Tasavallan pres?identin esittely 19.9.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto
19.9.2014 

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 19.9.2014 seuraavat lait:

Turvallisuusselvityslaki, laki tietoturvallisuuden arviointilaitoksista annetun lain muuttamisesta, laki viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen tietoturvallisuuden arvioinnista annetun lain muuttamisesta, laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta, laki viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, laki kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain muuttamisesta, laki yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain 5 ja 10 §:n muuttamisesta, laki rikosrekisterilain muuttamisesta, laki liiketoimintakiellosta annetun lain 21 §:n muuttamisesta, laki valtion virkamieslain muuttamisesta, laki panostajalain muuttamisesta, laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 59 §:n muuttamisesta, laki Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta, laki Pelastusopistosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta, laki ilmailulain 105 §:n muuttamisesta, laki ulosottokaaren 3 luvun 70 §:n muuttamisesta, laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 2 §:n muuttamisesta, laki poliisilain 7 luvun 6 §:n muuttamisesta, laki puolustusvoimista annetun lain 16 §:n 3 momentin kumoamisesta, laki puolustustarvikkeiden viennistä annetun lain muuttamisesta, laki Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 19 §:n muuttamisesta, laki kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämisestä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta ja laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 57/2013 vp). Turvallisuusselvityslaki sisältää säännökset sekä henkilöitä että yrityksiä koskevista turvallisuusselvityksistä näiden luotettavuuden ja nuhteettomuuden selvittämiseksi. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, että hallintovaliokunnalle annetaan viimeistään vuoden 2015 loppuun mennessä kattava selvitys 1) niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty erityisesti epäiltyjen tietojärjestelmän, mutta myös muiden poliisin henkilörekisterien osalta, sen varmistamiseksi, että tietojärjestelmät ovat virheettömiä ja että henkilötietojen käsitteleminen tapahtuu kaikilta osin lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja muutoinkin asianmukaisesti sekä 2) niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty henkilörekisterien ja henkilötietojen käsittelyn sekä niihin liittyvän koulutuksen, ohjeistuksen ja valvonnan kehittämiseksi. Lait tulevat voimaan 1.1.2015. (OM lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin 0295 150 196)

Laki rajavartiolain muuttamisesta, laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta, laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain muuttamisesta, laki meripelastuslain muuttamisesta, laki poliisilain 2 luvun 17 ja 21 §:n muuttamisesta, laki tullilain 14 a §:n muuttamisesta, laki ulkomaalaislain muuttamisesta, laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 38 ja 42 §:n muuttamisesta ja laki tieliikennelain muuttamisesta (HE 220/2013 vp). Rajavartiolaissa säädetään rajavartiomiehen toimivaltuuksista yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisen tehtävässä poliisimiehen ja rajavartiomiehen yhteispartiossa. Rajavartiomiehelle annetaan oikeus televalvontaan selvitettäessä törkeää metsästysrikosta ja törkeää laittoman saaliin kätkemistä. Rajavartiolakiin otetaan säännökset rajavartiolaitoksen sotilaallisia voimakeinoja sisältävästä virka-avusta poliisille terroristisessa tarkoituksessa tehtävien rikosten yhteydessä Suomen merialueella ja talousvyöhykkeellä. Ulkomaalaislakia muutetaan niin, että ulkorajan ylittävässä kulkuneuvossa olevien henkilöiden tietojen toimittamatta jättämisestä määrättävä liikenteenharjoittajan seuraamusmaksu ulotetaan koskemaan myös ammattimaista alus- ja junaliikennettä. Laki rajavartiolain muuttamisesta, laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta, laki meripelastuslain muuttamisesta, laki poliisilain 2 luvun 17 ja 21 §:n muuttamisesta, laki tullilain 14 a §:n muuttamisesta, laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 38 ja 42 §:n muuttamisesta ja laki tieliikennelain muuttamisesta tulevat voimaan 1.10.2014. Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain muuttamisesta ja laki ulkomaalaislain muuttamisesta tulee voimaan 1.1.2015. Ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 179 §:n 1 momentti tulee kuitenkin voimaan 1.7.2015. (SM lainsäädäntöneuvos Jaana Heikkinen 0295 421 603)

Laki Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy -nimisestä osakeyhtiöstä, laki Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Mittatekniikan keskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi, laki Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta annetun lain muuttamisesta, laki vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta, laki mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain muuttamisesta, laki geenitekniikkalain muuttamisesta ja laki Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen osakkuusyritysten kehittämiseen ja hallinnointiin liittyvien toimintojen yhtiöittämisestä annetun lain 6 § kumoamisesta (HE 74/2014 vp). Laissa teknologian tutkimuskeskus VTT Oy -nimisestä osakeyhtiöstä on säännökset osakeyhtiön tarkoituksesta, asemasta, tehtävistä, taloudellisista toimintaperiaatteista, rahoituksesta ja tiedonantovelvollisuudesta sekä voimaantulosta. Valtioneuvosto oikeutetaan luovuttamaan Mittatekniikan keskuksen ja Teknologian tutkimuskeskus VTT:n hallinnassa oleva omaisuus ja toiminta perustettavalle osakeyhtiölle. Luovutusvaltuus ei koske mittatekniikan keskuksen akkreditointiyksikköä, joka siirretään osaksi Turvallisuus- ja kemikaalivirastoa. Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta annettuun lakiin tehdään Mittatekniikan keskuksen akkreditointiyksikön siirtoa koskevat muutokset. Lisäksi tehdään eräitä muita teknisluontoisia lakimuutoksia. Lait tulevat 1.1.2015. (TEM neuvotteleva virkamies Mikko Huuskonen 0295 063 732)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 19.9.2014 seuraavat kansainväliset asiat:

