Tasavallan presidentin esittely 18.9.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 490/2015
18.9.2015

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 18.9.2015 seuraavat lait:

Tilintarkastuslaki, laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta, laki kauppakamarilain muuttamisesta, laki Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta, laki osakeyhtiölain muuttamisesta, laki osuuskuntalain muuttamisesta, laki panttilainauslaitoksista annetun lain 13 ja 13 a §:n muuttamisesta, laki asumisoikeusyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta, laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain muuttamisesta, laki Svenska Finlands folkting -nimisestä järjestöstä annetun lain 10 §:n muuttamisesta, laki eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä annetun lain 13 §:n muuttamisesta, laki eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä annetun lain 6 §:n muuttamisesta, laki eduskuntaryhmistä annetun lain 12 §:n muuttamisesta, laki arpajaislain 13 ja 37 §:n muuttamisesta, laki eläkesäätiölain muuttamisesta, laki henkilöstörahastolain 5 ja 11 §:n muuttamisesta, laki kunnallisen eläkelain 137 ja 165 §:n muuttamisesta, laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun 29 §:n muuttamisesta, laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 27 ja 39 §:n muuttamisesta, laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 5 ja 18 §:n muuttamisesta, laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain 12 §:n muuttamisesta, laki kauppaedustajista ja myyntimiehistä annetun lain 20 §:n muuttamisesta, laki Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 12 ja 13 §:n muuttamisesta, laki Liikenneturvasta annetun lain 12 §:n muuttamisesta, laki maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain 53 §:n muuttamisesta, laki maatalouden rakennetuista annetun lain 45 §:n muuttamisesta, laki maatalouden interventiorahastosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta, laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain 2 b §:n muuttamisesta, laki Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta, laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 58 §:n muuttamisesta, laki perintätoiminnan luvanvaraisuudesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta, laki raha-automaattiavustuksista annetun lain 18 ja 22 §:n muuttamisesta, laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain 15 §:n muuttamisesta, laki saamelaiskäräjistä annetun lain 18 c §:n muuttamisesta, laki Suomen Pankista annetun lain 18 §:n muuttamisesta, laki taloudellista toimintaa harjoittavan yhdistyksen muuttamisesta osuuskunnaksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta, laki Tieteellisten seurain valtuuskunnasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta, laki totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen annetun lain 14 §:n muuttamisesta, laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 16 §:n muuttamisesta, laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta, laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 39 a §:n muuttamisesta, laki valmismatkaliikkeistä annetun lain 19 §:n muuttamisesta, laki valtion asuntorahastosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta, laki valtion eläkerahastosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta, laki valtion liikelaitoksista annetun lain 14 ja 15 §:n muuttamisesta, laki valtiontakuurahastosta annetun lain 10 §:n muuttamisesta, laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta, laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain 21 §:n muuttamisesta, laki ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta, laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain 44 §:n muuttamisesta, laki maatalousyrittäjän eläkelain 128 ja 129 §:n muuttamisesta, laki merimieseläkelain muuttamisesta, laki arvopaperimarkkinalain 7 luvun 8 §:n muuttamisesta, laki puoluelain 9 c §:n muuttamisesta, laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta, laki sijoitusrahastolain muuttamisesta, laki säästöpankkilain 64 ja 84 §:n muuttamisesta, laki työttömyyskassalain 16 §:n muuttamisesta, laki vakuutuskassalain muuttamisesta, laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta, laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta, laki valtionavustuslain 16 §:n muuttamisesta, laki yhteismetsälain 30 ja 30 a §:n muuttamisesta, laki yliopistolain 64 ja 67 §:n muuttamisesta, laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain muuttamisesta, laki kirjanpitolain 3 luvun 12 §:n muuttamisesta, laki asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta, laki yhdistyslain muuttamisesta, laki rikoslain 30 luvun 10 a §:n muuttamisesta, laki sijoituspalvelulain 16 luvun 1 §:n muuttamisesta, laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 2 luvun 22 §:n muuttamisesta, laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta, laki Kansallisgalleriasta annetun lain muuttamisesta, laki riistahallintolain 9 §:n muuttamisesta, laki merimiespalvelulain 25 ja 26 §:n muuttamisesta, laki eurooppayhtiölain 15 §:n muuttamisesta, laki postilain 30 §:n muuttamisesta, laki rautatielain 11 §:n muuttamisesta, laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain 20 §:n muuttamisesta, laki eurooppaosuuskuntalain 14 §:n muuttamisesta, laki asumisoikeusasunnoista annetun lain 26 b ja 51 f §:n muuttamisesta, laki kaupparekisterilain 17 a §:n muuttamisesta, laki eräitä yrityksiä koskevasta taloudellisen toiminnan avoimuus- ja tiedonantovelvollisuudesta annetun lain 6 a §:n muuttamisesta, laki huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta, laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 41 §:n muuttamisesta, laki kiinteistörahastolain 4 §:n muuttamisesta, laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 50 §:n muuttamisesta, laki kiinnitysluottopankkitoiminnasta annetun lain 31 §:n muuttamisesta, laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain 25 §:n muuttamisesta, laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain 32 ja 42 §:n muuttamisesta, laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain 59 §:n muuttamisesta, laki valtion varoista korvattavista merimiesten matkakustannuksista annetun lain 6 §:n muuttamisesta, laki tietoyhteiskuntakaaren 75 §:n muuttamisesta ja laki kuntalain 122 §:n muuttamisesta (HE 254/2014 vp). Tilintarkastuslailla ja lailla julkishallinnon ja talouden tilintarkastuksesta toteutetaan tilintarkastajajärjestelmän kokonaisuudistus. Tähän liittyen muutetaan lisäksi 94 muuta lakia. Tilintarkastajajärjestelmä tarkoittaa tilintarkastajien hyväksymis- ja tutkintojärjestelmän uudistamista sekä tilintarkastajien valvontajärjestelmän uudistamista. Lait tulevat voimaan 1.1.2016. (TEM hallitusneuvos Tuomo Knuuti 0295 063 537)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 18.9.2015 seuraavat kansainväliset asiat:

Tasavallan presidentti myönsi Alexander Stubbille eron Suomen ja Venäjän hallitusten välisen taloudellisen yhteistyökomission puheenjohtajan tehtävistä ja määräsi hänen tilalleen ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakan. (UM apulaisosastopäällikkö Vesa Vasara 0295 351 723)

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin tai hänen estyneenä ollessaan ulkoasiainneuvos Kari Kahiluodon valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus Länsipohjolan pohjoismaisen kehittämisrahaston 19. elokuuta 1986 perustamisesta Tanskan hallituksen yhdessä Färsaarten ja Grönlannin maakuntahallitusten sekä Islannin, Norjan, Ruotsin ja Suomen hallitusten välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta. (TEM neuvotteleva virkamies Leif Ehrstén 0295 064 920)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 18.9.2015 seuraavat asiat:

Valtion virka-ansiomerkkitoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 1.10.2015-30.9.2020. Toimikunnan puheenjohtaja on oikeuskansleri Jaakko Jonkka oikeuskanslerinvirastosta varajäsenenään apulaisoikeuskansleri Risto Hiekkataipale oikeuskanslerinvirastosta, varapuheenjohtaja hallintoneuvos Riitta Mutikainen Korkeimmasta hallinto-oikeudesta varajäsenenään kansliapäällikkö Päivi Pietarinen Korkeimmasta hallinto-oikeudesta ja jäsenet ovat henkilöstöpäällikkö Tiina Kukkonen-Suvivuo sisäministeriöstä varajäsenenään hallintojohtaja Ari Rouhe ulkoasiainministeriöstä, lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi valtiovarainministeriöstä varajäsenenään hallintojohtaja Tommi Kämpe Verohallinnosta ja henkilöstöpäällikkö, kenraaliluutnantti Sakari Honkamaa Pääesikunnasta varajäsenenään komentopäällikkö, prikaatikenraali Kim Mattson Pääesikunnasta. (VM hallitusneuvos Kirsi Äijälä 0295 530 172)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 18.9.2015 seuraavat nimitysasiat:

Bukarestin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Päivi Pohjanheimon sivuakkreditointi Moldovaan ja Mexicon suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Roy Erikssonin sivuakkreditointi El Salvadoriin. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomari, valtionsyyttäjä Päivi Hirvelä Korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen virkaan 1.1.2016 lukien. (OM kansliapäällikkö Tiina Astola 0295 150 168)

PhD, diplomi-insinööri, ympäristöpolitiikan professori Janne Hukkinen korkeimman hallinto-oikeuden ympäristöasiantuntijaneuvokseksi 1.10.2015-30.9.2019 sekä maatalous- ja metsätieteiden tohtori, limnologian professori Jukka Horppila, tekniikan tohtori, teknisen vesitalouden professori Harri Koivusalo ja tekniikan tohtori, vesihuoltotekniikan professori Riku Vahala korkeimman hallinto-oikeuden ympäristöasiantuntijaneuvoksiksi 1.1.2016-30.12.2019. (OM kansliapäällikkö Tiina Astola 0295 150 168)

Määräaikainen hallintoneuvos, hallinto-oikeustuomari Liisa Helena Heikkilä Helsingin hallinto-oikeuden ylituomarin virkaan 1.10.2015 lukien, hallinto-oikeustuomari Ritva Irene Isomoisio Turun hallinto-oikeuden ylituomarin virkaan 1.10.2015 lukien, käräjätuomari Markku Tapani Lindqvist Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.11.2015 lukien, hallinto-oikeustuomari Kati Hannele Korsman Itä-Suomen hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.10.2015 lukien sekä hallinto-oikeustuomari Terhi Susanna Helttunen toiseksi täytettävään virkaan 1.11.2015 lukien, käräjätuomari Liisa Tellervo Männikkö Oulun käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2016 lukien, hallinto-oikeussihteeri Reeta-Kaisa Johanna Eriksson Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.10.2015 lukien ja määräaikainen käräjätuomari, notaari Linda Johanna Harjutsalo Etelä-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2016 lukien. (OM apulaisosastopäällikkö Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Käräjätuomari Anneli Elisabet Poukka Varsinais-Suomen käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.10.2015 lukien sekä käräjätuomari Ari Niilo Ilmari Prykäri toiseksi täytettävään virkaan 1.10.2015 lukien, käräjätuomari Päivi Anneli Saukonoja Helsingin käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.10.2015 lukien sekä käräjätuomari Pasi Petri Lilja toiseksi täytettävään virkaan 1.10.2015 lukien ja käräjätuomari Anna-Maija Ruohoniemi kolmanneksi täytettävään virkaan 1.10.2015 lukien, määräaikainen käräjätuomari Mitja Maria Korjakoff Helsingin käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.10.2015 lukien sekä määräaikainen käräjätuomari, viskaali Kaira Gardemeister toiseksi täytettävään virkaan 1.10.2015 lukien ja määräaikainen käräjätuomari, viskaali Jussi Pekka Leskinen kolmanneksi täytettävään virkaan 1.10.2015 lukien. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 0295 150 458)