Tasavallan presidentin esittely 16.12.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto 16.12.2016
Tiedote 555/2016

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 16.12.2016 seuraavat lait:

Laki Maahanmuuttovirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta ja laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain 9 ja 10 §:n muuttamisesta (HE 131/2016 vp). Valtion vastaanottokeskukset yhdistetään Maahanmuuttovirastoon. Maahanmuuttovirasto päättää valtion vastaanotto- ja järjestelykeskusten perustamisesta, lakkauttamisesta ja niiden toimipaikoista. Maahanmuuttovirasto saa päätösvallan ilman sisäministeriöltä pyydettävää valtuutusta sopia muun kuin valtion vastaanotto- ja järjestelykeskuksen perustamisesta, lakkauttamisesta ja toimipaikasta kunnan, kuntayhtymän, muun julkisoikeudellisen yhteisön taikka yksityisen yhteisön tai säätiön kanssa. Lait tulevat voimaan 1.1.2017. (SM lainsäädäntöneuvos Tiina Sinkkanen 0295 488 626)

Laki pelastuslain muuttamisesta ja laki hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta (HE 100/2016 vp). Pelastuslakia ja hätäkeskustoiminnasta annettua lakia muutetaan. Tarkoituksena on selkiyttää ja parantaa viranomaisten tiedonsaantioikeuksia. Pelastusviranomaisten tiedonsaantioikeuksia lisätään tiettyjen pelastustoimen toteuttamisen kannalta tärkeiden tietojen osalta. Lisäksi pelastustoimen rekistereissä olevien tietojen luovuttamista ja tallentamista koskevia säännöksiä muutetaan. Rajavartiolaitoksen asemaa viranomaisten yhteistyötahona selkeytetään ja sille annetaan oikeus käyttää valtakunnallista hätäkeskustietojärjestelmää. Hätäkeskuslaitoksen ja hätäkeskustoimintaan osallistuvien viranomaisten operatiivisen toiminnan toteuttamisen kannalta tarpeellisia tiedonsaantioikeuksia lisätään. Lisäksi hätäkeskustietojärjestelmän käyttöön liittyviä käyttäjätietoja ja lokitietoja luovutetaan vastuuviranomaisille valvontaa varten. Lait tulevat voimaan 1.1.2017. (SM tietoverkkojohtaja Pekka Tulokas 0295 488 450)

Laki Pelastusopistosta annetun lain muuttamisesta ja laki Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain muuttamisesta (HE 157/2016 vp). Pelastusopistosta annettua lakia ja Poliisiammattikorkeakoulusta annettua lakia muutetaan siten, että ammattikorkeakoulututkintoon johtavan pelastustoimen päällystökoulutuksen koulutusvastuu siirretään Savonia-ammattikorkeakoululta Poliisiammattikorkeakoululle. Pelastusalan ammattikorkeakoulutus siirtyy hallinnollisesti osaksi sisäministeriön hallinnonalaa. Lait tulevat voimaan 1.1.2017. (SM pelastusylitarkastaja Veli-Pekka Hautamäki 0295 288 419)

Laki Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta annetun lain muuttamisesta (HE 189/2016 vp). Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta annettuun lakiin lisätään kaksi maksuluokkaa Euroopan talousalueella toimiluvan saaneen luottolaitoksen Suomessa toimivalle merkittävälle sivuliikkeelle. Lisäksi lakia tarkistetaan korottamalla luottolaitosten suhteellista maksua sekä kaikkien maksuvelvollisten perusmaksua. Laki tulee voimaan 1.1.2017. (VM finanssineuvos Pauli Kariniemi 0295 530 210)

