Tasavallan presidentin esittely 13.6.2018

Valtioneuvoston viestintäosasto
13.6.2018
Tiedote 305/2018

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 13.6.2018 seuraavat lait:

Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta (HE 190/2017 vp). Summaaristen riita-asioiden käsittely keskitetään rajoitettuun määrään käräjäoikeuksia. Oikeushenkilön, elinkeinonharjoittajan, ammattimaista perintätoimintaa harjoittavan luonnollisen henkilön sekä oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan on toimitettava summaaristen riita-asioiden haastehakemukset käräjäoikeuden tietojärjestelmään käyttäen oikeushallinnon tiedonsiirtoyhteyttä tai verkkopohjaista asiointiliittymää. Haasteen puhelintiedoksianto mahdollistetaan kaikissa summaarisissa riita-asioissa. Laki tulee voimaan 1.9.2019. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa käräjäoikeuksien rakenneuudistuksen ja siihen liittyvän summaaristen riita-asioiden käsittelyä koskevan uudistuksen vaikutuksia kiinnittäen erityistä huomiota oikeusturvan alueelliseen saatavuuteen, kielellisten oikeuksien toteutumiseen, taloudellisiin vaikutuksiin ja oikeudellisten palvelujen tarjontaan sekä antaa lakivaliokunnalle edellä mainituista seikoista selvityksen vuoden 2022 loppuun mennessä. (OM lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen 0295 150 276)

Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta, laki kiinteistörekisterilain 2 §:n muuttamisesta, laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta ja laki palstatilain muuttamisesta itsenäisiksi tiloiksi annetun lain kumoamisesta (HE 205/2017 vp). Lakien muuttamisella mahdollistetaan uuden kolmiulotteisesti määritellyn kiinteistörekisteriyksikön eli kolmiulotteisen kiinteistön muodostaminen maanpinnan ala- ja yläpuoliseen tilaan asemakaava-alueella. Tavoitteena on yksinkertaistaa ja joustavoittaa asemakaava-alueen kiinteistöjen käyttöä sekä suurten ja monitasoisten rakennushankkeiden toteuttamista ja hallintaa mahdollistamalla kiinteistöjen jakaminen myös korkeussuunnassa. Kiinteistönmuodostamis- sekä maankäyttö- ja rakennuslaki sisältävät myös teknisiä muutoksia, joilla korjataan sanamuotoja sekä vanhentuneita viittauksia. Lait tulevat voimaan 1.8.2018. (MMM hallitussihteeri Timo-Ville Nieminen 0295 162 379)

Laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta (HE 46/2018 vp). Lakia muutetaan siten, että maksuhakemuksen tekemiselle säädetty määräaika poistetaan laista. Tämä mahdollistaa, että tuettuja yhteyksiä voidaan rakentaa ja niille myönnettyjä tukia maksaa vuoden 2019 jälkeen. Lisäksi lakiin lisätään säännös sähköisestä tiedoksiannosta. Laki tulee voimaan 1.8.2018. (LVM yksikön johtaja Päivi Antikainen 0295 342 101)

Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta, laki laivaväen luetteloinnista annetun lain kumoamisesta ja laki merityösopimuslain 1 luvun 3 §:n 5 momentin kumoamisesta (HE 43/2018 vp). Sääntelyä kevennetään vapauttamalla kotimaan liikennealueilla I ja II liikennöivät alukset, joiden bruttovetoisuus on alle 500, velvollisuudesta hakea Liikenteen turvallisuusvirastolta miehityksen vahvistamista ja miehitystodistusta. Näiden alusten osalta miehitystodistus korvattaisiin yleisillä vähimmäismiehitysvaatimuksilla, jotka annetaan valtioneuvoston asetuksella. Liikenteen turvallisuusviraston myöntämällä aluksen miehitystä ja vahdinpitoa koskevalla kokeiluluvalla edistettäisiin laivaliikenteen automatisaatioon liittyviä kokeiluita, joissa rajoitetulla alueella kotimaanliikenteessä suomalaisella aluksella voidaan määräaikaisesti olla noudattamatta säännöksiä vähimmäismiehityksestä ja vahdinpidosta. Lakiin laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta siirretään tarvittavat säännökset laivaväen luetteloinnista annetusta laista. Merityösopimuslaista kumotaan viittaus laivaväen luetteloinnista annettuun lakiin, koska jälkimmäinen laki kumotaan. Näin ollen laissa ei enää velvoiteta ilmoittamaan Liikenteen turvallisuusvirastolle työntekijän siirtymisestä työsopimuksen voimassaoloaikana toiseen alukseen. Lait tulevat voimaan 1.7.2018. (LVM viestintäneuvos Kreetta Simola 0295 342 609)

