Tasavallan presidentin esittely 20.4.2018

Valtioneuvoston viestintäosasto  
20.4.2018  
Tiedote 207/2018

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 20.4.2018 seuraavat lait:

Äitiyslaki, laki hedelmöityshoidoista annetun lain muuttamisesta, laki oikeudenkäymiskaaren 10 luvun 12 ja 18 §:n muuttamisesta, laki lapsen elatuksesta annetun lain muuttamisesta, laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 6 ja 8 a §:n muuttamisesta, laki perintökaaren 2 luvun 2 ja 3 §:n muuttamisesta, laki elatustukilain 6 ja 7 §:n muuttamisesta ja laki kansalaisuuslain muuttamisesta (KAA 3/2016 vp). Eduskunta hyväksyi äitiyslakia koskevan kansalaisaloitteen 1.3.2018. Äitiyslaki on uusi laki, joka sisältää säännökset äitiyden määräytymisestä. Lakiin kirjataan periaate, jonka mukaan lapsen synnyttäjä on lapsen äiti. Lisäksi laki sisältää säännökset äitiyden vahvistamisesta hedelmöityshoitoon annetun suostumuksen perusteella. Lapsen synnyttäneen äidin naispuolinen kumppani voidaan vahvistaa äidiksi lapsen synnyttäjän ohella, kun lapsi on hankittu yhteistuumin hedelmöityshoidon avulla. Lait tulevat voimaan 1.4.2019. (OM lainsäädäntöneuvos Laura Määttänen 0295 150 332)
Tiedote

Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 7/2018 vp). Maatalouden harjoittajille palautetaan valmisteveroa väliaikaisesti korotettuna vuoden 2017 aikana maataloudessa käytetystä kevyestä polttoöljystä. Lisäpalautusta maksetaan 8,46 senttiä litralta. Laki tulee voimaan 1.5.2018. Lisäpalautus maksetaan vuodelta 2017 maksettavan energiaveron palautuksen yhteydessä. (VM neuvotteleva virkamies Krista Sinisalo 0295 530 248)

Laki kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 8 ja 10 §:n muuttamisesta (HE 10/2018 vp). Lailla tarkennetaan palveluntuottajan kalastuslupien myyntiin liittyvien tehtävien suorittamisesta perittävän maksun määrää sekä velvoitetaan kalastuslupia myyvät tahot ilmoittamaan luvan ostajien nimi- ja yhteystiedot saalisrekisterin rekisterinpitäjälle. Lisäksi mahdollistetaan matkailukalastuslupien myöntäminen alle 18-vuotiaille hyvin edullisesti tai maksutta. Laki tulee voimaan 23.4.2018. Laki julkaistaan säädöskokoelmassa myös pohjoissaamenkielisenä käännöksenä. (MMM neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste 0295 162 152)

Laki vakuutusten tarjoamisesta, laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta, laki vakuutusyhdistyslain 12 luvun 2 §:n muuttamisesta, laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta, laki vakuutussopimuslain muuttamisesta, laki työtapaturma- ja ammattitautilain 156 §:n muuttamisesta, laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain 24 §:n muuttamisesta, laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta, laki sijoituspalvelulain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta, laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta, laki Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain 11 §:n muuttamisesta sekä laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta (HE 172/2017 vp). Lakien tavoitteena on ylläpitää ja kohdennetusti parantaa vakuutuksia eri kanavien kautta ostavien asiakkaiden suojaa. Tavoitteena on myös panna täytäntöön vakuutusten tarjoamisesta annettu direktiivi (EU) 2016/97. Lailla säädetään muun muassa suomalaisten vakuutusedustajien ja sivutoimisten vakuutusedustajien rekisteröintivelvollisuudesta sekä ETA-alueella harjoitettavaan vakuutusten tarjoamiseen liittyvistä menettelyistä. Lisäksi säädettään kattavasti vakuutusten markkinointiin ja myyntiin liittyvistä menettelyistä ja velvollisuuksista. Vakuutusyhtiölain muuttamisesta annettuun lakiin ja ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta annettuun lakiin sisältyy myös eräitä niin sanotun Solvenssi II -direktiivin (2009/138/EY) täytäntöönpanoa tarkentavia säännöksiä, jotka tulevat voimaan tai niitä sovelletaan 1.5.2018 lukien. Vakuutusten tarjoamisesta annettu laki sekä siihen liittyvät, tarjoamista koskevat säännökset tulevat voimaan tai niitä sovelletaan 1.10.2018 lukien. (STM neuvotteleva virkamies Juha Jokinen 0295 163 594)
Tiedote

