Tasavallan presidentin esittely 19.2.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto 19.2.2016
Tiedote 69/2016

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

EDUSKUNNAN VASTAUKSET
Tasavallan presidentti vahvisti 19.2.2016 seuraavat lait:

Laki ulkomaalaislain muuttamisesta (HE 54/2015 vp). Ulkomaalaislakia muutetaan siten, että lyhytaikaisen viisumin epäämis-, mitätöimis- ja kumoamispäätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus tutkii, onko viisumia koskeva päätös tehty viisumisäännöstön menettelysäännösten mukaisesti ja onko päätös perustunut säännöstössä säädettyihin epäämis-, mitätöimis- ja kumoamisperusteisiin. Oikaisuvaatimusmenettelyä käytetään viisumiasioissa vain, kun on kyse ulkomailla Suomen edustuston tekemästä viisumin epäämis-, mitätöimis- tai kumoamispäätöksestä. Laki tulee voimaan 1.4.2016. (UM ulkoasiainneuvos Päivi Blinnikka 0295 351 066)

Laki perusopetuslain 48 f §:n muuttamisesta (HE 78/2015 vp). Perusopetuslakia muutetaan siten, että koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien maksujen enimmäismäärää korotetaan. Enimmäismaksu 570 tunnin osalta nostetaan 120 euroon ja 760 tunnin osalta 160 euroon kuukaudessa. Samalla tiukennetaan velvollisuutta jättää maksu perimättä tai alentaa sitä, jotta perheen pienituloisuus ei muodostu esteeksi lapsen osallistumiselle toimintaan. Laki tulee voimaan 1.8.2016. (OKM hallitusneuvos Anne-Marie Brisson 0295 330 079)

Tasavallan presidentti hyväksyi kansainvälisestä tieliikenteestä Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain kansainvälisestä tieliikenteestä Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen ja sen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta (HE 85/2015 vp). Sopimuksen tärkeimmät muutokset koskevat suurimpia sallittuja painoja tavarankuljetuksissa, vastavuoroista syrjimättömyyttä tienkäyttömaksuissa, henkilöiden noutamista toisesta maasta taksilla ja kansainvälisen sopimuksen mukaisen kansallisen ajokortin kelpoisuutta. Sopimus allekirjoitettiin Pietarissa 15.9.2014. Laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kun sopimus tulee voimaan. (LVM hallitusneuvos Jorma Hörkkö 0295 342 503)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET
Tasavallan presidentti antoi 19.2.2016 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) maksajaviraston tehtävien hoidosta Ahvenanmaan maakunnassa. Asetuksella kumotaan voimassa oleva tasavallan presidentin asetus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston maksajaviraston tehtävien hoidosta Ahvenanmaan maakunnassa (881/2006), johtuen Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisen yhteydessä annetuista uusista maaseuturahastoa koskevista Euroopan unionin säännöksistä. Asetus vastaa rakenteeltaan voimassa olevaa sopimusasetusta ja sisältää vastaavat, muun ohella toimivaltaista viranomaista ja maksajavirastoa koskevat säännökset. Asetus tulee voimaan 1.3.2016. (OM kieliasiainneuvos Corinna Tammenmaa 0295 150 181)

MUUTA
Tasavallan presidentti päätti 19.2.2016 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta: Maakuntalaki kuluttajaturvallisuudesta annettujen valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan kunnallisverolain muuttamisesta, maakuntalaki sosiaalihuollon suunnittelusta ja maakuntaosuudesta annetun maakuntalain 11 §:n muuttamisesta sekä maakuntalaki asunnonsaantituesta annettujen valtakunnan tiettyjen säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain muuttamisesta. (OM kieliasiainneuvos Corinna Tammenmaa 0295 150 181)

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: hallituksen esitys eduskunnalle suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta (HE 149/2015 vp). (OM kieliasiainneuvos Corinna Tammenmaa 0295 150 181)

Tasavallan presidentti myönsi Suomen Punaisen Ristin kultaisen ansiomitalin 41 henkilölle, hopeisen ansiomitalin 28 henkilölle ja pronssisen ansiomitalin 187 henkilölle. (SM pelastusylitarkastaja Veli-Pekka Hautamäki 0295 488 419)

NIMITYSASIAT
Tasavallan presidentti päätti 19.2.2016 seuraavat nimitysasiat:

Moskovan suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Hannu Himasen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2016, Soulin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Matti Heimosen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2016 sekä Tel Avivin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Leena-Kaisa Mikkolan edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2016. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Ulkoasiainneuvos Mikko Hautala Moskovassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2016 lukien, ulkoasiainneuvos Eero Suominen Soulissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2016 lukien, Nikosian suurlähetystön päällikkö, ulkoasiainneuvos Anu Saarela Tel Avivissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2016 lukien sekä ulkoasiainneuvos Timo Heino Nikosiassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2016 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Budapestin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Petri Tuomi-Nikulan sivuakkreditointi Sloveniaan. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Korkeimman hallinto-oikeuden viiteen määräaikaisen hallintoneuvoksen virkaan hallinto-oikeustuomari, OTK, VT Kari Tornikoski ajalle 1.3.-31.12.2016, hallinto-oikeustuomari, OTK, VT Antti Pekkala ajalle 1.3.-31.12.2016, neuvotteleva virkamies, OTT, VT Tuomas Kuokkanen ajalle 1.5.-1.12.2016, maaoikeusasioiden vastuutuomari, käräjätuomari, OTK, VT Anna-Elina Lampi-Fagerholm ajalle 1.3.-31.12.2016 ja markkinaoikeustuomari, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, OTK, VT, LL.M Maarit Lindroos ajalle 1.3.-31.12.2016. (OM kansliapäällikkö Asko Välimaa 0295 150 248)

Hovioikeudenlaamanni Jukka Taavi Sakari Heikkilä Päijät-Hämeen käräjäoikeuden laamannin virkaan 1.3.2016 lukien, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Inka-Maaria Margareetta Grönqvist Vantaan käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.3.2016 lukien ja määräaikainen käräjätuomari Mikko Eljas Sihvola Vantaan käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.3.2016 lukien, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Hanna Katariina Väliaho Varsinais-Suomen käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.3.2016 lukien ja määräaikainen käräjätuomari, viskaali Katja Karoliina Mäki Varsinais-Suomen käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.3.2016 lukien ja kihlakunnansyyttäjä Panu Petteri Perälä Kainuun käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.3.2016 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Vakuutusoikeustuomari Kaius Juhani Vuoristo vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin virkaan 1.3.2016 lukien, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, markkinaoikeustuomari Maarit Leila Elina Lindroos Helsingin hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.3.2016 lukien ja hallinto-oikeustuomari Jaana Maarit Moilanen Helsingin hallinto-oikeuden toiseksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.3.2016 lukien. Määräaikainen hallinto-oikeustuomari, ylitarkastaja Pentti Tapio Sorsa Itä-Suomen hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.3.2016 lukien ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Anu Kristiina Koivuluoma Itä-Suomen hallinto-oikeuden toiseksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.3.2016 lukien. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 0295 150 458)

Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan komentaja Jussi Mattila 1.3.2016-28.2.2019 väliseksi ajaksi. (PLM vanhempi hallitussihteeri Sinikka Vahvaselkä 0295 140 431)