti liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden osalta. 2. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto valmistelee yhteistyössä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa yhtenäisen ratkaisun kotihoidon ja vastaavien kotiin tarjottavien palvelujen työntekijöiden pysäköinnin helpottamiseksi ja valmistelee viipymättä asiassa tarvittavat säännösmuutokset. (LVM liikenneneuvos Kimmo Kiiski 0295 342 304)

Liikesalaisuuslaki, laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain muuttamisesta, laki työsopimuslain 3 luvun 4 ja 5 §:n muuttamisesta, laki oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 4 §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta, laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta, laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta, laki todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 7 b §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta, laki todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain muuttamisesta, laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 2 §:n muuttamisesta, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain muuttamisesta, laki rikoslain 30 luvun muuttamisesta, laki sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta, laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta, laki merityösopimuslain 4 luvun 4 ja 5 §:n muuttamisesta, laki työriitojen sovittelusta annetun lain 18 §:n muuttamisesta, laki yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain muuttamisesta, laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 57 §:n muuttamisesta, laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annetun lain 43 §:n muuttamisesta, laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 43 §:n muuttamisesta, laki henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 12 §:n muuttamisesta, laki henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) ja eurooppaosuuskunnassa (SCE) annetun lain 31 §:n muuttamisesta, laki henkilöstörahastolain 61 §:n muuttamisesta, laki siviilipalveluslain 25 §:n muuttamisesta, laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin annetun lain 10 §:n muuttamisesta, laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta, laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain 33 §:n muuttamisesta, laki sijoitusrahastolain 133 §:n muuttamisesta, laki turvallisuusselvityslain 22 ja 36 §:n muuttamisesta, laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 27 §:n muuttamisesta, laki vakuutusyhtiölain 30 luvun 1 §:n muuttamisesta, laki arvopaperimarkkinalain 11 luvun 29 §:n muuttamisesta, laki konttilain 19 §:n muuttamisesta, laki vakuutuskassalain 165 §:n muuttamisesta, laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 15 luvun 14 §:n muuttamisesta, laki vakuutusedustuksesta annetun lain 44 §:n muuttamisesta, laki maksulaitoslain 37 §:n muuttamisesta, laki tilastolain 10 ja 22 §:n muuttamisesta, laki liikenteen palveluista annetun lain IV osan 1 luvun 2 ja 4 §:n muuttamisesta, laki kansainvälistä taksiliikennettä tiellä koskevan Ruotsin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain 8 §:n muuttamisesta, laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 7 luvun 11 §:n muuttamisesta, laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 8 luvun 1 §:n muuttamisesta, laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 79 §:n muuttamisesta, laki panttilainauslaitoksista annetun lain 33 §:n muuttamisesta, laki asianajajista annetun lain 5 c §:n muuttamisesta, laki eläinten lääkitsemisestä annetun lain 40 §:n muuttamisesta, laki rautatielain 94 §:n muuttamisesta, laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta, laki tartuntatautilain 18 §:n muuttamisesta, laki eläkesäätiölain 132 §:n muuttamisesta, laki sijoituspalvelulain 12 luvun 1 §:n muuttamisesta, laki kauppaedustajista ja myyntimiehistä annetun lain 7 §:n muuttamisesta, laki auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta, laki joukkorahoituslain 19 §:n muuttamisesta, laki asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä annetun lain 14 §:n muuttamisesta, laki eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä annetun lain 13 §:n muuttamisesta, laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 5 §:n muuttamisesta, laki rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, laki Eläketurvakeskuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, laki valtiontalouden tarkastusviraston oikeudesta tarkastaa eräitä Suomen ja Euroopan yhteisöjen välisiä varainsiirtoja annetun lain 4 §:n muuttamisesta, laki liikennevahinkolautakunnasta annetun lain 10 §:n muuttamisesta, laki kemikaalilain muuttamisesta, laki säteilylain 68 §:n muuttamisesta, laki pelastuslain 86 §:n