Tasavallan presidentin esittely 2.11.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto

2.11.2017
Tiedote 502/2017

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 2.11.2017 seuraavat lait:

Laki Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta (HE 92/2017 vp). Kuntien takauskeskuksen valtuuskunnan toimikauden alkamisajankohta muutetaan ja laissa mainitaan nimenomaisesti mahdollisuus käyttää sopimusvakuuksia. Laki tulee voimaan 8.11.2017. Lain voimaan tullessa toimivaltaisen valtuuskunnan toimikausi jatkuu joulukuun 2017 loppuun. (VM lainsäädäntöneuvos Minna-Marja Jokinen 0295 530 820)

Laki kiinteistöverolain muuttamisesta (HE 133/2017 vp). Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi määrätään vähintään 0,93 ja enintään 2,00. Pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentiksi kunnanvaltuusto määrää vähintään 0,41 ja enintään 1,00. Kunnanvaltuusto määrää erikseen veroprosentin rakennuksille, joiden huoneistojen pinta-alasta yli puolta käytetään pääasiassa muuhun asumiseen kuin 12 §:ssä tarkoitettuun vakituiseen asumiseen. Veroprosentiksi määrätään vähintään 0,93 ja enintään 2,00. Laki tulee voimaan 7.11.2017. Lakia sovelletaan yleiseen kiinteistöveroprosenttiin ja muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosenttiin ensimmäisen kerran vuodelta 2018 toimitettavassa kiinteistöverotuksessa. Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosenttia koskevaa muutosta sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2019 toimitettavassa kiinteistöverotuksessa. (VM finanssineuvos Elina Pylkkänen 0295 530 254)
Tiedote

Laki kiinteistöverolain 14 §:n muuttamisesta (HE 96/2017 vp). Voimalaitokseen sekä ydinpolttoaineen loppusijoituslaitokseen kuuluviin rakennuksiin ja rakennelmiin sovellettavaa kiinteistöveroprosenttia koskevaa säännöstä muutetaan. Pienvoimaloita koskevaa säännöstä muutetaan siten, että 10 megavolttiampeerin tehoraja lasketaan yhteisen liittymispisteen kautta sähköverkkoon kytkettyjen voimalaitosten yhteenlasketun nimellistehon perusteella. Säännöstä sovelletaan kaikkiin voimalaitoksiin niiden sähköntuotantomuodosta riippumatta. Laki tulee voimaan 7.11.2017. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2018 toimitettavassa kiinteistöverotuksessa. Eduskunnan lausumat; 1. Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa ja selvittää, miten kiinteistöveron korotus vaikuttaa uusiin tuulivoimainvestointeihin ja hankkeiden kustannustasoon sekä ryhtyy tarvittaessa energia- ja ilmastopoliittisen ohjelman edellyttämiin, uusiutuvan energian riittävän tuotannon turvaaviin toimiin. 2. Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee viivytyksettä mallin, jolla uusiutuvan energian investointeja edistetään, jottei epävarmuus estä investointeja. Vaikka mallin on oltava teknologianeutraali, sen on huomioitava myös ennen pitkää markkinaehtoisesti tuotettavan tuulivoiman kannattavuuden edellytykset, ja varmistettava, että ilmastomuutoksen torjunnan kannalta riittävät investoinnit uusiutuvaan energiaan toteutetaan. (VM lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen 0295 530 239)

Laki ajoneuvoverolain 57 ja 66 §:n muuttamisesta, laki polttoainemaksusta annetun lain 32 §:n muuttamisesta, laki ajoneuvolain 96 §:n muuttamisesta ja laki rikesakkorikkomuksista annetun lain 10 §:n muuttamisesta (HE 81/2017 vp). Lakeihin sisältyviä rangaistussäännöksiä muutetaan siten, että rikosoikeudellisista toimenpiteistä luovutaan silloin, kun rangaistavaksi säädetystä teosta voi myös seurata hallinnollisena sanktiona määrättävä ajoneuvoveron lisävero. Lisävero jää siten ainoaksi sanktioksi tällaisesta teosta. Samalla ajoneuvoverorikkomuksen ja polttoainemaksurikkomuksen rangaistusvastuuta täsmennetään. Ajoneuvoverolakiin lisätään myös säännös, joka mahdollistaa ajoneuvoveron valvonnan teknisin keinon. Lait tulevat voimaan 1.12.2017. (VM neuvotteleva virkamies Markus Teräväinen 0295 530 719)

Tasavallan presidentti hyväksyi keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Uruguayn itäisen tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Uruguayn itäisen tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta (HE 91/2017 vp). Sopimuksen päätarkoitus on antaa toiselle osapuolelle tietoja tullirikollisuuden torjumiseksi ja tutkimiseksi. Sopimus vastaa pitkälti muita viime vuosina Suomen ja kolmansien maiden välillä tehtyjä kansainvälisiä tulliyhteistyösopimuksia. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (VM ylitarkastaja Jaana Vehmaskoski 0295 530 267)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 2.11.2017 seuraavat kansainväliset asiat:

Pääministeri Juha Sipilän tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs, pysyvä edustaja Marja Rislakin valtuuttaminen allekirjoittamaan Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan kokonaisvaltainen ja laajennettu kumppanuussopimus. Tavoitteena on, että kansalliset allekirjoitusvaltuudet saataisiin siten, että sopimus voitaisiin allekirjoittaa itäisen kumppanuuden huippukokouksen yhteydessä 24.11.2017 Brysselissä. (UM lähetystöneuvos Päivi Peltokoski 0295 351 523)

Alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I liitteen II lisäykseen, II liitteen I lisäykseen ja typen oksidien tekniseen säännöstöön tehtyjen muutosten hyväksyminen. Muutokset ovat luonteeltaan teknisiä ja yleiseltä merkitykseltään vähäisiä. (LVM ylitarkastaja Laura Sarlin 0295 342 052)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 2.11.2017 seuraavat nimitysasiat:

Kenttäpiispa, teologian tohtori Pekka Juhani Särkiö kenttäpiispan virkaan 1.2.2018-31.1.2023. (PLM neuvotteleva virkamies Aila Helenius 0295 140 432)
Tiedote

Everstiluutnantti Esko Tapani Liimatalle Suomen erityisedustustoon Pohjois-Atlantin liitossa (NATO) apulaissotilasedustajaksi Brysselissä annetun määräyksen peruuttaminen 1.1.2018 lukien ja everstiluutnantti Tero Jouni Tapani Palokankaan määrääminen tähän tehtävään 1.1.2018 lukien asemapaikkana Bryssel. (PLM neuvotteleva virkamies Aila Helenius 0295 140 432)

Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos. (PLM neuvotteleva virkamies Aila Helenius 0295 140 432)