Suurlähettiläs Kirsti Westphalenin tai hänen estyneenä ollessaan ulkoasiainsihteeri Saara Alhopuron valtuuttaminen allekirjoittamaan Mekongin alueen energia- ja ympäristökumppanuushankkeen yhteistyöstä Suomen tasavallan hallituksen ja Laosin demokraattisen kansantasavallan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen ja sanotun sopimuksen hyväksyminen. Sopimuksessa sovitaan Suomen ja Laosin tehtävistä ja vastuista hankkeen toteuttamisessa sekä asiantuntijapalveluita tarjoavan yrityksen ja sen henkilöstön asemasta. Sopimus ei sisällä lainsäädännön alaan kuuluvia tai muita määräyksiä, jotka edellyttävät eduskunnan suostumusta. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa joko Bangkokissa tai Vientianessa. Sopimus tulee sen XV artiklan mukaan voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun se on allekirjoitettu. Sopimus on tarkoitus saattaa voimaan valtioneuvoston asetuksella. (UM lähetystöneuvos Sami Leino 0295 351 764)

Sosiaali- ja terveysministeri Laura Rädyn valtuuttaminen allekirjoittamaan sosiaaliturvasta Suomen tasavallan hallituksen ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen ja suurlähettiläs Jari Gustafssonin valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimuksen toimeenpanosopimus. Suomen ja Kiinan välillä neuvoteltu sosiaaliturvasopimus on tarkoitus allekirjoittaa syyskuussa Helsingissä. Sopimus sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä, jotka edellyttävät eduskunnan suostumusta. Tämän vuoksi sopimus tullaan saattamaan eduskunnan käsittelyyn. Sopimus tulee voimaan sitä kuukautta seuraavan kolmannen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen sopimuksen voimaantuloa varten vaadittavien lainsäädännöllisten menettelyjensä loppuunsaattamisesta. Sopimukseen liittyy toimivaltaisten viranomaisten (sosiaali- ja terveysministeriö ja Kiinan työvoima- ja sosiaaliturvaministeriö) välinen toimeenpanosopimus, jossa määrätään tarkemmin sopimuksen soveltamiseen liittyvistä käytännön menettelyistä ja yhteydenpidosta sopimuspuolten välillä. (STM hallitusneuvos Marja-Terttu Mäkiranta 0295 163 170)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 19.9.2014 seuraavat nimitysasiat:

Määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Lasse Juhani Tamminen Itä-Suomen hovioikeuden ensimmäiseksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.10.2014 lukien ja määräaikainen käräjätuomari, viskaali Harri Raine Antero Hyvärinen Itä-Suomen hovioikeuden toiseksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.1.2015 lukien. Hallinto-oikeustuomari Aila Marjatta Kovala Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.10.2014 lukien, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Riitta Helena Eskola Itä-Suomen hallinto-oikeuden ensimmäiseksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.10.2014 lukien, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Riitta Päivi Hannele Huurre Itä-Suomen hallinto-oikeuden toiseksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.10.2014 lukien ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Marja-Leena Pirhonen Itä-Suomen hallinto-oikeuden kolmanneksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.10.2014 lukien. Määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Helena Marianne Lastikka Helsingin hallinto-oikeuden ensimmäiseksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.10.2014 lukien, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Virpi Anneli Ikkelä Helsingin hallinto-oikeuden toiseksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.10.2014 lukien ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Reija Päivikki Suni Helsingin hallinto-oikeuden kolmanneksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.10.2014 lukien. Käräjätuomari Petri Sahi Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin (maaoikeusasioiden vastuutuomari) virkaan 1.10.2014 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Käräjätuomari Satu Marjatta Seppänen Helsingin käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.10.2014 lukien, käräjätuomari Eero Paavo Nikkarinen Helsingin käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.10.2014 lukien, markkinaoikeustuomari Ville Joonas Parkkari Helsingin käräjäoikeuden kolmanneksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.12.2014 lukien ja käräjätuomari Emilie Charlotte Regina Henn Helsingin käräjäoikeuden neljänneksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.11.2014 lukien. Käräjätuomari Heikki Mikko Ryynänen Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.10.2014 lukien, käräjätuomari Clas Fredrik Gunnar Träskman Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.10.2014 lukien, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Arto Juhani Mäkinen Kemi-Tornion käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.10.2014 lukien ja määräaikainen käräjätuomari, viskaali Minnimari Raisa Kanerva Saari Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2015 lukien. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 0295 150 458)