Laki Energiavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 47/2018 vp). Energiavirasto voi jatkossa hoitaa myös energia- ja ilmastopoliittisiin tukiin liittyviä valtionapuviranomaisen tehtäviä sen mukaan kuin asiasta säädetään tapauskohtaisesti erikseen valtioneuvoston asetuksella. Laki tulee voimaan 18.6.2018. (TEM hallitusneuvos Anja Liukko 0295 062 078)

Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta ja laki tuulivoiman kompensaatioalueista annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 175/2017 vp). Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annettuun lakiin lisätään tarjouskilpailuun perustuvaa, teknologianeutraalia preemiojärjestelmää koskevat säännökset. Samalla syöttötariffijärjestelmä suljetaan biokaasu- ja puupolttoainevoimaloiden osalta. Lisäksi tuulivoiman kompensaatioalueista annettuun lakiin lisätään viittaus preemion mukaiseen tukeen. Lait tulevat voimaan valtioneuvoston asetuksella. Ensin mainitun lain 14 §:n 2 momentti tulee kuitenkin voimaan 18.6.2018. (TEM hallitusneuvos Anja Liukko 0295 062 078)

Laki päästökauppalain muuttamisesta (HE 51/2018 vp). Lakiin lisätään säännökset, joiden mukaisesti Euroopan komissiolle toimitetaan päästökauppadirektiivin muutoksessa edellytetyt tiedot. Lisäksi lakia muutetaan siten, että päästökaupan päästöoikeuksien ilmaisjaon todentajilta vaaditaan akkreditointi. Laki sisältää päästökauppadirektiiviin lisätyssä säännöksessä tarkoitettujen tietojen toimittamatta jättämistä ajallaan koskevan rangaistussäännöksen. Laki tulee voimaan 1.7.2018. (TEM ylitarkastaja Tarja Virkkunen 0295 048 252)

Laki EU-ympäristömerkistä annetun lain muuttamisesta (HE 63/2018 vp). Ympäristömerkintä Suomi Oy hoitaa 1.7.2018 lukien EU-ympäristömerkinnän toimivaltaisen elimen tehtäviä Suomessa. Ympäristömerkinnän tehtävien hoidon eriyttäminen omaan yhtiöön mahdollistaa oman selkeästi ympäristömerkintää edistävän strategian toteuttamisen ja näin selkeyttää ympäristömerkinnän asemaa ja roolia ympäristömerkin haltijoiden keskuudessa sekä kansainvälisessä yhteistyössä. Laki tulee voimaan 1.7.2018. (YM neuvotteleva virkamies Taina Nikula 0295 250 202)

Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta, laki aravarajoituslain muuttamisesta ja laki asumisoikeusasunnoista annetun lain 16 a §:n muuttamisesta (HE 12/2018 vp). Lailla kehitetään asuntorakentamisen pitkää 40 vuoden korkotukijärjestelmää siten, että tukijärjestelmä toimii nykyistä tehokkaammin, valtion maksama tuki ja tuettujen asuntojen käyttöön liittyvät rajoitukset ovat paremmin tasapainossa keskenään ja tukijärjestelmä kannustaa rakennuttajia tuottamaan kohtuuhintaisia vuokra- ja asumisoikeusasuntoja nykyistä enemmän. Uusien korkotukilainojen lainanlyhennysohjelmaa muutetaan merkittävästi etupainotteisemmaksi ja niiden tukitasoja nostetaan. Nämä muutokset tehdään muuttamalla asiaa koskevaa valtioneuvoston asetusta. Korkotukijärjestelmään liittyviä viranomaismenettelyjä yksinkertaistetaan ja järjestelmän valvontaa tehostetaan. Muutokset koskevat myös aiemmin myönnettyjä aravalainoja. Lait tulevat voimaan 1.7.2018. (YM lainsäädäntöneuvos Ville Koponen 0295 250 132)

