Tasavallan presidentin esittely 19.12.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 571/2014
19.12.2014

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 19.12.2014 seuraavat lait:

Laki valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta ja laki arkistolain 1 §:n muuttamisesta (HE 187/2014 vp). Valtioneuvostosta annettuun lakiin lisätään säännös valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisistä hallinto- ja palvelutehtävistä. Näistä tehtävistä vastaa valtioneuvoston kanslia. Valtioneuvoston kanslia ohjaa ja sovittaa yhteen yhteisiin hallinto- ja palvelutehtäviin liittyviä toimintatapoja. Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät muodostavat uuden tehtäväkokonaisuuden valtioneuvostoon. Tämän kokonaisuuden tarkoituksena on tukea ministeriöiden toimialan tehtävien hoitamista. Tavoitteena on vahvistaa valtioneuvoston toimintaa siten, että sellaiset tehtävät ja toiminnot, joilla tuetaan kaikkien ministeriöiden tehtävien hoitamista, hoidetaan jatkossa keskitetymmin ja yhteisillä toimintamalleilla ja prosesseilla. Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisillä hallinto- ja palvelutehtävillä parannetaan mahdollisuuksia sovittaa yhteen asioiden valmistelua ja käsittelyä valtioneuvostossa. Lailla säädetään myös siitä, että valtioneuvosto ja ministeriöt ovat yksi arkistonmuodostaja. Lait tulevat voimaan 1.3.2015. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295 160 300)

Laki rikoslain muuttamisesta, laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun muuttamisesta, laki liiketoimintakiellosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, laki pakkokeinolain 10 luvun 3 §:n muuttamisesta ja laki esitutkintalain 2 luvun 6 §:n muuttamisesta (HE 103/2014 vp). Ihmiskauppaa ja paritusta koskeviin rangaistussäännöksiin tehdään muutoksia, joiden myötä ihmiskauppaa koskeva kriminalisointi paremmin vastaa kansainvälisesti asetettuja ihmiskauppaa koskevia kriminalisointivelvoitteita. Muutokset myös selventävät rajanvetoa ihmiskaupparikosten ja paritusrikosten välillä. Parituksen kohteena olleen henkilön asemaa rikosprosessissa parannetaan. Lait tulevat voimaan 1.1.2015. (OM lainsäädäntöjohtaja Lena Andersson 0295 150 244)

Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta, laki talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, laki ulosottokaaren 2 luvun muuttamisesta ja laki velan vanhentumisesta annetun lain muuttamisesta (HE 83/2014 vp). Lailla muutetaan yksityishenkilön velkajärjestelystä annettua lakia. Yksityisten elinkeinon- ja ammatinharjoittajien pääsy velkajärjestelyyn helpottuu ja heidän taloudellisen kokonaistilanteensa korjaaminen tulee mahdolliseksi velkajärjestelyssä. Velkajärjestelyn edellytyksiä ja esteitä koskevia säännöksiä muutetaan niin, että velkajärjestelyyn pääsy helpottuu myös eräissä muissa tapauksissa. Muutoksia tehdään muun muassa lisäsuoritusvelvollisuuteen, velallisen oikeuteen pitää vapaakuukausia ja asunnon säilyttämistä koskevaan säännökseen. Menettelyä yksinkertaistetaan. Talous- ja velkaneuvonnasta annettua lakia muutetaan siten, että talous- ja velkaneuvonnassa avustetaan yksityisiä elinkeinon- ja ammatinharjoittajia myös heidän elinkeinotoimintaan liittyvien velkojensa järjestelyssä. Velan vanhentumisesta annettuun lakiin lisätään säännös velan erääntymisestä laskettavasta lopullisesta vanhentumisesta. Lopullinen vanhentumisaika koskee vain luonnollisen henkilön sopimukseen perustuvaa rahavelkaa. Säännöstä sovelletaan rajoitetusti myös taannehtivasti. Ulosottokaareen tehdään säännöksen edellyttämät muutokset. Lait tulevat voimaan 1.1.2015. (OM lainsäädäntöneuvos Mari Aalto 0295 150 502)

Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 14 a §:n ja liitteen muuttamisesta, laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta ja laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 128/2014 vp ja HE 234/2014 vp). Lait tulevat voimaan 1.1.2015. (VM lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen 0295 530 372)

