Tasavallan presidentin esittely 17.6.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 265/2016
17.6.2016

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 17.6.2016 seuraavat lait:

Laki valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä (HE 26/2016 vp). Lailla valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä toteutetaan valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus siten, että Suomessa on kuusi virastoina toimivaa oikeusapu- ja edunvalvontapiiriä. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirissä sijaitsee tietty määrä oikeusaputoimistoja ja edunvalvontatoimistoja. Oikeusaputoiminta ja edunvalvontapalvelut muodostetaan rinnakkaisiksi toiminnoiksi. Laki tulee voimaan 1.10.2016. (OM hallitussihteeri Kirta Heine 0295 150 214)

Laki tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ja laki eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista annetun lain muuttamisesta (HE 67/2016 vp). Laki sisältää radiolaitedirektiivin ja verkkoneutraliteettiasetuksen täytäntöönpanon, PRS-sääntelyä koskevat säännökset sekä radioviestinnän luottamuksellisuutta koskevia säännöksiä. Lisäksi tehdään muutamia muita pienempiä tietoyhteiskuntakaaren voimaantulon jälkeen havaittuja tarkennuksia Viestintäviraston monitori-palveluun, estoluokkasääntelyyn sekä radio- ja tv-toimintaan. Lisäksi muutetaan työ- ja elinkeinoministeriön ilmoitettuja laitoksia koskevaa lakia, jotta kyseisen lain soveltamisalaan lisättäisiin myös tietoyhteiskuntakaari. Lait tulevat voimaan 20.6.2016. (LVM neuvotteleva virkamies Sini Wirén 0295 342 532)

Laki työntekijöiden lähettämisestä, laki työsopimuslain 11 luvun muuttamisesta, laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta, laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 4 a ja 5 §:n muuttamisesta, laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta, laki työturvallisuuslain 52 b §:n muuttamisesta ja laki ulkomaalaislain 86 b §:n muuttamisesta (HE 39/2016 vp). Laki työntekijöiden lähettämisestä sisältää säännökset Suomeen lähetettyjen työntekijöiden vähimmäistyöehdoista, lähettävän yrityksen velvollisuuksista, tilaajan velvollisuuksista, työsuojeluviranomaisten yhteistyöstä ja toimivaltuuksista sekä taloudellisten hallinnollisten seuraamusten ja sakkojen valtioiden rajat ylittävästä täytäntöönpanosta. Lailla pannaan täytäntöön palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevan direktiivin täytäntöönpanodirektiivi. Muihin lakeihin tehdään tarvittavat muutokset. Lait tulevat voimaan 18.6.2016. (TEM hallitusneuvos Jan Hjelt 0295 048 940)

Laki eräiden valtion tukea koskevien Euroopan unionin säännösten soveltamisesta annetun lain muuttamisesta, laki valmisteverotuslain muuttamisesta, laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta ja laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 56/2016 vp). Valtiontukea myöntävän tahon on Euroopan unionin valtiontukisäännösten mukaisesti ilmoitettava julkaistaviksi yksilöidyt vakiomuotoiset tiedot yli 500 000 euron yksittäisen tuen myöntämisestä. Maatalouden alkutuotannossa vastaava velvoite koskee yli 60 000 euron tukea ja kalastus- ja vesiviljelyn alalla yli 30 000 euron tukea. Tiedot ilmoitetaan Euroopan komission jäsenvaltioita varten ylläpitämään tietojärjestelmään, josta ne julkaistaan Suomea koskevalla verkkosivustolla. Valmisteverotuslakiin lisätään säännökset tukea saavan yrityksen velvollisuudesta ilmoittaa tukiviranomaiselle tietyt yritystä koskevat tiedot valtiontukisääntelyssä edellytetyn valtion julkaisuvelvoitteen toteuttamiseksi. Ilmoitusvelvollisuus koskee käytännössä kaikkia energiaverotukia saavia yrityksiä. Kun yritykselle maksetaan tukea veronpalautuksena, yritys ilmoittaa vaadittavat tiedot veronpalautushakemuksessa. Muiden kuin veronpalautuksena maksettavien tukien osalta, yrityksen on rekisteröidyttävä tuensaajaksi ja ilmoitettava tiedot tukiviranomaiselle. Valtiota koskevan julkaisuvelvoitteen toteuttamiseksi myös sähköverkonhaltijaa ja sähköntuottajaa koskee eräiltä osin tietojenantovelvollisuus sähköveroluokan II mukaisista sähkön luovutuksista. Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettuun lakiin tehdään lisäksi valtiontuen julkaisuvelvoitteen johdosta tarvittavat muutokset koskien elokuvatuottajien tuotantotuen verovapautta ja eräiden maataloudessa käytettyjen energiatuotteiden valmisteveron palautuksia. Lait tulevat voimaan 1.7.2016. (TEM hallitusneuvos Elise Pekkala 0295 063 731)