Laki Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain muuttamisesta (HE 190/2016 vp). Suomen Pankin virkamiehistä annettua muutetaan lakia siten, että ennen 1.1.1992 alkaneeseen Suomen Pankin palvelussuhteeseen sovellettava 60 vuoden eläkeikä nousee niin, että jos Suomen Pankin eläkesäännön mukainen eläkeikä täyttyy vuonna: 2018, eläkeikää korotetaan kolmella kuukaudella; 2019, eläkeikää korotetaan kuudella kuukaudella; 2020, eläkeikää korotetaan yhdeksällä kuukaudella; 2021, eläkeikää korotetaan vuodella; 2022, eläkeikää korotetaan vuodella ja kolmella kuukaudella; 2023, eläkeikää korotetaan vuodella ja kuudella kuukaudella; 2024, eläkeikää korotetaan vuodella ja yhdeksällä kuukaudella; 2025 tai sen jälkeen, eläkeikää korotetaan kahdella vuodella. Edellä 1 momentissa tarkoitettu 60 vuoden eläkeikä voi kuitenkin nousta korkeintaan julkisten alojen eläkelain (81/2016) 10 §:n 2 ja 3 momentissa kullekin ikäluokalle säädetyn alimman vanhuuseläkeiän tasolle. Laki tulee voimaan 1.1.2017. Lain 27 §:n 1 momentti tulee voimaan 1.1.2018 asteittain siten, että vuonna 1957 ja sitä ennen syntyneillä eroamisikä on 68 vuotta, vuosina 1958−1961 syntyneillä 69 vuotta ja vuonna 1962 ja sen jälkeen syntyneillä 70 vuotta. (VM lainsäädäntöneuvos Paula Kirppu 0295 530 552)

Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta ja laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta (HE 136/2016 ). Liikennepolttonesteiden kuten moottoribensiinin, dieselöljyn ja niitä korvaavien biopolttoaineiden veron sekä energia- että hiilidioksidiosuutta korotetaan. Hiilidioksidiveron laskentaperusteena oleva hiilidioksiditonnin arvo nostetaan 58 eurosta 62 euroon ja energiasisältöveroon tehdään lähes vastaavan suuruinen korotus. Moottoribensiinin ja sitä korvaavien biopolttoaineiden verotaso nousee keskimäärin kolme prosenttia ja dieselöljyn ja sitä korvaavien biopolttoaineiden verotaso noin viisi prosenttia. Myös lämmitys-, voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden veron sekä energia- että hiilidioksidiosuutta korotetaan. Kiinteä ja kaasumainen biomassa säilyy edelleen verottomana eikä polttoturpeen verotukseen tehdä muutoksia. Kevyen ja raskaan polttoöljyn, kivihiilen ja maakaasun hiilidioksidiveron laskentaperusteena oleva hiilidioksiditonnin arvo nostetaan nykyisestä 54 eurosta 58 euroon. Lisäksi lämmitys-, voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden energiasisältöveroa korotetaan 0,4 eurolla megawattitunnilta. Korotus merkitsee yhteensä keskimäärin noin seitsemän prosentin suuruista korotusta verotasoihin. Lait tulevat voimaan 1.1.2017. (VM lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen 0295 530 372)

Laki valmisteverotuslain muuttamisesta, laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta, laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta, laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain muuttamisesta, laki makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain 11 §:n kumoamisesta, laki eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain muuttamisesta, laki tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta, laki jäteverolain muuttamisesta, laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta, laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta, laki yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta, laki öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta, laki öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta, laki autoverolain muuttamisesta, laki Tullin hallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, laki henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain muuttamisesta, laki Verohallinnosta annetun lain 28 ja 30 §:n muuttamisesta ja laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 159/2016 vp). Valmiste- ja autoverotusta koskevaa lainsäädäntöä sekä eräitä muita lakeja muutetaan siten, että Tullin tehtäviksi säädetyt valmisteverotus ja autoverotus siirretään Verohallinnon tehtäviksi. Tullille jää kuitenkin näiden verojen valvontatehtävä ja rikostutkinta. Lisäksi Tulli vastaa edelleen EU:n ulkopuolelta tuotavien tuotteiden valmisteverotuksesta eräissä tilanteissa. Verohallinto toimittaa toistaiseksi valmiste- ja autoverotuksen pääosin nykyisin menettelyin ja tietojärjestelmin, joten esitys sisältää pääasiassa verotustoimivaltaa koskevat säännösmuutokset. Lait tulevat voimaan 1.1.2017, lukuun ottamatta lakia öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta. (VM neuvotteleva virkamies Pia Kivimies 0295 530 183)

