Tasavallan presidentin esittely 16.5.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 200/2014
16.5.2014

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 16.5.2014 seuraavat lait:

Laki ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain muuttamisesta ja laki valtion virkamiehen ja työntekijän terveydenhuollosta ulkomailla annetun lain kumoamisesta (HE 17/2014 vp). Laki valtion virkamiehen ja työntekijän terveydenhuollosta ulkomailla kumotaan. Vastaavat säännökset lisätään ulkomaanedustuksen korvauksista annettuun lakiin. Samalla ulkomaanedustuksen korvauksista annettuun lakiin tehdään korvausjärjestelmän kehittämiseksi tarpeellisia muutoksia ja säädösteknisiä tarkistuksia. Lait tulevat voimaan 1.1.2015. (UM hallintojohtaja Ari Rouhe 0295 350 679)

Laki autoverolain muuttamisesta, laki ajoneuvoverolain 50 ja 53 §:n muuttamisesta ja laki polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta (HE 23/2014 vp). Valtion edun valvonta Liikenteen turvallisuusviraston tehtävänä olevassa verotuksessa siirretään Verohallinnon Veronsaajien oikeudenvalvontayksiköltä Liikenteen turvallisuusviraston veroasiamiehelle. Lait tulevat voimaan 1.6.2014. (VM hallitusneuvos Merja Sandell 0295 530 191)

Laki eläinten lääkitsemisestä, laki lääkelain eräiden säännösten kumoamisesta ja laki rikoslain 44 luvun 5 §:n 2 momentin muuttamisesta (HE 98/2013 vp). Lailla eläinten lääkitsemisestä säädetään lääkkeiden käytöstä eläimille sekä sen valvonnasta. Lisäksi lakiin siirretään lääkelain säännökset eläinlääkärin oikeudesta luovuttaa lääkkeitä eläinlääkintää varten ja rikoslakiin tehdään tämän muutoksen johdosta tarvittava tarkennus lääkerikoksia koskevaan säännökseen. Lääkkeiden luovutusta koskevia säännöksiä muutetaan siten, että eläinlääkärillä on laajempi oikeus luovuttaa lääkkeitä eläinlääkintähuoltolaissa määriteltyihin eläinten terveydenhuolto-ohjelmiin liittyneille eläinten omistajille tai haltijoille. Lisäksi yhtenäistetään terminologiaa muun lainsäädännön kanssa sekä tehdään muuttuneen Euroopan unionin lainsäädännön johdosta tarvittavat muutokset. Lait tulevat voimaan 1.12.2014. (MMM elintarviketurvallisuusjohtaja Veli-Mikko Niemi 0295 162 479)

Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta (HE 200/2013 vp). Tuotannollisista tai taloudellisista syistä tehtyjen irtisanomisten ja lomautusten vaikutusta työkokeilun järjestämiseen ja palkkatuen myöntämiseen täsmennetään. Säännöksissä otetaan paremmin huomioon työnantajan työsopimuslain mukainen velvollisuus tarjota työtä irtisanomilleen, lomauttamilleen tai palveluksessaan oleville osa-aikatyöntekijöille. Palkkatukea voidaan maksaa, vaikka palkkauskustannukset jäävät alle sen, mitä kuukaudessa maksetaan palkkatuen perustukena. Tämä mahdollistaa palkkatuen maksamisen myös sellaiseen työsuhteeseen, jossa työsuhteen tuntimäärät ovat alhaiset, jos palkkatuen myöntäminen on tarkoituksenmukaista henkilön työllistymisen edistämiseksi. Työnhakijan ei edellytetä uusivan työnhakuaan pitääkseen sen voimassa. Työnhaun uusimisen sijaan työnhaun voimassaolo edellyttää, että henkilö asioi työ- ja elinkeinoviranomaisen kanssa viranomaisen asettamassa määräajassa ja edellyttämällä tavalla. Lakiin lisätään säännös, jonka mukaan laissa tarkoitettuna asiantuntija-arviointina voidaan hankkia kotoutumisen edistämisestä annetun lain mukaisia maahanmuuttajan alkukartoituksia. Maahanmuuttajalle, joka osallistuu asiantuntija-arviointina ulkopuoliselta palveluntuottajalta hankittavaan alkukartoitukseen, voidaan korvata osallistumisesta aiheutuvat matka- ja yöpymiskustannukset. Laki tulee voimaan 1.6.2014. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää, miten työkokeilua koskevien säännösten muuttaminen vaikuttaa työkokeilun järjestämiseen kuntatasolla ja erityisesti työpajoissa, sekä antaa asiassa selvityksen työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle vuoden kuluttua lain voimaantulosta. (TEM vanhempi hallitussihteeri Tiina Korhonen 0295 049 048)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 16.5.2014 seuraavat kansainväliset asiat:

Suomen osallistuminen Syyrian kemiallisen aseen hävittämiseen osallistuvan yhdysvaltalaisalus Cape Rayn suojaamiseen Välimerellä kansainvälisillä vesillä enintään 20 sotilaan vahvuisella alustarkastusosastolla enintään 6 kuukauden määräajaksi. Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta linjasi 11.4.2014, että Suomi osallistuu Syyrian kemiallisen aseen neutralisointia toteuttavan Cape Ray-aluksen suojaustehtävään Välimerellä. Valtioneuvosto antoi 23.4.2014 selvityksen eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle. Ulkoasiainvaliokunta käsitteli asiaa ja antoi 7.5.2014 lausuman, jonka mukaan ulkoasiainvaliokunta puoltaa Suomen osallistumista alustarkastusosastolla Syyrian kemiallisen aseen hävittämiseen osallistuvan yhdysvaltalaisalus Cape Rayn suojaamiseen. (UM ulkoasiainneuvos Mikko Kinnunen 0295 351 820)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 16.5.2014 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti myönsi 61 arvonimeä. (VNK valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen 0295 160 280)

Tasavallan presidentti ratkaisi 20 armonanomusasiaa. (OM neuvotteleva virkamies Eva Tams 0295 150 556)

Tasavallan presidentti antoi 9 hengenpelastusmitalia ja hylkäsi 64 ehdotusta. Hengenpelastusmitali annetaan tunnustukseksi erittäin rohkeasta tai neuvokkaasta taikka oman hengenvaaran uhalla suoritetusta teosta, jolla toisen ihmisen henki on pelastettu uhkaavasta vaarasta. (SM pelastusylitarkastaja Veli-Pekka Hautamäki 0295 488 419)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 16.5.2014 seuraavat nimitysasiat:

Santiago de Chilen suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Ilkka Heiskasen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.12.2014. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Ulkoasiainneuvos Mika-Markus Leinonen Santiago de Chilessä olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.1.2015 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Abujan suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Riitta Korpivaaran edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2014. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Ulkoasiainneuvos Pirjo Suomela-Chowdhury Abujassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2014 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Oikeuskanslerinviraston esittelijäneuvos osastopäällikkönä Risto Ensio Hiekkataipaleelle annetun määräyksen toimia apulaisoikeuskanslerin sijaisena 1.6.2014 lukien peruuttaminen ja oikeuskanslerinviraston kansliapäällikkö Kimmo Sakari Hakosen määrääminen apulaisoikeuskanslerin sijaiseksi 1.6.2014 lukien alkavaksi viiden vuoden määräajaksi kuitenkin enintään siihen asti, jonka hän on oikeuskanslerinviraston kansliapäällikön virassa. (OM hallitussihteeri Ulla Westermarck 0295 150 460)

Prikaatikenraali Ilkka Laitisen nimittäminen ja määrääminen Rajavartiolaitoksen apulaispäällikön virkaan 1.1.2015 lukien. (SM hallitusneuvos Ari-Pekka Koivisto 0295 421 601)

Prikaatikenraali Pasi Kostamovaaran määrääminen Rajavartiolaitoksen esikunnan raja- ja meriosaston osastopäällikön tehtävään 1.1.2015 lukien sekä kommodori Markku Hassisen nimittäminen Rajavartiolaitoksen amiraalin virkaan ja määrääminen Rajavartiolaitoksen esikunnan henkilöstöosaston osastopäällikön tehtävään 1.1.2015 lukien 31.12.2019 päättyväksi määräajaksi. (SM hallitusneuvos Ari-Pekka Koivisto 0295 421 601)

Majuri Sami Jaakkolan puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan 1.8.2014 lukien kolmen vuoden määräajaksi. (PLM erityisasiantuntija Sanna Poutiainen 0295 140 418)

Everstiluutnantti Tatu Mikkola puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan 1.7.2014 lukien kolmen vuoden määräajaksi. (PLM erityisasiantuntija Sanna Poutiainen 0295 140 418)