Tasavallan presidentin esittely 20.11.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 623/2015
20.11.2015

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 20.11.2015 seuraavat lait:

Laki ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 100/2015 vp). Ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä muutetaan niin, että viiden vuoden siirtymäaika koskee yli viiden ampuma-aseen säilyttämistä silloin, kun henkilö tulee tämän säilytyssäännöksen piiriin lainmuutoksen johdosta. Laki tulee voimaan 1.12.2015. (SM ylitarkastaja Elina Hirttiö 0295 488 611)

Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 33 a §:n muuttamisesta (HE 20/2015 vp). Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettua lakia muutetaan siten, että vuoden 2015 alusta voimaan tulleen valtionosuusuudistuksen siirtymätasaus toteutetaan valtion ja kuntien välillä kustannusneutraalisti. Laki tulee voimaan 1.12.2015. (VM lainsäädäntöneuvos Marja Isomäki 0295 530 414)

Laki kuntarakennelain muuttamisesta ja laki kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta (HE 25/2015 vp). Kuntarakennelaista kumotaan kuntien velvollisuus selvittää yhdistymistä, selvitysvelvollisuuden edellytykset ja määräajat sekä muut kuntarakenneuudistuksen toteuttamiseen liittyvät säännökset. Lisäksi kumotaan säännös kuntaliitostilanteissa sovellettavasta henkilöstön viiden vuoden irtisanomissuojasta. Vuonna 2017 ja sen jälkeen voimaan tulevissa kuntien yhdistymisissä henkilöstöllä ei ole lakisääteistä viiden vuoden irtisanomissuojaa. Lisäksi kumotaan kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen momentti, joka koskee kumottavia kuntarakennelain säännöksiä. Lait tulevat voimaan 1.12.2015. (VM lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää 0295 530 266)

Laki siemenkauppalain muuttamisesta ja laki kasvinjalostustoiminnan edistämisestä annetun lain kumoamisesta (HE 23/2015 vp). Laki kasvinjalostustoiminnan edistämisestä kumotaan. Siemenkauppalakia muutetaan siten, että siihen lisätään kumottavasta laista säännökset kansallisesti tärkeiden peltokasvilajien siemenhuollon turvaamisesta huoltovarmuusrahaston varoista. Lait tulevat voimaan 1.1.2016. (MMM lainsäädäntöneuvos Pirjo Tomperi 0295 162 234)

Laki eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä (HE 8/2015 vp). Eurooppalaisella alueellisen yhteistyön yhtymällä on tarkoituksena vähentää eri jäsenvaltioiden alue- ja paikallishallinnon välisessä yhteistyössä ilmeneviä ongelmia. Euroopan unionin jäsenvaltiot, niiden kansalliset, alue- ja paikallisviranomaiset sekä eräät muut yksityis- ja julkisoikeudelliset yhteisöt voivat asiaa koskevan Euroopan unionin lainsäädännön mukaisesti yhdessä perustaa yhtymän sen jäsenten välisen alueellisen yhteistyön helpottamiseksi ja edistämiseksi aluekehityksen alalla. Lailla kumotaan eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä annettu laki (554/2009). Laki tulee voimaan 1.12.2015. (TEM hallitusneuvos Tuula Manelius 0295 064 909)

Laki sotilasvammalain 6 e §:n muuttamisesta (HE 52/2015 vp). Sotilasvammalakia muutetaan siten, että kunnan järjestämistä kotipalveluista ja muista kotona asumista helpottavista sosiaalipalveluista aiheutuvat kustannukset voidaan korvata niille Ruotsissa vakituisesti asuville Suomen sotien 1939-1945 johdosta vahingoittuneille ja sairastuneille, joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on vähintään 15 prosenttia. Lisäksi edellä mainituille henkilöille voidaan korvata yhdestä päivittäisestä ateriasta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset. Laki tulee voimaan 1.1.2016. (STM lakimies Erkki Papunen 0295 163 603)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 20.11.2015 seuraavat kansainväliset asiat:

Haagin suurlähetystön päälliköksi 1.12.2015 lukien määrätyn, ulkoasiainneuvos Katri Viinikan valtuuttaminen toimimaan Suomen edustajana Kemiallisten aseiden kieltojärjestössä (OPCW). (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Tasavallan presidentti hyväksyi Perushyödykkeiden yhteisrahaston perustamissopimukseen tehdyt muutokset ja liitteiden muutokset. (UM lähetystöneuvos Jukka Pesola 0295 351 029)