Laki arvonlisäverolain 137 ja 143 §:n muuttamisesta (HE 139/2016 vp). Arvonlisäverolakia muutetaan siten, että yrityksille, joiden tilikauden liikevaihto on enintään 500 000 euroa, annetaan mahdollisuus tilittää myynnistä suoritettava arvonlisävero ja ostoista vähennettävä arvonlisävero maksuperusteisesti. Laki tulee voimaan 1.1.2017. (VM erityisasiantuntija Tuula Karjalainen 0295 530 553)
Laki kirkkolain 6 luvun muuttamisesta ja laki evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 19 §:n kumoamisesta (HE 160/2016 vp). Kirkkolakia muutetaan siten, että seurakunnan, seurakuntayhtymän, tuomiokapitulin ja kirkkohallituksen viranhaltijan eroamisikää nostetaan asteittain nykyisestä 68 vuodesta 70 vuoteen. Kirkon virkaehtosopimuksen ulkopuolella olevan viranhaltijan muutoksenhakumahdollisuutta laajennetaan. Lisäksi kirkkolakiin lisätään säännös, jonka mukaan korkolain viivästyskorkoa koskevia säännöksiä sovelletaan seurakunnan, seurakuntayhtymän, tuomiokapitulin ja kirkkohallituksen viranhaltijan virkasuhteeseen perustuvaan saatavaan. Lait tulevat voimaan 1.1.2017. (OKM vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola 0295 330 108)

Laki Kansallisarkistosta ja laki arkistolain muuttamisesta (HE 191/2016 vp). Arkistolaitoksen organisaatiota kehitetään siten, että nykyisestä piirihallintomallista luovutaan. Kansallisarkistosta ja seitsemästä maakunta-arkistosta muodostetaan opetus- ja kulttuuriministeriön alaisena toimiva valtakunnallinen viranomainen, jonka nimenä on Kansallisarkisto. Samalla Kansallisarkiston tehtävät kirjataan lakiin ja niitä täsmennetään. Arkistolakiin lisätään säännös Kansallisarkiston oikeudesta määrätä pysyvään säilytykseen määräämiensä ja sähköiseen muotoon muutettujen asiakirjojen alkuperäiskappaleiden hävittämisestä sekä säännökset Kansallisarkistoon siirrettyjen viranomaisten asiakirjojen tietojen antamisessa noudatettavista julkisuuslaista poikkeavista antamistavoista ja määräajoista. Hävittäminen on mahdollista, kun se voi tapahtua vaarantamatta asiakirjan tai siihen sisältyvän tiedon säilymistä, eheyttä ja autenttisuuden toteamista sekä heikentämättä asiakirjan kulttuurihistoriallista arvoa tai oikeudellista todistusvoimaa. Lait tulevat voimaan 1.1.2017. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa lain muutoksen vaikutuksia yksityisarkistojen itsenäiseen asemaan ja arkistotoiminnan moninaisuuteen ja että hallitus arvioi seurannan ja tehtyjen johtopäätösten pohjalta mahdollisuutta vahvistaa ja kehittää yksityisarkistojen edustajista koostuvan yksityisarkistoneuvottelukunnan roolia. (OKM hallitusneuvos Immo Aakkula 0295 330 354)

Laki eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain muuttamisesta, laki Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain 22 §:n muuttamisesta ja laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta (HE 193/2016 vp). Eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annettua lakia muutetaan maatilojen neuvonnan korvauksen osalta siten, että neuvontaa voidaan antaa myös maatilan nykyaikaistamisesta ja kilpailukyvyn parantamisesta. Lisäksi luonnonhaittakorvauksen saamisen edellytyksiä täsmennetään eläinten hallinnan osalta. Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annettua lakia muutetaan teurastetuista kileistä myönnettävän palkkion saamisedellytysten osalta siten, että palkkion saamisen edellytyksenä olevia teurastetun kilin ikä- ja painorajoja alennetaan. Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annettua lakia muutetaan tukijärjestelmien yhdenmukaistamiseksi kasvintuotannon pinta-alavalvonnan perusteella määräytyvien valvontaseuraamuksien osalta siten, että ne vastaavat Euroopan unionin suorien tukien vastaavia valvontaseuraamuksia. Lait tulevat voimaan 1.1.2017. (MMM lainsäädäntöneuvos Katri Valjakka 0295 162 235)