Laki luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta, laki rahoitusvakausviranomaisesta, laki vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, laki Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta, laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta, laki talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain muuttamisesta, laki sijoituspalvelulain muuttamisesta, laki valtion vakuusrahastosta annetun lain kumoamisesta, laki Suomen Pankista annetun lain muuttamisesta, laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta, laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta, laki säästöpankkilain muuttamisesta, laki talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä annetun lain muuttamisesta, laki Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvistä oikeudenhoitoa koskevista säännöksistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta, laki arvopaperimarkkinalain 11 luvun muuttamisesta, laki väliaikaisesta pankkiverosta annetun lain kumoamisesta sekä laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 175/2014 vp). Laeilla pannaan täytäntöön luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivi, talletussuojadirektiivin muutosdirektiivi ja EU:n kriisinratkaisuasetus. Lailla säädetään uudesta luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisulainsäädännöstä sekä perustetaan uusi kriisinratkaisuviranomainen, Rahoitusvakausvirasto sekä sen hallinnoima uusi valtion talousarvion ulkopuolinen kriisinratkaisurahastosta ja talletussuojarahastosta muodostuva rahasto, rahoitusvakausrahasto. Finanssivalvonnalle säädetään uusia ennakollisia toimivaltuuksia, joilla se voi puuttua laitosten toiminnassa havaittuihin puutteisiin siten, että laitoksen ajautuminen vakaviin taloudellisiin vaikeuksiin voidaan paremmin ennakoida. Finanssivalvonta hyväksyy laitosten elvytyssuunnitelmat ja rahoitustukisopimukset ja voi asettaa laitoksen erityishallintoon. Pankkiverolaki ja valtion vakuusrahastosta annettu laki kumotaan. Nykyisen toimialan hallinnoiman talletussuojarahaston toiminta talletussuojadirektiivissä tarkoitettuna talletussuojarahastona lakkaa ja sitä koskevat säännökset kumotaan pääosin. Talletussuojaan liittyvät tehtävät säädetään Rahoitusvakausvirastolle ja sen hallinnoimalle talletussuojamaksuin kartutettavalle talletussuojarahastolle. Lait lukuun ottamatta lakia vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta tulevat voimaan 1.1.2015. (VM neuvotteleva virkamies Armi Taipale 0295 530 399)

Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta (HE 249/2014 vp). Tekijänoikeuslakia muutetaan niin, että hyvitys teoksen kappaleiden valmistamisesta yksityiseen käyttöön maksetaan valtion talousarvioon otettavasta määrärahasta. Yksityistä kappaleen valmistamista ja sen yleisyyttä tutkitaan hyvityksen oikean tason määrittelemiseksi. Ne hyvitysmaksua koskevat pykälät, joita ei muuteta, kumotaan. Lain tullessa voimaan myös tekijänoikeusasetuksen hyvitysmaksua koskevat pykälät kumotaan. Laki tulee voimaan 1.1.2015. Eduskunnan lausuma; eduskunta edellyttää, että hallitus varautuu hyvitysmaksun rahoituksen monipuolistamiseen esimerkiksi ottamalla valtion rahoituksen rinnalle myös kattavan laitemaksujärjestelmän, jos valtion rahoituksella ei tulevaisuudessa kyetä suorittamaan EU:n tietoyhteiskuntadirektiivin 2001/29/EY edellyttämää sopivaa korvausta (fair compensation) yksityisen kopioinnin sallimisesta. Hallituksen tulee antaa asiasta selvitys sivistysvaliokunnalle viimeistään vuoden 2018 loppuun mennessä. (OKM hallitusneuvos Jorma Waldén 0295 330 338)

