Tasavallan presidentin esittely 11.4.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 153/2014
11.4.2014

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 11.4.2014 seuraavat lait:

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta, laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 5 ja 10 §:n muuttamisesta ja laki sosiaalihuoltolain 17 §:n muuttamisesta (HE 186/2013 vp). Asiantuntija-avusteinen huoltoriitojen tuomioistuinsovittelu vakinaistetaan kaikkiin käräjäoikeuksiin. Asiantuntija-avustajien järjestäminen tulee käräjäoikeuden hallinnollisen kanslian sijaintikunnan velvoitteeksi. Valtio maksaa kunnille korvauksen asiantuntijapalveluiden järjestämisestä. Sovittelun osapuolille asiantuntija-avustajan käyttäminen on maksutonta. Asiantuntija-avustajien pätevyysvaatimuksista säädetään laissa. Sovittelun joutuisuuden varmistamiseksi huoltoriitojen sovittelun kiireellisyydestä säädetään laissa. Lait tulevat voimaan 1.6.2014. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 0295 150 458)

Laki kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta (HE 212/2013 vp ). Tehtävään määrätyn kaupanvahvistajan enimmäisikä korotetaan 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki tulee voimaan 1.5.2014. (OM lainsäädäntöneuvos Jari Salila 0295 150 584)

Laki eläinjalostustoiminnasta, laki eläinsuojelulain muuttamisesta ja laki hevostalouslain muuttamisesta (HE 167/2013 vp). Lakiin eläinjalostustoiminnasta kootaan säännökset jalostukseen käytettävistä eläimistä pidettävästä kantakirjasta ja sitä pitävästä yhteisöstä sekä jalostukseen käytettäviä eläimiä sekä niiden sukusoluja ja alkioita koskevista asiakirjoista. Laissa säädetään kantakirjaa pitävistä yhteisöistä ja niiden hyväksymisestä ja tehtävistä, kantakirjaan merkitsemisestä, ohjesäännöstä sekä polveutumistodistuksesta ja tunnistusasiakirjasta. Lakiin otetaan lisäksi säännökset jalostukseen käytettävien eläinten ja niiden sukusolujen ja alkioiden tuonnista, viranomaisten tehtävistä sekä muun muassa viranomaisten tietojensaantioikeudesta ja salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta. Kotieläinjalostuslaki sekä hevostalouslain säännökset kumotaan niiltä osin, kuin ne koskevat hevosten jalostustoimintaa ja tuontia maahan. Lait tulevat voimaan 1.5.2014. (MMM lainsäädäntöneuvos Katri Valjakka 0295 162 235)

Laki rintamasotilaseläkelain muuttamisesta (HE 8/2014 vp). Rintamasotilaseläkelakia muutetaan siten, että Kansaneläkelaitos voi luovuttaa rintamalisää saavien henkilöiden nimet ja henkilötunnukset kunnalle maksutta kerran kalenterivuodessa. Laki tulee voimaan 1.5.2014. (STM hallitussihteeri Pia Nissinen 0295 163 186)

Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (HE 206/2013 vp). Kaavoitusmittausten valvonta siirretään Maanmittauslaitokselta kokonaan kunnille. Lakiin myös lisätään säännökset asemakaavan ja tonttijaon pohjakartasta sekä näiden pohjakarttojen ajantasaisuudesta. Laki tulee voimaan 1.5.2014. (YM hallitussihteeri Maija Neva 0400 143 955)

Tasavallan presidentti hyväksyi Suomen tasavallan hallituksen ja Pohjoismaiden kehitysrahaston välisen isäntämaasopimuksen ja Suomen tasavallan hallituksen ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön välisen isäntämaasopimuksen sekä vahvisti lain Pohjoismaiden kehitysrahaston kanssa tehdyn isäntämaasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, lain Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön kanssa tehdyn isäntämaasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, lain Pohjoismaiden Investointipankin ja Pohjoismaiden projektivientirahaston palveluksessa olevien henkilöiden verottamisesta annetun lain nimikkeen ja 1 §:n muuttamisesta ja lain työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta (HE 203/2013 vp). Pohjoismaiden kehitysrahaston ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön kanssa lokakuussa 2013 tehdyillä isäntämaasopimuksilla uudistetaan kehitysrahaston ja ympäristörahoitusyhtiön vuonna 1999 tehtyjä isäntämaasopimuksia. Kehitysrahaston ja ympäristörahoitusyhtiön aseman ja oikeudellisen kehyksen ollessa samankaltaiset kuin Pohjoismaiden Investointipankilla uudistetaan kehitysrahaston ja ympäristörahoitusyhtiön isäntämaasopimuksia vastaamaan Pohjoismaiden Investointipankin kanssa tehtyä isäntämaasopimusta. Lait tulevat voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan, kun uudet isäntämaasopimukset tulevat voimaan. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 0295 351 159)