Liikennevakuutuslaki, laki Liikennevakuutuskeskuksesta, laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 10 §:n muuttamisesta, laki vakuutusyhtiölain 2 luvun 3 §:n ja 3 luvun 8 §:n muuttamisesta, laki liikennevahinkolautakunnasta annetun lain muuttamisesta, laki raideliikennevastuulain 16 §:n muuttamisesta, laki ajoneuvolain 52 §:n muuttamisesta, laki vakuutussopimuslain muuttamisesta, laki tuotevastuulain 13 a §:n muuttamisesta, laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 13 a ja 13 b §:n kumoamisesta ja laki liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 13 ja 15 §:n muuttamisesta (HE 123/2015 vp). Liikennevakuutuslain rakenne uudistetaan kokonaisuudessaan. Liikennevakuutuksen perusperiaatteisiin ei tehdä muutoksia. Lailla Liikennevakuutuskeskuksesta säädetään velvollisuudesta kuulua keskukseen sekä keskuksen toiminnan rahoittamisesta ja hallinnosta. Lait tulevat voimaan 1.1.2017. Liikennevakuutuslain 4 luku tulee kuitenkin voimaan 1.8.2016. (STM johtaja Hannu Ijäs 0295 163 248)

Laki liikenneturvallisuusmaksusta (HE 125/2015 vp). Liikenneturvallisuusmaksun maksuvelvollisia ovat Suomessa liikennevakuutusta harjoittavat vakuutusyhtiöt. Maksun määrä on 1 prosentti maksuvelvollisen vakuutusyhtiön liikennevakuutuksen maksutulosta. Liikenneturvallisuusmaksun kannosta huolehtii Liikenteen turvallisuusvirasto. Liikenneturvallisuusmaksua tuloutetaan talousarvioon ja tieliikenteen turvallisuuden edistämiseksi otetaan tarvittava määräraha talousarvion yhteydessä. Laki tulee voimaan 1.1.2017. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää, että uudella liikenneturvallisuusmaksujärjestelmällä ja avustusten jakamisella mahdollisesti nykyistä laajemmalle hakijaryhmälle ei vaaranneta nykyisen vakiintuneen, arvostetun ja hyvin toimivan liikenneturvallisuustyön toimintaa ja jatkuvuutta. 2) Eduskunta edellyttää, että liikenneturvallisuusmaksuun liittyvien hakemusten käsittelyn ja avustusten myöntämisen järjestämisessä tulee huolehtia siitä, että mahdolliset esteellisyyskysymykset otetaan asianmukaisesti huomioon ja toiminta järjestetään kaikilta osin siten, ettei liikenteen turvallisuustyön riippumattomuudesta synny jatkossakaan mitään epäilyksiä. (STM hallitussihteeri Milla Mustamäki 0295 163 457)

Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta ja laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 62/2016 vp). Maankäyttö- ja rakennuslakiin lisätään merialuesuunnittelua koskevat säännökset, jotka tulevat samalla sovellettaviksi Suomen talousvyöhykkeellä. Laeilla pannaan täytäntöön merten aluesuunnittelun puitteista annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi. Merialuesuunnittelu on uusi suunnittelumuoto. Merialuesuunnitelmien laatimisesta vastaavat ne maakuntien liitot, joiden alueeseen kuuluu aluevesiä. Lait tulevat voimaan 1.10.2016. (YM hallitussihteeri Maija Neva 0295 250 193)