Laki yliopistolain muuttamisesta ja laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta (HE 241/2014 vp). Lakeihin lisätään säännökset erikoistumiskoulutuksista. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutukset ovat jo työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä koulutuksia, joita yliopistot ja ammattikorkeakoulut järjestävät korkeakoulututkinnon suorittaneille ja niille, joilla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Erikoistumiskoulutuksena voidaan järjestää koulutus, jonka laajuudesta, tavoitteista, kohderyhmästä ja opiskelijan asiantuntemuksen osoittamisesta on sovittu ammattikorkeakoulujen tai yliopistojen keskinäisessä yhteistyössä yhdessä työ- ja elinkeinoelämän edustajien kanssa. Opiskelijat erikoistumiskoulutukseen ottaa korkeakoulu. Lait tulevat voimaan 1.1.2015. Eduskunnan lausuma; eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa korkeakoulujen tarjoaman jatkokoulutuksen toteutumista ottaen huomioon koulutuksen tarpeen eri aloilla, koulutusmäärien riittävyyden ja muut koulutuksen tarjoajat, sekä jatkokoulutuksen rahoituspohjan laajentumista ja opiskelijakohtaisten maksujen tason määräytymistä. Hallituksen tulee antaa asiasta selvitys sivistysvaliokunnalle vuoden 2018 loppuun mennessä. (OKM hallitusneuvos Virpi Korhonen 0295 330 391)

Laki yliopistolain väliaikaisesta muuttamisesta ja laki ammattikorkeakoululain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 242/2014 vp). Yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia muutetaan väliaikaisesti siten, että vuonna 2015 yliopistoille ja ammattikorkeakouluille osoitettavaa talousarvion määrärahaa korotetaan puolella yliopistoindeksin ja ammattikorkeakouluindeksin tuottamasta määrästä. Lait tulevat voimaan 1.1.2015 ja ovat voimassa 31.12.2015 saakka. (OKM hallitussihteeri Laura Hansén 0295 330 098)

Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta (HE 195/2014 vp). Lakiin tehdään muutoksia, joiden tarkoituksena on lisätä tukijärjestelmän joustavuutta sekä saattaa se vastaamaan kaikilta osin uutta maaseudun kehittämistä koskevaa Euroopan unionin lainsäädäntöä. Muutoksilla tehdään mahdolliseksi Euroopan unionin valtiontukisääntöihin liittyvien ryhmäpoikkeusten hyödyntäminen kehittämishankkeiden tukemisessa sekä tiettyjen tukien, kuten elintarvikkeiden jalostukseen ja kaupan pitämiseen kohdistuvien tukien maksaminen myös maaseutualueiden ulkopuolelle. Muutoksilla myös helpotetaan yritysten osallistumista paikallisen toimintaryhmän koordinoimiin teemahankkeisiin, väljennetään joitakin toimijoille säädettyjä määräaikoja, karsitaan pakollisia lausuntomenettelyjä sekä lisätään mahdollisuutta sähköiseen ja teknisen käyttöyhteyden avulla tapahtuvaan tiedonsiirtoon viranomaisten välillä. Laki tulee voimaan 1.1.2015. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että niin EU-lainsäädännön liikkumavara kuin kansallinenkin liikkumavara hyödynnetään täysimääräisesti byrokratian karsimiseksi siten, että tukien hallinnointi tulee kevyemmäksi kuin edellisellä tukiohjelmakaudella. (MMM lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius 0295 162 244)

Laki maatalouden rakennetuista annetun lain muuttamisesta (HE 196/2014 vp). Muutos liittyy EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uuteen rahoituskauteen ja sen tarkoituksena on toteuttaa maatalouden rakennetukia koskevat, EU-lainsäädännön uudistamisesta ja sen nojalla laaditusta uudesta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta aiheutuvat muutokset. Lailla myös mahdollistetaan sähköisen hakumenettelyn käyttö rakennetuissa ja toteutetaan tuen hakijan ja viranomaisten hallinnollista taakkaa vähentäviä muutoksia tuen kansallisia edellytyksiä karsimalla. Lisäksi lakiin tehdään teknisluonteisia tarkistuksia. Laki tulee voimaan 1.1.2015. (MMM vanhempi hallitussihteeri Mika Saari 0295 162 134)

Laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta, laki Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta, laki rikoslain 48 a luvun 2 §:n muuttamisesta, laki kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta annetun lain muuttamisesta, laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetun lain 10 ja 21 §:n muuttamisesta ja laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 107/2014 vp). Laeilla toimeenpannaan Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan valvontaa ja seuraamuksia koskevaa lainsäädäntöä. Lisäksi tehdään hallinnolliseen seuraamusjärjestelmän siirtymisen johdosta tarpeelliset muutokset rikoslakiin, Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annettuun lakiin, merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annettuun lakiin, kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta annettuun lakiin ja sakon täytäntöönpanosta annettuun lakiin. Lait tulevat voimaan 1.1.2015. (MMM vanhempi hallitussihteeri Maija Mela 0295 162 249)

