Tasavallan presidentin esittely 14.11.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 504/2014
14.11.2014

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 14.11.2014 seuraavat lait:

Ammattikorkeakoululaki ja laki yliopistolain 49 §:n muuttamisesta (HE 26/2014 vp). Ammattikorkeakouluista muodostetaan osakeyhtiömuotoisia oikeushenkilöitä. Ammattikorkeakoulun toiminnan luonteesta johtuen laissa säädetään toimielimistä ja hallinnosta osakeyhtiölakia täydentäen. Laissa säädetään myös ammattikorkeakoulujen rahoituksesta. Lisäksi yliopistolakiin tehdään lähinnä teknisluonteinen korjaus. Lait tulevat voimaan 1.1.2015. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa tiiviisti ammattikorkeakoulujen rahoitusuudistuksen kokonaisvaikutuksia ja antaa siitä selvityksen sivistysvaliokunnalle vuoden 2018 aikana. 2) Eduskunta edellyttää, että ammattikorkeakoulutuksen on oltava työelämälähtöistä ja aluekehitystä tukevaa. Alueellisen ja paikallisen päätöksenteon pitää olla ammattikorkeakoulutuksen vahvuus myös jatkossa.  3) Eduskunta edellyttää, että hallitus laatii viivytyksettä ehdotuksen, joka perustuslain vaatimukset täyttäen mahdollistaa pakollisen terveydenhoitomaksun keräämisen ammattikorkeakouluopiskelijoilta opiskeluterveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi. (OKM lainsäädäntöneuvos Eerikki Nurmi 0295 530 234)

Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta (HE 115/2014 vp). Maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muutokset koskevat vanhentuneiden viittausten päivittämisen lisäksi takaisinperinnässä määrättävän koron laskentatapaa, pidätettävän vakuuden määrän alarajaa ja yksityisen varastoinnin tuen myöntämisen edellytysten täsmennyksiä. Muutokset ovat luonteeltaan varsin teknisiä. Lisäksi säädetään maataloustuotteiden kaupan pitämisen vaatimuksiin liittyvien tarkastusten maksullisuudesta valtion viranomaisten osalta siltä osin kuin niihin ei ole katsottu voitavan soveltaa yleislakina maksuperustelakia. Maksut koskevat käytännössä Elintarviketurvallisuusviraston tekemiä maataloustuotteiden kaupan pitämisen vaatimuksiin liittyviä tarkastuksia. Laki tulee voimaan 1.1.2015. (MMM lainsäädäntöneuvos Aku-Petteri Korhonen 0295 162 325)

Laki yleisestä asumistuesta ja laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain muuttamisesta (HE 52/2014 vp). Lailla yleisestä asumistuesta yksinkertaistetaan asumistukijärjestelmää merkittävästi. Asumistuessa hyväksyttävien asumismenojen määrittely perustuu kokonaisvuokraan ja omavastuuosuudet määritellään lineaarisesti. Lisäksi laissa säädetään muun muassa omistusasunnoissa hyväksyttävistä asumismenoista ja asumistukea myönnettäessä huomioon otettavista tuloista. Lakia eläkkeensaajan asumistuesta muutetaan siten, että oikeus eläkkeensaajan asumistukeen perustuu henkilön saamaan eläkkeeseen eikä henkilön ikään. Lisäksi säädetään tarkemmin yleisen asumistuen ja eläkkeensaajan asumistuen välisestä yhteensovituksesta. Lait tulevat voimaan 1.1.2015. (STM asuntoneuvos Raimo Kärkkäinen 0295 163 302)

Laki toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta (HE 152/2014 vp). Toimeentulotukilakiin lisätään määräaikaisena voimassa olleen säännöksen tilalle uusi säännös, jolla toimeentulotukea myönnettäessä huomioon otettavien ansiotulojen etuoikeutettu osa muutetaan pysyväksi. Ansiotuloista jätetään edelleenkin ottamatta huomioon vähintään 20 prosenttia, kuitenkin enintään 150 euroa kuukaudessa. Samalla ansiotuloista tehtävä vähennys muutetaan tulonsaajakohtaiseksi. Laki tulee voimaan 1.1.2015. (STM asuntoneuvos Raimo Kärkkäinen 0295 163 302)

Laki asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakauksesta (HE 154/2014 vp). Lailla asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakauksesta otetaan käyttöön valtion täytetakaus asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainoille nykyisen perusparannuslainaan myönnettävän korkotuen sijaan. Valtio voi myöntää täytetakauksen luottolaitoksen antamalle lainalle, joka käytetään asunto-osakeyhtiötalon perusparannukseen. Valtiontakauksen myöntäminen edellyttää, että lainansaajalla katsotaan olevan riittävät edellytykset lainan takaisinmaksamiseen. Takauslainan enimmäismäärä on 70 prosenttia kohtuullisista perusparannuskustannuksista ja takausaika on enintään 20 vuotta. Takauslainaan liittyy joko kiinnitysvakuus tai muu turvaava vakuus. Lainansaajalta peritään lainanmyöntäjän välityksellä takausmaksu, joka on kaksi prosenttia myönnetyn takauslainan pääomasta. Laki tulee voimaan 1.1.2015. (YM hallitussihteeri Juha Post 0295 250 258)