Tasavallan presidentti hyväksyi turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen ja Unkarin välillä tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Itävallan kanssa tehdystä sopimuksesta (HE 185/2017 vp). Sopimuksen tarkoituksena on varmistaa sellaisen turvallisuusluokitellun tiedon suojaaminen, jota vaihdetaan tai tuotetaan osapuolten välisessä yhteistyössä erityisesti ulko-, puolustus-, turvallisuus-, poliisi- tai tiede-, elinkeino- ja teknologia-asioiden alalla. Kysymys on arkaluonteisista tietoaineistoista, jotka lähettävässä sopimusvaltiossa on erikseen luokiteltu korkean tietoturvallisuuden tason toteuttamista edellyttäviksi. Lakiin sisältyy säännökset sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella. (UM ulkoasiainneuvos Anu Laamanen 0295 351 762)

Tasavallan presidentti hyväksyi turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen ja Itävallan välillä tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Itävallan kanssa tehdystä sopimuksesta (HE 197/2017 vp). Sopimuksen tarkoituksena on varmistaa sellaisen turvallisuusluokitellun tiedon suojaaminen, jota vaihdetaan tai tuotetaan osapuolten välisessä yhteistyössä erityisesti ulko-, puolustus-, turvallisuus- ja poliisiasioissa sekä tiede- ja yritysasioissa ja teknisissä asioissa. Kysymys on arkaluonteisista tietoaineistoista, jotka lähettävässä sopimusvaltiossa on erikseen luokiteltu korkean tietoturvallisuuden tason toteuttamista edellyttäviksi. Lakiin sisältyy säännökset sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella. (UM ulkoasiainneuvos Anu Laamanen 0295 351 762)

Tasavallan presidentti hyväksyi yhteistyöstä kilpailuasioissa tehdyn pohjoismaisen sopimuksen sekä vahvisti lain yhteistyöstä kilpailuasioissa tehdystä pohjoismaisesta sopimuksesta ja lain kilpailulain muuttamisesta (HE 193/2017 vp). Sopimuksen tavoitteena on Pohjoismaiden kansallisten kilpailuviranomaisten yhteistyön vahvistaminen ja virallistaminen sekä kansallisten kilpailulakien tehokkaan täytäntöönpanon varmistaminen. Laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella. (TEM hallitusneuvos Virve Haapajärvi 0295 047 027)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 20.4.2018 seuraavat nimitysasiat:

Budapestin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Petri Tuomi-Nikulan edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2018 sekä Prahan suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Helena Tuurin edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2018. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Ulkoasiainneuvos Jouko Leinonen Brasiiliassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2018 lukien, Brasiilian suurlähetystön päällikkö, ulkoasiainneuvos Markku Virri Budapestissä olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2018 lukien sekä ulkoasiainneuvos Jukka Pesola Prahassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2018 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Professori Eva-Maija Tammi-Salminen ja professori Jussi Tapani korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen virkaan 1.8.2018 lukien. (OM kansliapäällikkö Sami Manninen 0295 150 318)