Valtuuskunnan asettaminen ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen sopimuspuolten 21. konferenssiin ja Kioton pöytäkirjan osapuolten 11. kokoukseen 30.11.-11.12.2015 Pariisissa ja ympäristöministeriön oikeuttaminen nimeämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja avustajat. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Valtuuskunnan varapuheenjohtajiksi nimetään pääministeri Juha Sipilä, maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen ja ympäristöneuvos Harri Laurikka ympäristöministeriöstä. Valtuuskunnan jäseniksi nimetään ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakka, oikeus- ja työministeri Jari Lindström, kansliapäällikkö Teemu Tanner tasavallan presidentin kansliasta, neuvonantaja Mikko Hautala tasavallan presidentin kansliasta, EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen valtioneuvoston kansliasta, EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki valtioneuvoston kansliasta, yksikön päällikkö Juha Pyykkö ulkoasiainministeriöstä, finanssineuvos Outi Honkatukia valtiovarainministeriöstä, metsäneuvos Heikki Granholm maa- ja metsätalousministeriöstä, hallitusneuvos Lolan Eriksson liikenne- ja viestintäministeriöstä, vanhempi hallitussihteeri Karoliina Anttonen työ- ja elinkeinoministeriöstä, kansliapäällikkö Hannele Pokka ympäristöministeriöstä sekä maaneuvos Camilla Gunell Ahvenanmaan maakunnan hallituksesta. (YM hallitussihteeri Taru Kuosmanen 0295 250 364)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 20.11.2015 seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainneuvos Jaana Teckenberg Dublinissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.1.2016 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Dar es Salaamin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Pekka Hukan sivuakkreditointi Kongon demokraattiseen tasavaltaan. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Hovioikeuden presidentti, oikeustieteen tohtori Klaus Timo Tapani Esko korkeimman oikeuden presidentin virkaan 1.1.2016 lukien. (OM kansliapäällikkö Tiina Astola 0295 150 168)

Käräjätuomari Riku Petteri Jaakkola Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden laamannin virkaan 1.12.2015 lukien, käräjätuomari Juha Petteri Palomäki Tuusulan käräjäoikeuden laamannin virkaan 1.1.2016 lukien, käräjätuomari Jukka Matti Hallavainio Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.2.2016 lukien, käräjätuomari Laura Arja Helena Kesseli Etelä-Karjalan käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.2.2016 lukien ja käräjätuomari Maria Sinikka Sofia Takki Etelä-Karjalan käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.4.2016 lukien. Määräaikainen käräjätuomari, käräjäviskaali Teea Tuire Kristiina Puusa Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.12.2015 lukien. Määräaikainen hovioikeudenneuvos, viskaali Anne Maarit Karhu Pohjois-Savon käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.1.2016 lukien, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Katriina Susanna Mikkanen Pohjois-Savon käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.12.2015 lukien ja käräjätuomari Kari Tapani Puukka Pohjois-Savon käräjäoikeuden kolmanneksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.1.2016 lukien. (OM apulaisosastopäällikkö Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Käräjätuomari Pekka Tapio Määttä Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.1.2016 lukien, määräaikainen koulutusasiantuntija, hallinto-oikeustuomari Tiina Maria Hyvärinen Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.1.2016 lukien, käräjätuomari Antti Sakari Tapanila Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.12.2015 lukien, käräjätuomari Kari Tapani Laine Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2016 lukien, käräjätuomari Minna Marjut Kemppainen Kainuun käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2016 lukien, patentti-insinööri Krister Markus Karlsson Markkinaoikeuden markkinaoikeusinsinöörin virkaan 1.1.2016 lukien, julkinen oikeusavustaja Erja Leena Marjatta Vihinen 1.1.2016 lukien ja määräaikainen käräjätuomari Stina Pauliina Selander 1.12.2015 lukien Kanta-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkoihin. Määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Elina Annariikka Ranz, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Jussi-Pekka Lajunen ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Paula Johanna Pihlava Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkoihin 1.1.2016 lukien. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 0295 150 458)

Osastopäällikkö, eversti Sampo Ilmari Eskelisen nimittäminen kenraalin virkaan ajaksi 1.1.2016 – 31.3.2019, Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen johtajan, eversti Mikko Petteri Heiskasen nimittäminen kenraalin virkaan 1.1.2016 lukien viiden vuoden määräajaksi sekä Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikuntapäällikön, eversti Timo Tapio Kakkolan nimittäminen kenraalin virkaan 1.1.2016 lukien viiden vuoden määräajaksi. (PLM henkilöstöjohtaja Jari Kajavirta 0295 140 430)

Komentajakapteeni Jukka-Pekka Antero Mustosen määrääminen puolustusasiamieheksi Uzbekistaniin 21.11.2015 lukien asemapaikkana Moskova. (PLM henkilöstöjohtaja Jari Kajavirta 0295 140 430)

Everstiluutnantti Jyri Raitasalo puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan 1.1.2016-31.12.2018 väliseksi ajaksi. (PLM neuvotteleva virkamies Antti Korkala 0295 140 435)