Tasavallan presidentin esittely 13.1.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 11/2015
13.1.2015

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 13.1.2015 seuraavat lait:

Isyyslaki, laki oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annetun lain muuttamisesta, laki nimilain 4 §:n muuttamisesta, laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta ja laki lapsen elatuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 91/2014 vp). Avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten osalta isyyden tunnustamismenettelyä ajanmukaistetaan siten, että isyyden tunnustaminen ja yhteishuollosta sopiminen on mahdollista tehdä ennen lapsen syntymää äitiysneuvolakäyntien yhteydessä. Isyyden selvittämisen käyttöalaa laajennetaan. Isänä itseään pitävän miehen kanneoikeutta laajennetaan sekä isyyden vahvistamista että kumoamista koskevissa asioissa. Lait tulevat voimaan 1.1.2016. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy kiireellisesti valmistelemaan esityksen perinnönjaon peräyttämistä ja palautusvastuuta koskevaksi täydentäväksi sääntelyksi sellaisia tapauksia varten, joissa avioliiton ulkopuolella ennen 1.10.1976 syntyneellä lapsella on uuden isyyslain 67 §:n 1 momentissa tarkoitetuin tavoin tai sen seurauksena perintöoikeus isänpuoleisen perittävän jälkeen ja antaa esityksen eduskunnan käsiteltäväksi hyvissä ajoin niin, että ehdotetut muutokset voivat tulla samanaikaisesti voimaan uuden isyyslain kanssa. 2) Eduskunta edellyttää, että hallitus arvioi perintö- ja testamenttisaannon vanhentumiseen sekä perinnönjaon peräyttämiseen ja palautusvastuuseen liittyviä lainsäädännön yleisiä uudistustarpeita erityisesti oikeusvarmuuden ja omaisuuden suojan näkökulmasta ja ryhtyy arvioinnin perusteella tarvittaessa lainsäädäntötoimenpiteisiin.  (OM lainsäädäntöneuvos Salla Silvola 0295 150 314)

Laki julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta (HE 54/2013 vp). Lailla julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta säädetään julkisen hallinnon turvallisuusverkosta, sen palveluista ja palvelujen käytöstä sekä muusta turvallisuusverkkotoiminnasta. Lain tarkoituksena on normaalioloissa ja niiden häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa varmistaa valtion ylimmän johdon ja yhteiskunnan turvallisuuden kannalta tärkeiden viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistoiminnan edellyttämän viestinnän häiriöttömyys ja jatkuvuus sekä turvata päätöksenteossa ja johtamisessa tarvittavan tiedon käytettävyys, eheys ja luottamuksellisuus. Laki tulee voimaan 15.1.2015. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää hallituksen tarkkaan seuraavan ja arvioivan turvallisuusverkkouudistuksen toimeenpanoa sekä antavan hallintovaliokunnalle vuoden 2016 valtiopäivien loppuun mennessä perustuslain 47 §:n 2 momentissa tarkoitetun seikkaperäisen kirjallisen selvityksen uudistuksen toimeenpanosta ja siihen liittyvistä kysymyksistä mukaan lukien hallintovaliokunnan mietinnöstä HaVM 35/2014 vp ilmenevät eri seikat. (VM neuvotteleva virkamies Timo Saastamoinen 0295 530 446)

Tasavallan presidentti hyväksyi Euroopan neuvoston viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta tehdyn yleissopimuksen ja päätti selitysten antamisesta yleissopimukseen sekä vahvisti lain viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 116/2014 vp). Yleissopimuksen tarkoituksena on turvata ja toteuttaa Euroopan neuvoston yhteisen perinnön mukaiset ihanteet ja periaatteet tunnustamalla viranomaisten toiminnan avoimuuden tärkeys moniarvoisessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa sekä luomalla julkisuusperiaatteelle rakentuvat yhtenäiset viranomaisten asiakirjojen julkisuutta koskevat perusteet Euroopan neuvoston jäsenvaltioissa. Yleissopimukseen annetaan seuraavat selitykset: 1) Yleissopimusta sovellettaessa yleissopimuksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu viranomaisen määritelmä kattaa luonnolliset ja oikeushenkilöt niiden hoitaessa sellaisia laissa säädettyjä tehtäviä, joissa ne käyttävät julkista valtaa. 2) Yleissopimuksen 8 artiklan määräyksiä muutoksenhakumenettelystä ei sovelleta tasavallan presidentin asiakirjapyynnön johdosta tekemään päätökseen. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (OM lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin 0295 150 196)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 13.1.2015 seuraavat nimitysasiat:

Jakartan suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Päivi Hiltunen-Toivion sivuakkreditointi Itä-Timoriin. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Määräaikainen hovioikeudenneuvos, viskaali Heikki Kalervo Rautiola Helsingin hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.2.2015 lukien, määräaikainen hovioikeudenneuvos, viskaali Kari Tapio Heikkonen Helsingin hovioikeuden toiseksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.2.2015 lukien, määräaikainen hovioikeudenneuvos, esittelijäneuvos Timo Jussi Ojala Helsingin hovioikeuden kolmanneksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.2.2015 lukien, määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Juha Pekka Saarenvirta Helsingin hovioikeuden neljänneksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.2.2015 lukien ja kihlakunnansyyttäjä Malla Kaisa Annikka Sunell Helsingin hovioikeuden viidenneksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.4.2015 lukien. Määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Harry Aarre Määttä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.2.2015 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Käräjätuomari Mari Pauliina Hermunen Vantaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.2.2015 lukien, käräjätuomari Mika Erik Herhi Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.3.2015 lukien, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Päivi Johanna Rousti Oulun käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.2.2015 lukien, julkinen oikeusavustaja Raija Helena Virtanen Kanta-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.3.2015 lukien ja määräaikainen käräjätuomari, viskaali Tiina Riikka Hirvonen Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.2.2015 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 0295 150 428)