Tasavallan presidentin esittely 17.10.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 453/2014
17.10.2014

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 17.10.2014 seuraavat lait:

Laki tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta (HE 70/2014 vp). Laissa säädetään muun muassa toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista, tuomiosta annetun todistuksen tiedoksiannosta sekä täytäntöönpanossa ja kieltäytymistä koskevassa oikeudenkäynnissä sovellettavasta menettelystä ja muutoksenhausta. Laki tulee voimaan 10.1.2015. (OM lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen 0295 150 276)

Laki esitutkintalain muuttamisesta, laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 2 luvun 3 §:n muuttamisesta, laki tutkintavankeuslain 1 luvun 1 §:n ja 2 luvun 3 §:n muuttamisesta, laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 7 §:n muuttamisesta, laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 5 §:n muuttamisesta, laki rikesakkomenettelystä annetun lain 7 §:n muuttamisesta, laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain muuttamisesta ja laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta (HE 71/2014 vp). Esitutkintalakiin lisätään tiedonsaantioikeutta rikosoikeudellisissa menettelyissä koskevan direktiivin edellyttämät säännökset, jotka koskevat esitutkintaviranomaisen velvollisuutta ilmoittaa epäillylle hänen oikeuksistaan. Esitutkinta-asiakirjojen asianosaisjulkisuutta koskevaa sääntelyä tarkistetaan direktiivin täytäntöönpanon edellyttämällä tavalla. Esitutkintalakiin lisätään säännökset, joista ilmenevät esitutkinnan asianosaisen tiedonsaantioikeuden laajuus ja rajoittamisen edellytykset oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaamisen edellyttämällä tavalla. Lait tulevat voimaan 1.12.2014. Laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 7 §:n muuttamisesta tulee voimaan samana päivänä kuin sakon ja rikesakon määräämisestä annettu laki (754/2010). (OM lainsäädäntöneuvos Kirsi M. Pulkkinen 0295 150 438)

Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 95/2014 vp). Lakia muutetaan siten, että lähdeveron palautukselle maksetaan palautuskorkoa. Palautuskorkoon sovelletaan verotusmenettelystä annetun lain säännöksiä palautettavasta yhteisökorosta sekä ennakonpalautukselle maksettavasta palautuskorosta. Lakia muutetaan selvyyden vuoksi myös siten, että ennakonpidätystä koskevia ennakkoperintälain säännöksiä sovelletaan myös lähdeveron laiminlyönnistä johtuviin korkoseuraamuksiin. Lisäksi lakiin lisätään säännös, jonka mukaan säännöksiä peritystä lähdeverosta sovelletaan myös ennakonpidätyksenä ilmoitettuun ja tilitettyyn suoritukseen, joka olisi tullut ilmoittaa ja tilittää lähdeverona. Laki tulee voimaan 1.1.2015. Lähdeveron palautukselle maksettavaa korkoa koskevaa säännöstä sovelletaan jo vuodelta 2014 palautettaviin lähdeveron palautuksiin. (VM hallitusneuvos Antero Toivainen 0295 530 098)

Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain muuttamisesta, laki rahoitusvakuuslain muuttamisesta ja laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain 2 ja 10 §:n muuttamisesta (HE 114/2014 vp). Lakien muutokset liittyvät pääasiassa keskusvastapuolimäärityksessä edellytettyjen vakuuksien antajien ja saajien oikeusasemien ennakoitavuuden täsmentämiseen Euroopan parlamentin ja neuvoston OTC-johdannaisia, keskusvastapuolia ja kauppatietorekistereitä koskevassa asetuksessa tarkoitetun johdannaisten keskusvastapuolimäärityksen yhteydessä. Lait tulevat voimaan 1.11.2014. (VM vanhempi hallitussihteeri Miki Kuusinen 0295 530 339)

Laki pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ja laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta (HE 106/2014 vp). Pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmään lisätään työntekijäliittymä, jonka avulla työnantaja ja hänen suostumuksellaan palvelujärjestelmää käyttävä työntekijä tai työ- tai käyttökorvauksen saaja voivat antaa toisilleen laissa määriteltyjä palvelussuhteeseen liittyviä tietoja. Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettua lakia muutetaan siten, että Verohallinto voi salassapitosäännösten estämättä siirtää palvelujärjestelmään palkan sekä työ- ja käyttökorvausten ennakonpidätysten muutosta koskevat tiedot eli muutosverokorttitiedot. Lait tulevat voimaan 1.12.2014. Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muutosta sovelletaan ensimmäisen kerran verovuotta 2015 koskevien muutosverokorttien tietoihin. (VM ylitarkastaja Henna Ritari 0295 530 591)

Laki EU-ympäristömerkistä (HE 94/2014 vp). Laissa ympäristömerkin soveltamisala sekä keskeiset periaatteet ja velvollisuudet säilyvät pääosin ennallaan, mutta ympäristömerkin hakemus- ja vuosimaksujen maksuperusteita muutetaan. Laissa määritellään merkin käyttöoikeutta hakeville yrityksille hakemusmaksu yrityksen koon ja liikevaihdon mukaan. Vuosimaksun perustuu EU-ympäristömerkin saaneen tuotteen myynnin liikevaihtoon unionissa. Laki tulee voimaan 1.11.2014. (YM neuvotteleva virkamies Taina Nikula 050 305 6945)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 17.10.2014 seuraavat kansainväliset asiat:

Suurlähettiläs, Suomen pysyvä edustaja Euroopan unionissa, Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuven tai hänen estyneenä ollessaan lähetystöneuvos Teemu Sepposen valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus Kroatian tasavallan osallistumisesta Euroopan talousalueeseen ja siihen liittyvän päätösasiakirjan. (UM osastopäällikkö Jukka Salovaara 0295 350 636)