Laki elintarvikelain muuttamisesta (HE 104/2016 vp). Valvontasuunnitelmien ja -ohjelmien laatimiseen liittyviä vaatimuksia vähennetään. Elintarviketurvallisuusvirastolle säädetään toimivalta arvioida Euroopan unionin rahoittamissa maataloustuotteiden tiedotus- ja menekinedistämistoimissa käytettyjen terveysväitteiden lainmukaisuutta. Lisäksi täydennetään luetteloa Euroopan unionin lainsäädännöstä. Laki tulee voimaan 1.1.2017. (MMM vanhempi hallitussihteeri Hannu Miettinen 0295 162 478)

Laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 146/2016 vp). Valtion televisio- ja radiorahastosta annettua lakia muutetaan siten, että valtion talousarviosta valtion televisio- ja radiorahastolle Yleisradio Oy:n julkisen palvelun kustannusten kattamiseen suoritettavaan määrärahaan ei vuosille 2017 ja 2018 tehdä indeksin mukaisia vuotuisia korotuksia. Laki tulee voimaan 1.1.2017 ja se on voimassa 31.12.2018 saakka. (LVM neuvotteleva virkamies Tanja Müller 0295 342 071)

Hissiturvallisuuslaki (HE 23/2016 vp). Lailla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston hissejä ja hissien turvakomponentteja koskeva direktiivi. Hissidirektiivin edellyttämän sääntelyn lisäksi säädettävällä lailla varmistetaan hissien käytön aikainen turvallisuus eli turvallisuus markkinoille saattamisen jälkeen. Laissa säädetään hissien huoltamisesta, korjaamisesta, muutostöistä, tarkastamisesta ja hissialan töistä sekä niiden valvonnasta. Laki tulee voimaan 1.1.2017. (TEM kaupallinen neuvos Tomi Lounema 0295 062 697)

Sähköturvallisuuslaki ja laki eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista annetun lain muuttamisesta (HE 116/2016 vp). Lailla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston pienjännitedirektiivi ja Euroopan parlamentin ja neuvoston sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi. Pienjännitedirektiivi ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi ovat osa Euroopan unionissa toteutettavaa laajaa tuotesääntelyuudistusta. Direktiiveihin perustuvan sääntelyn lisäksi säädettävään lakiin sisältyy myös kansallista sähköturvallisuussääntelyä. Sähköturvallisuuslailla varmistetaan sähkölaitteistojen rakentamisen sekä sähkölaitteiden ja sähkölaitteistojen käytön aikainen turvallisuus. Laissa säädetään sähkölaitteistojen rakentamista sekä sähkölaitteistojen ja sähkölaitteiden huoltamista, korjaamista ja tarkastamista koskevista vaatimuksista, sähköalan töistä ja niiden valvonnasta sekä sähkövahinkojen korvaamisesta. Lisäksi muutetaan eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista annettua lakia siten, että hissiturvallisuuslaki, painelaitelaki, räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta annettu laki, räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta annettu laki ja sähköturvallisuuslaki kuuluvat ilmoitetuista laitoksista annetun lain soveltamisalaan. Lait tulevat voimaan 1.1.2017. (TEM kaupallinen neuvos Tomi Lounema 0295 062 697)

Laki mittauslaitelain muuttamisesta (HE 30/2016 vp). Lailla pannaan täytäntöön kaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston mittauslaitteita koskevaa direktiiviä. Laki on suurelta osin lainsäädäntötekninen eikä siinä ole merkittäviä muutoksia mittauslaitteiden ja tiettyjen vaakojen teknisiin ja luotettavuutta koskeviin vaatimuksiin. Laki tulee voimaan 1.1.2017. (TEM neuvotteleva virkamies Päivi Kantanen 0295 048 938)