Laki ajoneuvojen romutuspalkkiokokeilusta (HE 251/2014 vp). Laissa säädetään uuden henkilöauton hankkivalle auton ostajalle maksettavasta romutuspalkkiosta. Valtio maksaa romutuspalkkiosta valtionavustuksena 1 000 euroa kustakin laissa säädettävät edellytykset täyttävästä autosta. Laki tulee voimaan 1.3.2015. (LVM hallitusneuvos Silja Ruokola 0295 342 367)

Laki yksityisistä yleisistä satamista annetun lain sekä kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista annetun lain kumoamisesta (HE 236/2014 vp). Yksityisistä yleisistä satamista annettu laki sekä kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista annettu laki kumotaan. Kumpaankin lakiin sisältyy säännöksiä, joiden voidaan katsoa olevan ristiriidassa perustuslain kanssa. Erilliselle satamalainsäädännölle ei nykytilanteessa ole tarvetta. Jatkossa satamatoimintojen sääntely on tarkoituksenmukaisinta järjestää kutakin erityiskysymystä koskevana asiakohtaisena sääntelynä. Laki tulee voimaan 1.1.2015. (LVM hallitusneuvos Silja Ruokola 0295 342 367)

Laki väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ja laki rataverolain 5 ja 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 146/2014 vp). Väylämaksun yksikköhintoja alennetaan ja rataveroa jätetään osittain kantamatta vuosina 2015-2017. Väylämaksulakia muutetaan lisäksi pysyvästi lain soveltamisalan osalta. Muutokset ja tarkennukset koskevat mm. jäänmurtajia sekä Saimaan kanavaa ja sisävesiliikennettä. Lait tulevat voimaan 1.1.2015. Eduskunnan lausuma; eduskunta edellyttää, että hallitus käynnistää selvityksen siitä, millaisia taloudellisia yms. vaikutuksia väylämaksun poistamisella olisi elinkeinoelämän kilpailukyvyn, turvallisuuden ja talvimerenkulun toimivuuden kannalta. (LVM hallitusneuvos Silja Ruokola 0295 342 367)

Laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 4 §:n ja laki tietoyhteiskuntakaaren 351 §:n muuttamisesta (HE 237/2014 vp). Valtion televisio- ja radiorahastolle asetettavista erillisistä tilintarkastajista luovutaan ja tilintarkastus annetaan Valtiontalouden tarkastusviraston tehtäväksi. Lisäksi muutetaan tietoyhteiskuntakaaren voimaantulosäännöstä siten, että viestintämarkkinalain viestintäpalvelusopimuksia koskevat säännökset ovat voimassa 30.6.2015 saakka. Lait tulevat voimaan 1.1.2015. (LVM viestintäneuvos Elina Normo 0295 342 463)

Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain muuttamisesta, laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 24 §:n muuttamisesta, laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta, laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta, laki valtion varoista korvattavista merimiesten matkakustannuksista annetun lain muuttamisesta ja laki työ- ja elinkeinoministeriön koulutus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain kumoamisesta (HE 197/2014). Säädösmuutosten taustalla on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskukset) sekä työ- ja elinkeinotoimistojen (TE-toimistot) valtakunnallinen kehittämis- ja hallintokeskuksen perustaminen. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetussa laissa säädetään kehittämis- ja hallintokeskuksen yleisistä perusteista, kuten pääasiallisista tehtävistä, ohjauksesta ja johtamisesta. Työ- ja elinkeinohallinnon eräiden avustusten maksamista, käytön valvontaa ja takaisinperintää koskevien tehtävien siirtämiseksi ELY-keskuksilta kehittämis- ja hallintokeskukselle muutetaan kuntouttavasta työtoiminnasta, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta, kotoutumisen edistämisestä ja valtion varoista korvattavista merimiesten matkakustannuksista annettuja lakeja. Työ- ja elinkeinohallinnon koulutus- ja kehittämiskeskus Salmiasta annettu laki kumotaan, ja Salmian tehtävät ELY-keskusten sekä TE-toimistojen koulutus- ja kehittämispalvelujen tuottajana ja hankkijana siirretään kehittämis- ja hallintokeskukselle. Lisäksi eräitä työ- ja elinkeinoministeriössä hoidettuja kehittämistehtäviä sekä talous- ja henkilöstöhallinnon ohjaustehtäviä siirretään kehittämis- ja hallintokeskukselle. Kehittämis- ja hallintokeskuksen perustaminen on osa hankekokonaisuutta, jonka avulla ELY-keskukset ja TE-toimistot varmistavat hyvän asiakaspalvelun jatkumisen samalla, kun ne joutuvat sopeuttamaan toimintansa merkittävästi ja nopeasti väheneviin toimintamäärärahoihinsa. Lait tulevat voimaan 1.1.2015. (TEM neuvotteleva virkamies Elina Isoksela 0295 063 719)