Käräjätuomari Timo Matti Mäkeläinen Oulun käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.6.2018 lukien, käräjätuomari Jaakko Eeli Rieti Raittila Pirkanmaan käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.9.2018 lukien ja käräjätuomari Kirsi Marjaana Kännö Pirkanmaan käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.5.2018 lukien, käräjätuomari Camilla Pia Isabell Rauma-Sehm Espoon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.5.2018 lukien, hallinto-oikeustuomari Riitta Päivi Hannele Huurre Itä-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.9.2018 lukien ja hallinto-oikeustuomari Pertti Antero Piippo Vaasan hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.5.2018 lukien ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Jon Patrick Sahlström Vaasan hallinto-oikeuden toiseksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.5.2018 lukien. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 0295 150 458)

Käräjätuomari Hannu Kari Tapani Kilpelä Keski-Suomen käräjäoikeuden laamannin virkaan 1.8.2018-31.5.2022 väliseksi ajaksi, hovioikeudenneuvos Marja-Leena Honkanen Helsingin hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.5.2018 lukien ja käräjätuomari Tuula Hannele Myllykangas Helsingin hovioikeuden toiseksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.8.2018 lukien ja määräaikainen oikeussihteeri Heidi Tuulia Myllys Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.7.2018 lukien. Määräaikainen käräjätuomari Mikko Juhana Moilanen Kymenlaakson käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.5.2018 lukien, määräaikainen käräjätuomari Juha-Pekka Tapani Heikkilä Kymenlaakson käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.5.2018 lukien ja määräaikainen käräjätuomari Tarja Marita Ylikoski Kymenlaakson käräjäoikeuden kolmanneksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.5.2018 lukien. (OM erityisasiantuntija Anu Koivuluoma 0295 150 228)
Tiedote

Määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Janne Markus Mononen Kemi-Tornion käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.8.2018 lukien, määräaikainen käräjätuomari Anniina Sofia Teronen Etelä-Karjalan käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.5.2018 lukien ja määräaikainen käräjätuomari Samuli Matias Yli-Rahnasto Etelä-Karjalan käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.5.2018 lukien. Määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Kaisa Matleena Voima Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.5.2018 lukien, määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Arto Juhana Perälä Tuusulan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.9.2018 lukien ja käräjätuomari Tea Marja Kangasniemi Vantaan käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.8.2018 lukien sekä käräjätuomari Marjut Tellervo Löfroth Vantaan käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.9.2018 lukien. (OM erityisasiantuntija Anu Koivuluoma 0295 150 228)

Sotilasedustaja, kontra-amiraali Juha Sakari Vauhkonen amiraalin virkaan 1.7.2018-31.7.2020, Puolustusvoimien operaatiopäällikkö, kenraaliluutnantti Eero Tapio Pyötsiä kenraalin virkaan 1.10.2018-30.6.2022, Puolustusvoimien strategiapäällikkö, kenraaliluutnantti Kim Erkki Akseli Jäämeri kenraalin virkaan 1.1.2019-31.12.2019, Maavoimien esikunnan esikuntapäällikkö, kenraalimajuri Markku Johannes Myllykangas kenraalin virkaan 1.1.2019-31.7.2021 sekä puolustusasiamies, prikaatikenraali Pekka Juhani Toveri kenraalin virkaan 1.1.2019-30.4.2022. (PLM hallitusneuvos Jari Kajavirta 0295 140 430)
Tiedote

Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos. (PLM hallitusneuvos Jari Kajavirta 0295 140 430)

Everstiluutnantti Tommi Lappalainen puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan 1.6.2018-31.5.2021. (PLM erityisasiantuntija Petri Laurila 0295 140 437)

MUUTA

Tasavallan presidentti nimitti 20.4.2018 arvonimilautakunnan jäseniksi professori Laura Kolben, kuvataiteen tohtori Silja Rantasen ja kunta-alan työmarkkinajohtaja Markku Jalosen toimikaudeksi 1.5.2018–30.4.2024. (VNK valtiosihteeri Paula Lehtomäki 0295 16001)