Laki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta (HE 40/2016 vp). Laki on horisontaalinen tiettyjä tuotesektoreita koskeva valvonnan yleislaki. Säädettävä laki on keskeinen osa kansallisen tuotesääntelyuudistuksen kokonaisuutta. Laki tulee voimaan yhtä aikaa sen soveltamisalaan kuuluvien tuotesektorilakien kanssa. Markkinavalvontalailla luodaan sen soveltamisalaan kuuluvilla tietyillä tuotesektoreilla kansallisesti yleiset ja yhdenmukaiset sääntelypuitteet markkinavalvonnalle sekä valvontaviranomaisten toimenpiteille tuotteiden ulkorajavalvonnassa tuotaessa tuotteita Suomeen Euroopan unionin ulkopuolelta. Lailla korvataan nykyisen sektorikohtaisen tuotelainsäädännön säännökset markkinavalvonnasta. Horisontaalinen markkinavalvontalaki perustuu Euroopan unionin akkreditointi- ja markkinavalvonta-asetukseen, jossa säädetään markkinavalvonnan vähimmäisvaatimuksista sekä direktiivipaketin tuotedirektiivien erityissääntelyyn Euroopan unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä. (TEM vanhempi hallitussihteeri Pauliina Kanerva 0295 060 160)

Laki räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta (HE 19/2016 vp). Lailla pannaan täytäntöön räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi. Säädös on suurelta osin lainsäädäntötekninen eikä siinä ole merkittäviä muutoksia räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien teknisiin ja turvallisuutta koskeviin vaatimuksiin. Laki tulee voimaan 1.1.2017. (TEM vanhempi hallitussihteeri Pauliina Kanerva 0295 060 160)

Laki räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta, laki pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain muuttamisesta, laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta ja laki rikoslain 44 luvun 11 §:n muuttamisesta (HE 20/2016 vp). Lailla pannaan täytäntöön siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden asettamista saataville markkinoilla ja valvontaa koskeva direktiivi. Pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta annettua lakia muutetaan siten, että siinä viitataan markkinavalvontaa ja ilmoitettuja laitoksia koskeviin erikseen annettaviin lakeihin ja kumotaan mainittuja seikkoja koskevat säännökset. Lisäksi muutetaan vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annettua lakia kumoamalla laista siviiliräjähteiden vaatimuksia ja vaatimustenmukaisuuden osoittamista koskevat säännökset. Lain soveltamisalaa laajennetaan selluloidin teolliseen käsittelyyn, varastointiin ja säilytykseen. Lisäksi tarkistetaan myös rikoslain räjähderikosta koskevaa rangaistussäännöstä uuden räjähteiden vaatimustenmukaisuutta koskevan lain johdosta. Lait tulevat voimaan 1.1.2017. (TEM vanhempi hallitussihteeri Pauliina Kanerva 0295 060 160)

Laki palkkaturvalain muuttamisesta, laki merimiesten palkkaturvalain 7 ja 26 §:n muuttamisesta ja laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 196/2016). Palkkaturvaa koskeviin lakeihin tehdään muutokset, jotka ovat tarpeen työntekijöiden riittävän oikeusvarmuuden varmistamiseksi, jotta palkkaturvajärjestelmä ei muodostuisi työmarkkinajärjestöjen tekemässä kilpailukykysopimuksessa tarkoitettujen selviytymissopimusten esteeksi. Lisäksi tehdään muutoksia, joiden perusteella palkkaturvaviranomaisella on mahdollisuus hyödyntää Harmaan talouden selvitysyksikön tuottamia velvoitteidenhoitoselvityksiä. Lait tulevat voimaan 1.1.2017. (TEM vanhempi hallitussihteeri Nico Steiner 0295 049 001)

Painelaitelaki (HE 117/2016 vp). Uudella painelaitelailla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston painelaitteita koskevat direktiivit. Painelaitteita koskevat direktiivit ovat osa Euroopan unionissa toteutettavaa laajaa tuotesääntelyuudistusta. Direktiiveihin perustuvan sääntelyn lisäksi lakiin sisältyy myös painelaitteita koskeva kansallinen sääntely. Laissa säädetään painelaitteiden olennaisista turvallisuusvaatimuksista, vaatimustenmukaisuuden arvioinnista, tarkastamisesta ja käytön aikaisesta valvonnasta. (TEM hallitussihteeri Sami Teräväinen 0295 060 088)

Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (HE 241/2016 vp). Maankäyttö- ja rakennuslakiin lisätään tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (2001/42/EY, SEA -direktiivi) ja valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehtyyn yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan (SopS 69/2010, ECE:n SEA -pöytäkirja) edellyttämät säännökset toisen valtion kanssa käytävästä ilmoitus- ja neuvottelumenettelystä. Ympäristöministeriön tai valtioneuvoston asetuksella säädettävän valtion muun vastuuviranomaisen on huolehdittava kyseisestä ilmoitus- ja neuvottelumenettelystä, jos Suomen alueelle laadittavan kaavan toteuttamisesta todennäköisesti aiheutuu merkittäviä ympäristövaikutuksia toisen valtion alueelle. Laki tulee voimaan 1.1.2017. (YM hallitusneuvos Jyrki Hurmeranta 0295 250 091)

Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (HE 220/2016 vp). Maankäyttö- ja rakennuslakiin lisätään lähes nollaenergiarakennuksen määritelmä ja rakentamisen energiatehokkuuden olennaisiin teknisiin vaatimuksiin lisätään vaatimus uuden rakennuksen rakentamisesta lähes nollaenergiarakennukseksi. Velvoite siirtyä uusien rakennusten rakentamisessa lähes nollaenergiarakentamiseen sisältyy Euroopan parlamentin ja neuvoston rakennusten energiatehokkuudesta antamaan direktiiviin. Laki tulee voimaan 1.1.2017. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että ympäristöministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö laativat yhteistyössä tarvittavat säädökset siitä, että kansalaisten ja yhteiskunnan turvallisuuden kannalta välttämättömien yleisten matkaviestinverkkojen sisätilakuuluvuus asuinrakennuksissa varmistetaan rakentamisessa tarkoituksenmukaisella ja rakennuksen energiatehokkuuden ja muut olennaiset tekniset vaatimukset huomioon ottavalla tavalla. Valtioneuvoston tulee seurata jatkossa matkaviestinverkkojen kuuluvuutta sekä rakentamista koskevan sääntelyn ja sen toimeenpanon vaikutuksia matkaviestinverkkojen sisätilakuuluvuuteen ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin kuuluvuuden varmistamiseksi. (YM lainsäädäntöneuvos Kirsi Martinkauppi 0295 250 177)

Tasavallan presidentti hyväksyi tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi Turkmenistanin kanssa tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi Turkmenistanin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 202/2016 vp). Sopimuksen tarkoituksena on maiden välisen kansainvälisen kaksinkertaisen tuloverotuksen poistaminen. Sopimus perustuu suurelta osin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimalle malliverosopimukselle. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 0295 530 289)

Tasavallan presidentti hyväksyi tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Sri Lankan kanssa tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Sri Lankan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 235/2016 vp). Sopimuksen tarkoituksena on maiden välisen kansainvälisen kaksinkertaisen tuloverotuksen poistaminen. Sopimus puolittaa osingosta kannettavan lähdeveron verokannan, laajentaa kummankin sopimusvaltion verotusoikeutta toiseen sopimusvaltioon maksettavien eläkkeiden osalta, parantaa mahdollisuuksia puuttua sopimusetujen saamiseen tähtäävään verosuunnitteluun ja parantaa tietojenvaihdon edellytyksiä. Sopimus perustuu suurelta osin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimalle malliverosopimukselle. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 0295 530 289)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 16.12.2016 seuraavat kansainväliset asiat:

Tasavallan presidentti hyväksyi tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla sopimuksella perustetun kansainvälisen komission (C.I.P.) päätökset XXXIII-16 – XXXIII-30. Päätökset eivät sisällä määräyksiä, jotka kuuluisivat lainsäädännön alaan tai edellyttäisivät muutoin eduskunnan hyväksymistä. Päätösten täytäntöönpano voi tapahtua ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden tarkastuksesta annetun asetuksen nojalla. Hyväksyttävänä olevat päätökset ovat luonteeltaan teknisiä mitoitus- tai merkintästandardeja, jotka ovat yleiseltä merkitykseltään vähäisiä. (SM poliisitarkastaja Seppo Sivula 0295 488 591)