Laki sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja laki kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 200/2014 vp). Sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain ja kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksiä muutetaan niin, että vuoden 2005 alusta aloitettu kotihoidon kokeilu voi jatkua vuoden 2016 loppuun. Lait tulevat voimaan 1.1.2015. (STM hallitusneuvos Anne Koskela 0295 163 384)

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä annetun lain kumoamisesta, laki terveydenhuoltolain 30 §:n muuttamisesta, laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, laki tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 11 §:n 4 momentin kumoamisesta, laki liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 11 §:n 4 momentin kumoamisesta, laki perusopetuslain 34 a §:n kumoamisesta, laki lukiolain 29 b §:n kumoamisesta, laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 39 a §:n kumoamisesta, laki kunnallisen eläkelain 22 §:n muuttamisesta, laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 54 §:n 2 momentin kumoamisesta, laki työntekijän eläkelain 53 §:n muuttamisesta, laki yrittäjän eläkelain 50 §:n muuttamisesta, laki valtion eläkelain 51 §:n muuttamisesta, laki kansaneläkelain 13 §:n muuttamisesta, laki merimieseläkelain 53 §:n muuttamisesta ja laki sosiaalihuoltolain 17 §:n muuttamisesta (HE 213/2014 vp). Kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä annettu laki ja siihen liittyvät viittaukset muussa lainsäädännössä kumotaan. Kuntien lakisääteinen velvoite ylläpitää kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmiä ja velvoite ylläpitää sairaanhoitopiirien alueella kuntoutuksen yhteistyötoimikuntia poistuu lainsäädännöstä. Lait tulevat voimaan 1.1.2015. Kuntoutusasiainneuvottelukuntaa koskevat säännökset jäävät kuitenkin voimaan nykyisen Kuntoutusasiainneuvottelukunnan toimikauden päättymiseen 1.10.2015 asti. (STM hallitusneuvos Anne Koskela 0295 163 384)

Laki huumausainelain muuttamisesta ja laki rikoslain 44 luvun muuttamisesta (HE 327/2014 vp). Huumausainelakia ja rikoslakia muutetaan. Uusien huumaantumistarkoituksessa käytettävien aineiden valmistus, maahantuonti, varastointi, myynnissä pitäminen ja luovuttaminen voidaan kieltää siten, että aineet määritellään valtioneuvoston asetuksella kuluttajamarkkinoilta kielletyiksi psykoaktiivisiksi aineiksi. Kielto ei koske aineen maahantuontia ja varastointia ilmoituksen tekemisen jälkeen tutkimustoiminnassa tai teollisessa elinkeinotoiminnassa. Kielto ei myöskään koske sellaisia tilanteita, joissa ainetta on perustellusta syystä muussa aineessa tai valmisteessa ja väärinkäytön vaara on vähäinen. Kuluttajamarkkinoilta kielletyn psykoaktiivisen aineen kiellon rikkomisesta voidaan rikoslain nojalla tuomita sakkoa tai enintään yksi vuosi vankeutta. Lait tulevat voimaan 20.12.2014. (STM hallitusneuvos Ismo Tuominen 0295 163 341)

Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta (HE 201/2014 vp). Kuntoutusrahaa voidaan maksaa osittaisena kuntoutujalle, joka työskentelee osapäiväisesti kuntoutuspäivänä. Tarkoituksena on kannustaa kuntoutujaa työskentelemään osapäiväisesti kuntoutuksen aikana. Työn ja kuntoutuksen yhteensovittamista pyritään edistämään mahdollistamalla kuntoutusrahan maksaminen vähintään neljä tuntia matkoineen kestävän kuntoutuksen ajalle. Kuntoutuksesta aiheutuvan työstä poissaolon kestosta riippuen kuntoutujalle maksetaan kuntoutusraha joko täysimääräisenä tai osakuntoutusrahana. Osakuntoutusraha maksetaan osapäiväisesti kuntoutuspäivänä työskentelevälle ja sen määrä on puolet sen kuntoutusrahan määrästä, jonka hän saa estyessään työstään kokopäiväisesti. Laki tulee voimaan 1.10.2015. (STM neuvotteleva virkamies Pekka Humalto 0295 163 193)

Laki terveydensuojelulain muuttamisesta (HE 76/2014 vp). Terveydensuojelulain eräitä asuntojen ja muiden oleskelutilojen terveyshaittojen ehkäisemiseen, vähentämiseen ja poistamiseen liittyviä säännöksiä muutetaan. Asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisiä olosuhteita koskevia mittauksia, näytteenottoa, tutkimuksia tai selvityksiä viranomaisvalvontaa varten tekevien niin sanottujen ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksia täsmennetään. Valvontaan liittyvän päätöksenteon tueksi terveydensuojeluviranomainen voi käyttää ulkopuolisen asiantuntijan tuottamaa tietoa asunnosta tai muusta oleskelutilasta. Asiantuntijana voi jatkossa toimia vain määritellyn koulutuksen suorittanut tai vastaavat tiedot omaava henkilö. Lisäksi asiantuntijana toimiminen edellyttää henkilön sertifiointia valtakunnalliseen järjestelmään nykyisen erillisen kuntakohtaisen hyväksymismenettelyn sijaan. Kuntien viranomaisilta poistetaan asiantuntijoiden pätevyyden arviointitehtävät. Sertifioidut asiantuntijat merkitään julkiseen tietojärjestelmään, josta käy ilmi pätevyyden voimassaolo. Kunnan terveydensuojeluviranomainen tai tutkimuksen muu tilaaja, kuten kiinteistön omistaja tai isännöitsijä, voi tarvittaessa varmistaa asiantuntijan pätevyyden tietojärjestelmästä. Jos asiantuntija ei täytä enää edellytettyjä pätevyysvaatimuksia, hänet voidaan poistaa tietojärjestelmästä. Lailla täsmennetään lisäksi kiinteistön omistajan ja asunnon tai oleskelutilan haltijan vastuunjakoa terveyshaitan poistamisesta, tarkastuskertomukseen liitettäviä tallenteita, tahdonvastaista asunnon tai muun oleskelutilan tarkastusta sekä kunnan viranomaisen perimiä maksuja koskevia säännöksiä. Laki tulee voimaan 1.3.2015. (STM hallitussihteeri Helena Korpinen 0295 163 317)

Laki poronhoitajien sijaisavusta ja laki maatalousyrittäjän eläkelain 114 §:n muuttamisesta (HE 239/2014). Poronhoitajien sijaisapujärjestelmä on pääosin vastaava kuin vuoden 2014 sijaisapujärjestelmässä ja vuosina 2010-2012 toteutetussa määräaikaisessa kokeilussa. Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen tehtäviin lisätään poronhoitajien sijaisapujärjestelmän toimenpanoon liittyvät tehtävät. Lait tulevat voimaan 1.1.2015. (STM hallitussihteeri Annika Parsons 0295 163 596)

Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta, laki sairausvakuutuslain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 12 §:n muuttamisesta (HE 204/2014 vp). Sairausvakuutuslakia, sairausvakuutuslain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä ja Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annettua lakia muutetaan. Valtiontalouden tasapainottamiseksi sairausvakuutusjärjestelmän sairaanhoitovakuutuksen korvauksia koskeviin säännöksiin tehdään eräitä muutoksia. Vakuutetun omavastuuosuuksia matkakustannuksista korotetaan, matkojen yhdistelyä lisätään ja sairaanhoitovakuutuksesta korvattavan suun ja hampaiden tutkimusväliä pidennetään. Lisäksi alennetaan harkinnanvaraisen kuntoutukseen vuosittain käytettävän rahamäärän vähimmäismäärää. Valtiontalouden vuosille 2014-2017 ja 2015-2018 annetuissa kehyspäätöksissä sovittu yhteensä 75 miljoonan säästö sairaanhoitokorvausmenoista kohdennetaan kokonaisuudessaan sairausvakuutuksen sairaanhoitovakuutuksen valtion rahoitusosuuteen. Sairaanhoitovakuutuksen rahoituksen vakuutettujen ja valtion välisiä rahoitusosuuksia muutetaan siten, että vakuutetut rahoittavat 55,1 prosenttia ja valtio 44,9 prosenttia sairausvakuutuksen sairaanhoitovakuutuksen kulujen yhteismäärästä. Lisäksi jatketaan määräaikaisena voimassa olleen sairausvakuutuslain säännöksen voimassaoloa vuoden 2016 loppuun. Säännös mahdollistaa sairausvakuutuskorvauksen myöntämisen julkisissa tiloissa toimivan yksityisen terveydenhuollon palvelusta. Lait tulevat voimaan 1.1.2015. (STM hallitussihteeri Sanna Pekkarinen 0295 163 434)

Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta (HE 77/2014 vp). Lakiin lisätään säännökset, joilla Natura 2000 -verkostoon sisällytettävät alueet muodostetaan erityisten suojelutoimien alueiksi (SAC) luontodirektiivin mukaisesti. Lisäksi viranomaisille asetetaan aiempaa täsmällisempiä velvoitteita Natura 2000 -alueiden suojelutavoitteiden edistämiseksi ja huomioon ottamiseksi. Lakiin lisätään säännökset, joilla viranomainen voi tarvittaessa estää suojelun perusteiden merkittävän heikentämisen myös silloin, kun toiminta ei edellytä viranomaislupia, sekä säännös verkostossa olevien alueiden tietojen muuttamisesta. Lain säännöstä korvaavien toimien määräämisestä silloin, kun verkostoon heikentävästi vaikuttavia hankkeita poikkeuksellisesti sallitaan yleiseen etuun liittyvien syiden perusteella, tarkennetaan. Laki tulee voimaan 1.2.2015. (YM lainsäädäntöneuvos Heikki Korpelainen 0295 250 135)

Laki Teijon kansallispuistosta (HE 81/2014 vp). Kansallispuistoon tulee kuulumaan noin 3 385 hehtaaria valtion omistamia alueita Salon kaupungissa. Valtaosa alueesta on nykyisin valtion retkeilyaluetta, ja lähes koko alue sisältyy myös Natura 2000 -verkostoon. Kansallispuiston perustamisella suojellaan varsinaissuomalaista salomaaluontoa, johon kuuluu metsiä, kallioita, soita ja lintukosteikkoja. Alueella on merkitystä myös kulttuuriperinnön säilyttämisessä ja retkeily- ja virkistyskäytön sekä matkailuelinkeinon edistämisessä. Laki tulee voimaan 1.1.2015. (YM lainsäädäntöneuvos Heikki Korpelainen 0295 250 135)

Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (HE 280/2014 vp). Kaikkien rakennustuotteiden markkinavalvonta säädetään Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tehtäväksi. Laki tulee voimaan 1.1.2015. (YM lainsäädäntöneuvos Kirsi Martinkauppi 0295 250 177)

Laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain muuttamisesta (HE 281/2014 vp). Laissa säädetään perusteista, joilla kansallisen tuotehyväksynnän myöntänyt toimielin voi peruuttaa antamansa hyväksynnän. Laki tulee voimaan 1.2.2015. (YM lainsäädäntöneuvos Kirsi Martinkauppi 0295 250 177)

Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta (HE101/2014 vp). Lakiin lisätään uusi 2 a luku, joka sisältää säännökset pohjavesialueiden rajauksesta, luokituksesta ja suojelusuunnitelmasta sekä niiden valmistelussa noudatettavasta menettelystä. Laki tulee voimaan 1.2.2015. (YM neuvotteleva virkamies Juhani Gustafsson 0295 250 338)