Tasavallan presidentti hyväksyi alusten painolastivesien ja sedimenttien valvonnasta ja käsittelystä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen ja päätti selityksen antamisesta sekä vahvisti lain alusten painolastivesien ja sedimenttien valvonnasta ja käsittelystä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, lain merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta ja lain aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta (HE 122/2015 vp). Kansainvälisen merenkulkujärjestö (IMO) hyväksyi vuonna 2004 kansainvälisessä liikenteessä purjehtivien alusten painolastivesien käsittelyä ja valvontaa koskevan yleissopimuksen. Sen tarkoituksena on ehkäistä haitallisten vieraslajien leviäminen merialueilta toisille, mistä voi aiheutua merkittävää vahinkoa meriympäristölle, ihmisten terveydelle, omaisuudelle ja luonnonvaroille. Yleissopimus sisältää määräyksiä painolastivesien käsittelystä aluksilla, sallituista käsittelymenetelmistä, poikkeuksista ja vapautuksista painolasivesien päästökiellosta, velvollisuudesta hankkia painolastivesitodistuskirja sekä sääntöjen noudattamisen valvonnasta. Merenkulun ympäristönsuojelulakiin ja alusturvallisuuslakiin tehdään yleissopimuksen edellyttämät muutokset. Alusten painolastivesien ja sedimenttien valvonnasta ja käsittelystä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisen yhteydessä annettu selitys: ”Alusten painolastivesien ja sedimenttien valvontaa ja käsittelyä koskeva kansainvälinen yleissopimus, 2004, hyväksyttiin Lontoossa, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneessä kuningaskunnassa 13. helmikuuta 2004. Suomen tasavallan hallitus on harkinnut ja hyväksynyt edellä mainitun yleissopimuksen ja näin virallisesti antaa hyväksyntänsä ja ilmoittaa seuraavan julkilausuman: Huolimatta painolastivesiyleissopimuksen soveltamisaikataulusta, joka ilmoitetaan yleissopimuksen B-3 säännössä, Suomen tasavalta ilmoittaa soveltavansa yleissopimuksen sääntöjen standardeja D-1 ja D-2, kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMO:ssa 4. joulukuuta 2013 hyväksytyn päätöslauselman A.1088(28) mukaisesti ja ymmärtäen että päätöslauselman A.1088(28) aikomukset koskevat myös aluksia, jotka operoivat vesillä, joissa painolastiveden vaihto yleissopimuksen sääntöjen B-4.1 ja D-1 mukaan ei ole mahdollista.” Lakien voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (LVM hallitusneuvos Lolan Eriksson 0295 342 493)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 17.6.2016 seuraavat kansainväliset asiat:

Suurlähettiläs Aapo Pölhön tai hänen estyneenä ollessaan hänen sijaisensa Seija Kinnin valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Intian tasavallan hallituksen välinen sopimus diplomaattisen tai konsuliedustuston jäsenten perheenjäsenten ansiotyöstä. Perhe- ja puolisosopimuksilla sallitaan diplomaattisen edustuston ja konsuliedustuston henkilöstön perheenjäsenen työskentely vastaanottajavaltiossa ilman, että henkilö menettää diplomaattistatuksensa ja vapautuksen vastaanottajavaltion lainkäyttövallasta diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen (SopS 4/1970) asettamissa rajoissa. Perhe- ja puolisosopimusten tekeminen on tehokas tapa edistää puolisoiden työllistymismahdollisuuksia asemamaassa ja tukea heidän työuraansa. Perhe- ja puolisosopimuksilla ei vaikuteta esim. yleisiin ammattiin mahdollisesti liittyviin pätevyysvaatimuksiin. Ulkoasiainministeriö on vuoden 2013 jälkeen neuvotellut lukuisia uusia perhe- ja puolisosopimuksia. Sopimus sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä, joten sen hyväksyminen tulee edellyttämään eduskunnan suostumusta. (UM lainsäädäntöneuvos Maria Guseff 0295 351 158)

Valtuuskunnan asettaminen Varsovassa järjestettävään Naton huippukokoukseen 8.-9.7.2016. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Valtuuskunnan varapuheenjohtajina toimivat ulkoasiainministeri Timo Soini ja puolustusministeri Jussi Niinistö sekä jäseninä puolustusvoimain komentaja Jarmo Lindberg, suurlähettiläs Piritta Asunmaa Suomen erityisedustustosta Natossa, kabinettipäällikkö Raili Lahnalampi ulkoasiainministeriöstä, alivaltiosihteeri Anne Sipiläinen ulkoasiainministeriöstä, neuvonantaja Mikko Hautala tasavallan presidentin kansliasta, suurlähettiläs Hanna Lehtinen Suomen suurlähetystöstä Varsovassa, osastopäällikkö Jukka Salovaara ulkoasiainministeriöstä, osastopäällikkö Janne Kuusela puolustusministeriöstä, lehdistöpäällikkö Katri Makkonen tasavallan presidentin kansliasta, tasavallan Presidentin 3. adjutantti Pasi Seppälä, yksikön päällikkö Mikko Kinnunen ulkoasiainministeriöstä ja yksikön johtaja Otto Saxén puolustusministeriöstä. Lisäksi ulkoasiainministeriö oikeutetaan määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. (UM lähetystöneuvos Minna Laajava 0295 351 194)