Tasavallan presidentti hyväksyi valtioiden ja niiden omaisuuden lainkäytöllistä koskemattomuutta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen ja päätti julistuksen antamisesta sekä vahvisti lain valtioiden ja niiden omaisuuden lainkäytöllisestä koskemattomuudesta tehdyn Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 26/2013 vp). New Yorkissa 2.12.2004 tehdyn yleissopimuksen tarkoituksena on kodifioida valtioiden ja niiden omaisuuden lainkäytöllistä koskemattomuutta koskeva kansainvälisen tapaoikeuden periaate yleissopimuksen muotoon. Yleissopimuksen sisältämien määräysten pääsääntönä on valtion lainkäytöllinen koskemattomuus sopimuspuolen tuomioistuimissa, mutta sopimus sisältää myös useita poikkeuksia tästä pääsäännöstä. Yleissopimuksen hyväksymisen yhteydessä annetaan seuraava julistus: ”Suomi antaa julistuksen, jonka mukaan yleissopimusta ei sovelleta sotilaalliseen toimintaan, mukaan luettuina asevoimien toiminta aseellisen selkkauksen yhteydessä niin kuin nämä termit ymmärretään kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mukaisesti, ja jonkin valtion asevoimien henkilöstö silloin kun se toimii virallisessa tehtävässään, yleissopimuksen 3 artiklan mukaisen valtionpäämiehiä koskevan nimenomaisen maininnan ei voida katsoa vaikuttavan muiden kansainvälisen oikeuden nojalla henkilöstä johtuvaa koskemattomuutta nauttivien valtion edustajien koskemattomuuteen, ja jonka mukaan yleissopimuksella ei ole vaikutusta kansainvälisessä oikeudessa mahdollisesti ihmisoikeuksien suojelussa tapahtuvaan kehitykseen.” Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (UM lähetystöneuvos Satu Suikkari-Kleven 0295 351 241)

Tasavallan presidentti hyväksyi keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen toisen lisäpöytäkirjan, päätti selityksen antamisesta ja varaumien tekemisestä, päätti keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen (SopS 30/1981) 16 artiklan 1 kappaleen mukaisen selityksen muuttamisesta ja vahvisti lain keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen toisen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan soveltamisesta, lain kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain muuttamisesta, lain rikoslain muuttamisesta, lain keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta, lain yhteisistä tutkintaryhmistä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta, lain vapautensa menettäneen henkilön väliaikaisesta siirtämisestä todistelutarkoituksessa rikosasioissa annetun lain 7 §:n muuttamisesta, lain oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 4 luvun 2 §:n muuttamisesta, lain oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 8 §:n muuttamisesta (HE 213/2013 vp). Lait tulevat voimaan 15.4.2014. Laki keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen toisen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan soveltamisesta voimaan tulosta säädetään kuitenkin valtioneuvoston asetuksella. (OM lainsäädäntöneuvos Tanja Innanen 0295 150 338)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 11.4.2014 seuraavat kansainväliset asiat:

Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan alaisen korjaamisvastuuta koskevan Nagoya – Kuala Lumpurin lisäpöytäkirjan hyväksyminen. Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirja (SopS 130/2004) on biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen (SopS 78/1994) alainen valtiosopimus. Pöytäkirjan tavoitteena on suojella luonnon monimuotoisuutta ja sen kestävää käyttöä elävien muuntogeenisten organismien siirtämisen, käsittelyn ja käytön haitallisilta vaikutuksilta. Pöytäkirjan sopimuspuolet allekirjoittivat 11.5.2011 pöytäkirjan alaisen Nagoya-Kualan Lumpurin lisäpöytäkirjan valtioiden rajat ylittävistä elävistä muuntogeenisistä organismeista aiheutuvien vahinkojen korjaamisvastuusta. Lisäpöytäkirja sisältää määräyksiä biologiselle monimuotoisuudelle aiheutuvien vahinkojen korjaamiseen liittyvästä vastuusta ja menettelyistä, minkä lisäksi siinä otetaan huomioon muuntogeenisten organismien siirroista ihmisten terveydelle aiheutuvat riskit. Lisäpöytäkirja on luonteeltaan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välinen jaetun toimivallan sopimus. Lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat unionin toimivallassa eikä lisäpöytäkirja sisällä muita eduskunnan hyväksymistä edellyttäviä määräyksiä, mistä syystä lisäpöytäkirjan kansallisesta hyväksymisestä voidaan päättää ilman eduskunnan myötävaikutusta. (YM hallitussihteeri Sara Viljanen 0400 399 089)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 11.4.2014 seuraavat nimitysasiat:

Hovioikeudenlaamanni Tapani Päiviö Vasama Vaasan hovioikeuden presidentin virkaan 1.5.2014 lukien, käräjätuomari Veli Heikki Hakkarainen Itä-Suomen hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.6.2014 lukien, hovioikeudenneuvos Aki Petteri Rasilainen Itä-Suomen hovioikeuden toiseksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.5.2014 lukien ja hovioikeudenneuvos Pirjo Tuulikki Soininen Itä-Suomen hovioikeuden kolmanneksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.5.2014 lukien. Käräjätuomari Tero Ilari Mikkola Hyvinkään käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.5.2014 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Hallinto-oikeustuomari Laura Marjatta Palmu Helsingin hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.5.2014 lukien, käräjätuomari Kauko Ilmari Kemppainen Oulun käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.8.2014 lukien, määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Jukka Tapani Rainio Tuusulan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.5.2014 lukien, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Kirsi Marjut Stark Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.5.2014 lukien ja käräjätuomari Vilho Juhani Niiranen Lapin käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.5.2014 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Eversti Hannu Ojalan nimittäminen edelleen puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan 1.5.2014-31.12.2014 väliseksi määräajaksi. (PLM neuvotteleva virkamies Antti Korkala 0295 140 435)