Laki jätelain muuttamisesta (HE 195/2017 vp). Yhdyskuntajätehuollon vastuunjakoa koskevia jätelain säännöksiä muutetaan siten, että kunnille säädetty vastuu rajataan pääosin vain asumisessa syntyvään jätteeseen. Kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuolto sekä maa- ja metsätaloudessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely säilyvät kunnan vastuulla nykyiseen tapaan. Lakiin tehdään lisäksi vastuunjaon rajauksesta johtuvat muutokset poikkeusmahdollisuuteen velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetusta laista poiketen, kunnan jätehuollon alalla toimiviin sidosyksiköihin ja hankintayksiköihin sovellettava markkinaehtoista toimintaa rajoittava ulosmyynnin osuus on kymmenen prosenttia 31.12.2029 saakka ja pysyvästi viisi prosenttia 1.1.2030 lukien. Laki tulee voimaan 1.1.2019. Eduskunnan lausumat: 1. Eduskunta edellyttää, että ympäristöministeriö valmistelee kiireellisesti jätteiden ja sivuvirtojen sähköistä markkinapaikkaa koskevan hallituksen esityksen. 2. Eduskunta edellyttää, että ympäristöministeriö seuraa lainmuutoksen täytäntöönpanoa ja toimittaa valiokunnalle vuoden 2027 loppuun mennessä arvion sen kokonaisvaikutuksista ja erityisesti vaikutuksista kotitalouksien jätemaksujen hintakehitykseen, kuntien valvontaviranomaisten työmäärään sekä mahdollisen jätteiden laittoman käsittelyn lisääntymiseen haja-asutusalueilla. (YM hallitussihteeri Ella Särkkä 0295 250 308)

Tasavallan presidentti hyväksyi Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan kulun kuvauksesta Venäjän kanssa tehdyn pöytäkirjan (HE 22/2018 vp). Pöytäkirjassa sovitaan, että valtakunnanraja kulkee maastossa siten kuin se on määritelty Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan kuvauksessa. Teknisessä rajankäynnissä rajaviiva on dokumentoitu aiempaa yksityiskohtaisemmin. Valtakunnanrajan sijainti maastossa ei muutu. Pöytäkirja tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun jälkimmäinen osapuoli on ilmoittanut hyväksyneensä pöytäkirjan. Venäjän federaatio on ilmoittanut 17.7.2017 päivätyllä nootillaan hyväksyneensä pöytäkirjan. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 0295 351 159)

Tasavallan presidentti päätti irtisanoa tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi Portugalin kanssa tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain Portugalin kanssa tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta (HE 36/2018 vp). Suomi irtisanoo Helsingissä vuonna 1970 Portugalin kanssa tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi tehdyn sopimuksen. Erityisesti eläkkeiden verottamista koskevat sopimusmääräykset eivät vastaa Suomen nykyistä verosopimuspolitiikkaa. Suomi on neuvotellut Portugalin kanssa uuden sopimuksen, joka allekirjoitettiin marraskuussa 2016. Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen joulukuussa 2016. Sen sijaan Portugalissa uutta sopimusta ei ole annettu parlamentin käsiteltäväksi, joten sopimus ei ole tullut vielä voimaan. Voimassa olevaa vuoden 1970 sopimusta ei voida nykyisessä tilanteessa pitää tarkoituksenmukaisena, ja sen vuoksi Suomi irtisanoo sopimuksen. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 0295 530 289)

Tasavallan presidentti hyväksyi merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutokset ja vahvisti lain merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutoksista, lain laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain 8 §:n muuttamisesta ja lain työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain 9 a §:n muuttamisesta (HE 48/2018 vp). Ohjeistoon tehtyjen muutosten toimeenpanemiseksi laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annettua lakia muutetaan siten, että työsuojeluviranomainen voi jatkaa merityösertifikaatin voimassaoloa enintään viidellä kuukaudella tilanteessa, jossa alus edelleen täyttää merityösertifikaatin myöntämiselle säädetyt vaatimukset, mutta jossa alukselle ei voida välittömästi myöntää uutta sertifikaattia tai sitä ei voida toimittaa alukselle ennen aiemman sertifikaatin voimassaoloajan päättymistä. Työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annettua lakia muutetaan siten, että ylitöiden enimmäismäärän sijasta laissa rajoitetaan kokonaistyöaikaa. Lain merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutoksista voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella, laki laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain 8 §:n muuttamisesta tulee voimaan 8.1.2019 ja laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain 9 a §:n muuttamisesta tulee voimaan 1.7.2018. (TEM vanhempi hallitussihteeri Nico Steiner 0295 049 001)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 13.6.2018 seuraavat kansainväliset asiat:

Suurlähettiläs, pysyvä edustaja Marja Rislakin tai hänen estyneenä ollessaan pysyvän edustajan sijaisen Minna Kivimäen valtuuttaminen allekirjoittamaan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Japanin välillä tehty strateginen kumppanuussopimus. (UM lähetystöneuvos Sami Leino 0295 351 764)

Kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla sopimuksella perustetun pysyvän komission (C.I.P) päätösten XXXIV-17- XXXIV-19 hyväksyminen. (SM poliisitarkastaja Seppo Sivula 0295 488 591)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 13.6.2018 seuraavat nimitysasiat:

Määräaikainen oikeusneuvos, hallinto-oikeustuomari, OTT, OTL, OTK, VT Anne Johanna Nenonen korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen virkaan 1.9.2018 lukien. (OM osastopäällikkö Arto Kujala 0295 150 408)

Työtuomioistuinneuvos, OTK, VT Ari Matti Anton Wirén korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.9.-31.12.2018. (OM osastopäällikkö Arto Kujala 0295 150 408)

Laamanni Timo Riku Petteri Heikkinen Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden päällikkötuomarina toimivan laamannin virkaan 1.1.2019-31.12.2025, määräaikainen hovioikeudenneuvos, hovioikeuden esittelijä Teija Marita Ahola Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen ensimmäiseksi täytettävään virkaan ja määräaikainen hovioikeudenneuvos, hovioikeuden esittelijä Timo Matti Johannes Lahdenperä Rovaniemen hovioikeuden toiseksi täytettävään virkaan 1.7.2018 lukien, käräjätuomari Hanna Ann-Sofie Högström Espoon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.9.2018 lukien, käräjätuomari Tuija Tellervo Forss Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan, käräjätuomari Jusse Petteri Määttä Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan, käräjätuomari Tomi Petteri Mäkelä Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan ja määräaikainen hovioikeuden esittelijä Rickard Vilhelm Grönqvist Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden erityistä kielitaitoa edellyttävän käräjätuomarin virkaan 1.7.2018 lukien. (OM erityisasiantuntija Anu Koivuluoma 0295 150 228)

Määräaikaisen kehittämispäällikkö, esittelijäneuvos Tuula Annikki Pääkkönen Helsingin hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, esittelijäneuvos Jukka-Pekka Reinikainen Helsingin hallinto-oikeuden toiseksi täytettävään virkaan, hallinto-oikeustuomari Tero Kalevi Särkikangas Helsingin hallinto-oikeuden kolmanneksi täytettävään virkaan ja määräaikainen kansliapäällikkö, esittelijäneuvos Toni Erik Kaarresalo Helsingin hallinto-oikeuden neljänneksi täytettävään virkaan 1.9.2018 lukien, määräaikainen vanhempi oikeussihteeri, markkinaoikeustuomari Sanna Kaarina Holkeri markkinaoikeuden markkinaoikeustuomarin virkaan sekä määräaikainen vakuutusoikeustuomari, vakuutusoikeuden esittelijä Petri Antero Penttilä vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin virkaan 1.7.2018 lukien ja määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Carl-Gunnar Ulf Andersson Brunberg Pohjanmaan käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.7.2018 lukien ja määräaikainen kansliapäällikkö, hovioikeuden esittelijä Sandra Alice Wallin Pohjanmaan käräjäoikeuden toiseksi täytettävään virkaan 1.9.2018 lukien. (OM erityisasiantuntija Anu Koivuluoma 0295 150 228)

Komentaja Juha Aukusti Tuomisen määrääminen puolustusasiamieheksi Norjaan, Tanskaan ja Islantiin 1.8.2018 lukien asemapaikkana Oslo ja everstiluutnantti Jyri Tuomas Liukon määrääminen puolustusasiamieheksi Itävaltaan 1.8.2018 lukien asemapaikkana Wien. (PLM neuvotteleva virkamies Aila Helenius 0295 140 432)