Valtiosihteeri Peter Stenlundin tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Roy Erikssonin valtuuttaminen allekirjoittamaan Kuuban tasavallan velan uudelleenjärjestämisestä Suomen tasavallan hallituksen ja Kuuban tasavallan hallituksen välillä tehty sopimus. (UM lähetystöneuvos Liisa Maunula 0295 351 760)

Suomen osallistumisen jatkaminen EU:n sotilaallisessa kriisinhallintaoperaatiossa ”EUNAVFOR MED operaatio Sophia” Välimerellä. Suomi jatkaa 8.8.2016 alkaen osallistumistaan EU:n sotilaallisessa kriisinhallintaoperaatiossa ”EUNAVFOR MED operaatio Sophia” Välimerellä enintään kymmenellä esikuntaupseerilla vuoden 2017 loppuun saakka. (UM lähetystöneuvos Leena Pylvänäinen 0295 351 323)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 17.6.2016 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti myönsi 66 arvonimeä. (VNK valtiosihteeri Paula Lehtomäki 0295 160 001)

Tasavallan presidentti ratkaisi 6 armonanomusasiaa. (OM neuvotteleva virkamies Eva Tams 0295 150 458)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 17.6.2016 seuraavat nimitysasiat:

Kihlakunnansyyttäjä Kalle Tapio Kulmala Satakunnan käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.8.2016 lukien ja määräaikainen hovioikeudenneuvos, viskaali Samuli Juhani Nyblom Satakunnan käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.9.2016 lukien. Käräjätuomari Topi Harri Juhani Kilpeläinen Keski-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.7.2016 lukien, määräaikainen käräjätuomari, kihlakunnansyyttäjä Timo Juhani Kokkomäki Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.7.2016 lukien, käräjätuomari Yrjö Jaakonpoika Vannela Helsingin käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.9.2016 lukien ja käräjätuomari Tero Ilari Mikkola Helsingin käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.9.2016 lukien. Määräaikainen käräjätuomari Riku Henrikki Tuikkala Kainuun käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.8.2016 lukien. (OM apulaisosastopäällikkö Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Hovioikeudenneuvos Kaarlo Tapio Mikkola Turun hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.7.2016 lukien ja esittelijäneuvos Laura Katariina Sorvari Turun hovioikeuden toiseksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.9.2016 lukien. Ympäristöneuvos Lasse Kullervo Känsälä Vaasan hallinto-oikeuden tekniikan tai luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.8.2016 lukien. Hovioikeudenneuvos Elina Annikki Setälä Helsingin hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.7.2016 lukien, hovioikeudenneuvos Juha Pekka Saarenvirta Helsingin hovioikeuden toiseksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.7.2016 lukien, määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Pia Irmeli Sandvik Helsingin hovioikeuden kolmanneksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.7.2016 lukien ja määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Tarja Kaarina Ryhänen-Dahlman Helsingin hovioikeuden neljänneksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.7.2016 lukien. Määräaikainen vakuutusoikeustuomari, asessori Pekka Antti Kalevi Patrakka vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin virkaan 1.7.2016 lukien ja hallinto-oikeustuomari Tero Tapio Leskinen Helsingin hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.7.2016 lukien ja hallinto-oikeustuomari Marja-Liisa Viima Helsingin hallinto-oikeuden toiseksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.7.2016 lukien.(OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 0295 150 458)

Prikaatikenraali Mauri Koskelan määrääminen apulaiskomentajaksi (Deputy Force Commander) UNDOF-operaatiossa (UNDOF/HQ) 18.6.2016 lukien. (PLM neuvotteleva virkamies Aila Helenius 0295 140 432)

Everstiluutnantti Heikki Olavi Brucen määrääminen puolustusasiamieheksi Puolaan 1.8.2016 lukien asemapaikkana Varsova ja komentaja Jussi Voutilaisen määrääminen puolustusasiamieheksi Georgiaan 1.8.2016 lukien asemapaikkana Tallinna. (PLM neuvotteleva virkamies Aila Helenius 0295 140 432)