Pääministeri Alexander Stubbin, ministeri Erkki Tuomiojan, ministeri Lenita Toivakan, ministeri Pia Viitasen ja ministeri Sanni Grahn-Laasosen määrääminen hallituksen edustajiksi Pohjoismaiden neuvoston 66. istuntoon. (UM osastopäällikkö Jukka Salovaara 0295 350 636)

Suurlähettiläs Päivi Hiltunen-Toivion tai hänen estyneenä ollessaan ulkoasiainsihteeri Janne Heiskasen valtuuttaminen allekirjoittamaan yhteistyöstä energia- ja ympäristökumppanuushankkeessa Suomen tasavallan hallituksen ja Indonesian tasavallan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehty sopimus ja sanotun sopimuksen hyväksyminen. Sopimuksessa sovitaan energia- ja ympäristökumppanuusohjelman jatkosta joulukuun loppuun 2014 sekä tarkennetusta budjetista. Sopimus ei sisällä lainsäädännön alaan kuuluvia tai muita määräyksiä, jotka edellyttävät eduskunnan suostumusta. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa Jakartassa. Sopimus tulee sen III artiklan mukaan voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun se on allekirjoitettu. Sopimus on tarkoitus saattaa voimaan valtioneuvoston asetuksella. (UM lähetystöneuvos Petri Kruuti 0295 350 114)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 17.10.2014 seuraavat asiat:

Eduskunnan kirjelmän Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2013 antaman kertomuksen johdosta ja siihen liittyvän ulkoasiainvaliokunnan mietinnön merkitseminen pöytäkirjaan. (UM lähetystöneuvos Nina Nordström 0295 350 104)

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavien kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan neuvoston viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta tehdyn yleissopimuksen hyväksymiseksi sekä laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 116/2014 vp), hallituksen esitys eduskunnalle naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, rikoslain 1 luvun 11 §:n muuttamisesta ja ulkomaalaislain 54 §:n muuttamisesta (HE 155/2014 vp), hallituksen esitys eduskunnalle yhteistyöstä onnettomuuksien ehkäisemisen, niihin varautumisen ja pelastustoiminnan alalla Viron kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 156/2014 vp) sekä luonnos valtioneuvoston asetukseksi vuoden 1992 Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen VII liitteen muutosten voimaansaattamisesta. (OM neuvotteleva virkamies Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

Tasavallan presidentti ratkaisi 22 armonanomusasiaa. (OM neuvotteleva virkamies Eva Tams 0295 150 556)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 17.10.2014 seuraavat nimitysasiat:

Lusakan suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Timo Olkkosen sivuakkreditointi Malawiin ja Zimbabween. (UM lähetystöneuvos Kirsi Vanamo-Santacruz 0295 351 734)

Markkinaoikeustuomari Ari Matti Anton Wirén työtuomioistuinneuvoksen virkaan 1.11.2014 lukien, käräjätuomari Juha Matti Sivula Pirkanmaan käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.11.2014 lukien, asianajaja Jyrki Sakari Edvard Mantere Pirkanmaan käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.1.2015 lukien ja käräjätuomari Petri Juhani Mylläri Pirkanmaan käräjäoikeuden kolmanneksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.11.2014 lukien. Markkinaoikeustuomari Reima Tapio Jussila markkinaoikeuden markkinaoikeustuomarin virkaan 1.11.2014 lukien, hallinto-oikeustuomari Heikki Matti Huhta Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.11.2014 lukien ja hallinto-oikeustuomari Pertti Antero Piippo Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.11.2014 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Käräjätuomari Ritva Anneli Naskali Keski-Suomen käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.12.2014 lukien ja käräjätuomari Eeva Annikki Talves-Lehtinen Keski-Suomen käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.12.2014 lukien. Käräjätuomari Vilja Ritva Maria Kutvonen Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.11.2014 lukien, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Tarja Maaret Kalliomäki Keski-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.12.2014 lukien, kihlakunnansyyttäjä Anna Mari Sulkonen Pirkanmaan käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.11.2014 lukien, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Tiina-Liisa Autio Pirkanmaan käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.1.2015 lukien ja määräaikainen kansliapäällikkö Taru Maria Alanaatu Pirkanmaan käräjäoikeuden kolmanneksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.1.2015 lukien. Määräaikainen käräjätuomari, viskaali Terhi Virpi Birgitta Pääkkönen Pohjois-Savon käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.11.2014 lukien, käräjätuomari Jusse Petteri Määttä Pohjois-Savon käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.12.2014 lukien ja määräaikainen käräjätuomari, viskaali Tiina Maria Kiviranta Pohjois-Savon käräjäoikeuden kolmanneksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.11.2014 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Prikaatikenraali Mauri Tapani Koskelan määrääminen erityistehtävään Maavoimien esikuntaan 19.11.2014 lukien. (PLM hallitusneuvos Jari Kajavirta 0295 140 430)

Everstiluutnantti Kari Juhani Nisulalle suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajaksi Libanonissa (Commander Finnish-Irish Battalion, UNIFIL) annetun määräyksen peruuttaminen 25.11.2014 lukien ja everstiluutnantti Pertti Juhani Kelloniemen määrääminen tähän tehtävään 25.11.2014 lukien. (PLM hallitusneuvos Jari Kajavirta 0295 140 430)

Komentajakapteeni Anssi Henrik Hatakan määrääminen puolustusasiamieheksi Jordaniaan 18.10.2014 lukien asemapaikkana Ankara. (PLM hallitusneuvos Jari Kajavirta 0295 140 430)