muuttamisesta, laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 32 §:n muuttamisesta, laki lääkelain 25 a ja 90 §:n muuttamisesta, laki maatalouden rakennetuista annetun lain 40 a §:n muuttamisesta, laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 53 §:n muuttamisesta, laki kirjanpitolain 8 luvun 3 §:n muuttamisesta, laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta, laki terveydensuojelulain 59 §:n muuttamisesta, laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 21 §:n muuttamisesta, laki eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta, laki eläinsuojelulain 62 §:n muuttamisesta, laki vesihuoltolain 35 §:n muuttamisesta, laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 15 §:n muuttamisesta, laki lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain 23 §:n muuttamisesta, laki Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta, laki alkoholilain 64 §:n muuttamisesta, laki metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain 22 ja 23 §:n muuttamisesta, laki taimiaineistolain 9 §:n muuttamisesta, laki kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta, laki painelaitelain 80 §:n muuttamisesta, laki sähköturvallisuuslain 90 §:n muuttamisesta, laki hukkakauran torjunnasta annetun lain 16 §:n muuttamisesta, laki konkurssilain 14 luvun 13 §:n muuttamisesta, laki konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun lain 16 §:n muuttamisesta, laki eläinlääkintähuoltolain 36 §:n muuttamisesta, laki kasvinsuojeluaineista annetun lain 32 §:n muuttamisesta, laki hevoskilpailulain 14 §:n muuttamisesta, laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain 23 §:n muuttamisesta, laki jätelain 146 §:n muuttamisesta, laki ympäristönsuojelulain 210 §:n muuttamisesta, laki tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun lain 43 §:n muuttamisesta, laki eläinten kuljetuksesta annetun lain 33 §:n muuttamisesta, laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain 57 §:n muuttamisesta, laki lannoitevalmistelain 27 §:n muuttamisesta, laki elintarvikelain 81 §:n muuttamisesta, laki hissiturvallisuuslain 74 §:n muuttamisesta, laki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta, laki jalometallituotteista annetun lain 15 §:n muuttamisesta, laki eräiden riskin aiheuttavien tuotteiden markkinavalvontaan liittyvien tietojen ilmoittamisesta Euroopan komissiolle annetun lain 5 §:n muuttamisesta, laki siemenkauppalain 26 §:n muuttamisesta, laki kosmeettisista valmisteista annetun lain 16 §:n muuttamisesta, laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain 15 §:n muuttamisesta, laki tupakkalain muuttamisesta, laki vakuutusyhdistyslain 16 luvun 10 §:n muuttamisesta, laki julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta, laki ajoneuvolain 39 §:n muuttamisesta, laki rahankeräyslain 28 §:n muuttamisesta, laki verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja -käytöstä annetun lain 5 §:n muuttamisesta, laki hallintolainkäyttölain 39 b §:n muuttamisesta, laki erikoiskasvien markkinoimismaksuista annetun lain 22 §:n muuttamisesta, laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 10 luvun 2 §:n muuttamisesta ja laki vakuutusten tarjoamisesta annetun lain 79 §:n muuttamisesta (HE 49/2018 vp). Laissa säädetään liikesalaisuuksien suojasta ja siviilioikeudellisista oikeussuojakeinoista. Esityksellä pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston liikesalaisuuksien suojaamista koskeva direktiivi. Samalla liikesalaisuuksien suojaa koskeva sääntely sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetusta laista kumotaan ja voimassa oleva sääntely siirretään eräin täsmennyksin liikesalaisuuslakiin. Työsopimuslakia muutetaan. Lakia täsmennetään ja siihen lisätään viittaussäännös liikesalaisuuslakiin, koska työsopimuslain liikesalaisuuksia koskeva säännös saa sisältönsä myös liikesalaisuuslaista. Käräjäoikeudella ja markkinaoikeudella on osin rinnakkaista toimivaltaa liikesalaisuuksien loukkauksia koskevissa riita-asioissa. Oikeuspaikkasäännös edellyttää tarkistuksia oikeudenkäymiskaareen sekä oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annettuun lakiin. Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annettua lakia muutetaan myös siten, että liikesalaisuuksia koskevat kiellot käsitellään markkinaoikeudessa teollis-ja tekijänoikeudellisina asioina. Vähäisiä tarkistuksia tehdään myös todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annettuun lakiin. Liikesalaisuuden osalta käytettävä käsitteistö yhdenmukaistetaan siten, että lainsäädännössä käytetään johdonmukaisesti käsitettä liikesalaisuus. Laki vakuutusten tarjoamisesta annetun lain 79 §:n muuttamisesta tulemaan voimaan 1.10.2018 sekä muut eduskunnan vastaukseen sisältyvät lait tulevat voimaan 15.8.2018. (TEM lainsäädäntöjohtaja Pasi Järvinen 0295 048 067)