Tasavallan presidentti hyväksyi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan välisen assosiaatiosopimuksen ja vahvisti lain Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan välisen assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 44/2014 vp). Sopimus on luonteeltaan sekasopimus, jonka määräykset kuuluvat osittain jäsenvaltioiden ja osittain Euroopan unionin toimivaltaan. Sopimuksen tavoitteena on vahvistaa osapuolten välistä suhdetta poliittisen vuoropuhelun, yhteistyön ja kaupankäynnin alueilla vastavuoroisuuteen ja yhteiseen etuun pohjautuen. Sopimuksella pyritään lujittamaan Keski-Amerikan sisäistä integraatioprosessia ja edistämään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävää kehitystä. Sopimuksen muiden määräysten voimaansaattamisesta ja lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (UM lähetystöneuvos Roy Eriksson 0295 350 595)

Tasavallan presidentti hyväksyi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Georgian yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen ja vahvisti lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 225/2014 vp). Sopimuksen muiden määräysten voimaan-saattamisesta ja lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää, että lakia sovelletaan ennen sopimuksen kansainvälistä voimaantuloa. (LVM ylitarkastaja Timo Koskinen 0295 342 401)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 19.12.2014 seuraavat kansainväliset asiat:

Suomen osallistuminen sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon Resolute Support Afganistanissa. Suomi osallistuu Naton koulutus-, neuvonanto- ja tukioperaatioon 1.1.2015 alkaen noin 80 sotilaan vahvuisella joukolla. ISAF-operaatiossa Afganistanissa toimiva kriisinhallintajoukko jatkaa Resolute Support -operaatiossa. (UM ulkoasiainneuvos Mikko Kinnunen 0295 351 820)

Kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla sopimuksella perustetun kansainvälisen komission XXXII istuntokaudella tehtyjen päätösten 27, 28, ja 30-43 hyväksyminen sekä varauksen tekeminen päätökseen 29. (SM poliisijohtaja Sanna Heikinheimo 0295 488 553)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 19.12.2014 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti myönsi 73 arvonimeä. (VNK valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen 0295 160 280)

Eduskunnan kirjelmän Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toiminnasta vuonna 2013 antaman kertomuksen johdosta sekä siihen liittyvän ulkoasiainvaliokunnan mietinnön määrääminen merkittäväksi pöytäkirjaan. Eduskunta on hyväksynyt ulkoasiainvaliokunnan ehdottaman kannanoton, että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. (UM ulkoasiainneuvos Kari Kahiluoto 0295 351 556)

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavien kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: Hallituksen esitys eduskunnalle vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain muuttamisesta (HE 284/2014 vp) sekä hallituksen esitys eduskunnalle lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valitusmenettelyä koskevan valinnaisen pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 285/2014 vp). (OM lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

Tasavallan presidentti ratkaisi 12 armonanomusasiaa. (OM neuvotteleva virkamies Eva Tams 0295 150 556)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 19.12.2014 seuraavat nimitysasiat:

Määräaikainen hallintoneuvos Liisa Helena Heikkilä 1.1.2015-31.8.2016 sekä määräaikainen hallintoneuvos Janne Erkki Ilmari Aer ja määräaikainen hallintoneuvos Vesa-Pekka Nuotio 1.1.-31.12.2015 korkeimman hallinto-oikeuden määräaikaisiin hallintoneuvoksen virkoihin. (OM kansliapäällikkö Tiina Astola 0295 150 168)

Hovioikeudenneuvos Tuomo Antero Antila Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.1.2015 lukien, käräjätuomari Juhani Kalervo Laurinolli Rovaniemen hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.1.2015 lukien, hovioikeudenneuvos Esko Juhani Arponen toiseksi täytettävään virkaan 1.1.2015 lukien ja käräjätuomari Virve Marjatta Salo kolmanneksi täytettävään virkaan 1.2.2015 lukien, käräjätuomari Jani Petteri Kosonen Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2015 lukien ja määräaikainen hovioikeudenneuvos, asessori Mirja Kaarina Syysvirta Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.1.2015 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Paula Kaarina Vesterinen Itä-Suomen hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Pia Maria Gröning toiseksi täytettävään virkaan ja ympäristölakimies Terhi Eliisa Vanala kolmanneksi täytettävään virkaan sekä asessori Karl Wilhelm Norrman Espoon käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan ja määräaikainen käräjätuomari, konkurssiylitarkastaja Tuomo Rafael Kare toiseksi täytettävään virkaan 1.1.2015 lukien. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 0295 150 458)