Tasavallan presidentti hyväksyi sopimuksen Suomen tasavallan hallituksen ja Korean tasavallan hallituksen välillä yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisessa käytössä ja vahvisti lain yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisessa käytössä Korean tasavallan hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 88/2014 vp). Suomen ja Etelä-Korean välillä neuvoteltu sopimus yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisen käytön alalla allekirjoitettiin 23.10.2013. Sopimus luo yleiset puitteet suomalaisten ja korealaisten toimijoiden väliselle yhteistyölle ydinenergia-alalla, ja sen perusteella suomalaiset ja korealaiset toimijat voivat käynnistää sopimuksessa määritellyillä aloilla yhteistyöhankkeita. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (TEM teollisuusneuvos Herkko Plit 0295 063 636)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 14.11.2014 seuraavat kansainväliset asiat:

Suomen Ramallah’n yhteystoimiston päällikkö, ulkoasiainneuvos Pirkko-Liisa Kyöstilän tai hänen estyneenä ollessaan ulkoasiainsihteeri Sanna Kyllösen valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tuesta Palestiinalaishallinnolle Mécanisme Palestino Europeen de Gestion et d’Aide Socio-economique (PEGASE) -mekanismin ohjelman ”Support to East Jerusalem Hospitals” kautta Suomen tasavallan hallituksen ja Palestiinalaishallinnon välillä tehdyn sopimuksen ja sanotun sopimuksen hyväksyminen. Ohjelmassa rahoitetaan Itä-Jerusalemin sairaaloita. Sopimuksessa sovitaan Suomen tuen käytöstä sekä sopimuspuolten oikeuksista ja velvollisuuksista. Sopimus ei sisällä lainsäädännön alaan kuuluvia tai muita eduskunnan hyväksymistä edellyttäviä määräyksiä. Sopimus tulee sen XI artiklan mukaan voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun sopimus on allekirjoitettu. Sopimus tullaan saattamaan voimaan valtioneuvoston asetuksella. (UM lähetystöneuvos Jorma Suvanto 0295 350 552)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 14.11.2014 seuraavat asiat:

Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2013 tasoitusta koskevan päätöksen vahvistaminen. Ahvenanmaan valtuuskunta on Ahvenanmaan itsehallintolain mukaisesti toimittanut vuoden 2013 tasoituksen ja 11.9.2014 tehnyt Ahvenanmaan maakunnalle tulevaa lopullista tasoitusmäärää koskevan päätöksen. Ahvenanmaan valtuuskunnan päätöksen mukaan vuoden 2013 lopullinen tasoitusmäärä on 207 772 392,78 euroa. Koska Ahvenanmaan maakunta on saanut ennakkona yhteensä 207 276 000 euroa, valtion on maksettava maakunnalle 496 392,78 euroa. Lisäys on huomioitu vuoden 2014 III lisätalousarvioesityksessä. (VM valtiosihteeri Martti Hetemäki 0295 530 292)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 14.11.2014 seuraavat nimitysasiat:

Hovioikeudenneuvos Sisko Helena Heimonen Itä-Suomen hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.12.2014 lukien ja hovioikeudenneuvos Tuija Pirkko Hannele Silvento Itä-Suomen hovioikeuden toiseksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.12.2014 lukien, hovioikeudenneuvos Kari Nils Jukka Mäkelä Vaasan hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.1.2015 lukien, hallinto-oikeustuomari Juha Aarre Alhonnoro Helsingin hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.1.2015 lukien, hallinto-oikeustuomari Taina Kristiina Haanperä Helsingin hallinto-oikeuden toiseksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.1.2015 lukien ja hallinto-oikeustuomari Sirpa Marjatta Tammisalo Helsingin hallinto-oikeuden kolmanneksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.1.2015 lukien. Määräaikainen hovioikeudenneuvos, viskaali Sirpa Maarit Pulkkinen Itä-Suomen hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.12.2014 lukien ja määräaikainen hovioikeudenneuvos, viskaali Tanja Eva Eudokia Makkonen Itä-Suomen hovioikeuden toiseksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.12.2014 lukien. Määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Hilkka Heta Ilona Nuorteva Helsingin hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.1.2015 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Käräjätuomari Sanna Elisabeth Niinistö Varsinais-Suomen käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.12.2014 lukien ja käräjätuomari Pasi Juha Kettula Varsinais-Suomen käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.12.2014 lukien. Käräjätuomari Atte Kalevi Andersson Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.3.2015 lukien, käräjätuomari Antti Johannes Vuori-Karvia Hyvinkään käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2015 lukien ja määräaikainen käräjätuomari, viskaali Kirsi Tuulia Krokfors Tuusulan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.12.2014 lukien. Määräaikainen käräjätuomari, viskaali Hanna Kaisa Vieruaho Helsingin käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.12.2014 lukien, määräaikainen käräjätuomari, kihlakunnansyyttäjä Simo Tapio Kolehmainen Helsingin käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.12.2014 lukien, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Tiina Hannele Nygård Helsingin käräjäoikeuden kolmanneksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.12.2014 lukien ja määräaikainen käräjätuomari, viskaali Riikka Johanna Rask Helsingin käräjäoikeuden neljänneksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.12.2014 lukien. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 0295 150 458)