Tasavallan presidentti hyväksyi Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen ja vahvisti lain Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välillä tehdystä laaja-alaisesta talous- ja kauppasopimuksesta (HE 149/2017 vp) sekä määräsi eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtymään lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin. Sopimus on luonteeltaan sekasopimus, jonka määräykset kuuluvat osittain jäsenvaltioiden ja osittain Euroopan unionin toimivaltaan. Sopimuksen tavoitteena on asteittainen ja vastavuoroinen sekä Maailman kauppajärjestön säännösten ja velvoitteiden mukainen kaupan vapauttaminen olennaisilta osin kaiken tavara- ja palvelukaupan osalta. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus käynnistää välittömästi kaivoslain uudistamisen arvioinnin ja tuo tarvittavat muutosesitykset eduskunnan hyväksyttäväksi niin, että muutokset voidaan saattaa voimaan tällä vaalikaudella. (UM lähetystöneuvos Pasi-Heikki Vaaranmaa 0295 351 700)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 10.8.2018 seuraavat kansainväliset asiat:

Tasavallan presidentti hyväksyi Etelämannerta koskevan sopimuksen konsultatiivisessa kokouksessa 18.5.2018 hyväksytyt toimenpiteet. Suomi on Etelämannerta koskevan sopimuksen konsultatiivinen osapuoli, mistä syystä sopimuksen konsultatiivisessa kokouksessa hyväksytyt toimenpiteet edellyttävät Suomessa kansallista hyväksymistä. Toimenpiteet 1(2018)-6(2018) tulee hyväksyä 16.8.2018 mennessä. Toimenpiteet ovat luonteeltaan teknisiä. (YM hallitussihteeri Charlotta von Troil 0295 250 364)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 10.8.2018 seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainneuvos Pekka Orpana Tokiossa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2018 lukien. (UM lähetystöneuvos Jyri Järviaho 0295 351 449)

Käräjätuomari Riikka Johanna Rask Helsingin käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.10.2018 lukien ja käräjätuomari Aarno Kari Juhani Airakorpi Helsingin käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.9.2018 lukien. Käräjätuomari Olli Pekka Haapanen Vantaan käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.9.2018 lukien ja käräjätuomari Marja-Leena Virkkala Vantaan käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.9.2018 lukien. Käräjätuomari Timo Juhani Kokkomäki Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.9.2018 lukien sekä määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Arto Juhana Perälä Helsingin käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.9.2018 lukien, määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Hanna Maria Holsti Helsingin käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.9.2018 lukien ja määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Juha Matti Hartikainen Helsingin käräjäoikeuden kolmanneksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.9.2018 lukien. (OM kehittämispäällikkö Tuula Pääkkönen 0295 150 082)

Määräaikainen käräjätuomari, lainsäädäntösihteeri Sanna Pauliina Mikkola Espoon käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.9.2018 lukien ja määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Juha Valtteri Pihlamaa Espoon käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.9.2018 lukien. Määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Jenny Anna-Kristiina Wacklin Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.9.2018 lukien, määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Terhi Anniina Salo Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.9.2018 lukien sekä määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Timo Juhani Hinkkanen Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.9.2018 lukien ja määräaikainen käräjätuomari Kirsi Helena Toivoniemi Kanta-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2019 lukien. (OM kehittämispäällikkö Tuula Pääkkönen 0295 150 082)

Hallinto-oikeustuomari Riitta Sirkku Hannele Laato Turun hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.9.2018 lukien, hallinto-oikeustuomari Kari Juhani Hartzell Turun hallinto-oikeuden toiseksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.9.2018 lukien ja hallinto-oikeustuomari Matti Jukka Leikkonen Turun hallinto-oikeuden kolmanneksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.10.2018 lukien. Määräaikainen hallinto-oikeustuomari, ympäristöylitarkastaja Jenni Katariina Korpeinen Vaasan hallinto-oikeuden tekniikan tai luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.9.2018. Määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Antti Arto Olavi Toppari Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.9.2018 lukien, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Kaisa-Leena Hagman Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden toiseksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.9.2018 lukien ja hallinto-oikeustuomari Mira Maren Koivumaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden kolmanneksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.9.2018 lukien. Määräaikainen hankejohtaja, kansliapäällikkö Tuula Marjatta Kivari vakuutusoikeuden ensiksi täytettävään vakuutusoikeustuomarin virkaan 1.9.2018 lukien ja vakuutusoikeustuomari Juha Henrik Mutka vakuutusoikeuden toiseksi täytettävään vakuutusoikeustuomarin virkaan 1.9.2018. (OM kehittämispäällikkö Tuula Pääkkönen 0295 150 082)

Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos. (PLM hallitusneuvos Jari Kajavirta 0295 140 430)