Tasavallan presidentin esittely 12.9.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 380/2014
12.9.2014

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 12.9.2014 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla. Kuluttajaneuvonta on valtion rahoittama ja järjestämä toiminta. Ahvenanmaan itsehallintolakia (1144/1991) on vuoden 2010 alusta voimaan tulleella lailla muutettu siten, että näistä tehtävistä huolehtivat maakunnassa maakunnan viranomaiset. Voimassa olevan sopimusasetuksen mukaan Ahvenanmaan maakunnan hallitus vastaa kuluttajaneuvonnasta maakunnassa. Syyskuussa voimaan tulleella maakuntalailla kuluttajaneuvonta on siirtynyt maakunnan hallitukselta Ålands ombudsmannamyndighet -nimiselle viranomaiselle. Maakuntalainsäädäntöön tehtyjen muutosten johdosta voimassa oleva sopimusasetus korvataan uudella asetuksella. Asetus tulee voimaan 1.10.2014. (OM neuvotteleva virkamies Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

KANSAINVÄLISET ASIAT       

Tasavallan presidentti päätti 12.9.2014 seuraavat kansainväliset asiat:

Suurlähettiläs Anu Laamasen valtuuttaminen toimimaan Suomen edustajana Kansainvälisessä korruptionvastaisessa akatemiassa. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 12.9.2014 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavan maakuntalain osalta: Maakuntalaki ympäristönsuojelusta annetun maakuntalain muuttamisesta. (OM neuvotteleva virkamies Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: Laki kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä asetus kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta (SopS 59-60/1989-HE 35/1989). (OM neuvotteleva virkamies Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

Päätös hyväksyä lain vahvistamista koskevan päätöksen liitteen korjaaminen eduskunnan vastauksen mukaiseksi. Tasavallan presidentti vahvisti 12.4.2013 eduskunnan hyväksymän lain Euroopan puolustusvirastolle ja sen henkilöstöön kuuluville myönnetyistä erioikeuksista ja vapauksista neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien tekemän päätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja Euroopan puolustusvirastoa koskevan neuvoston päätöksen soveltamisesta (HE 165/2012 vp). Esittelyssä tapahtuneen virheen vuoksi esittelylistan ja sittemmin pöytäkirjan liitteenä ollut ruotsinkielinen lakiteksti ei ollut eduskunnan vastauksen vaan hallituksen esityksen mukainen. (PLM hallitussihteeri Juha Sepponen 0295 140 414)